Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Ekologi

Vad är ekologi?

 • Läran om samspelet mellan alla organismer i naturen och mellan organismerna och deras miljö.

Det här innebär att från och med nu skall vi ägna oss åt en stunds klassiskt ”grön” biolog! 😄

Ekologi: Läran om sam­spe­let mellan alla or­ganis­mer i na­tu­ren, och mellan or­ganis­mer­na och deras miljö.

Ekosystem

Vad är ett ekosystem?

 • Alla levande varelser som finns inom ett visst område samt deras abiotiska miljö.

Hur litet eller stort ska då det där området vara?

 • Precis hur litet eller stort som helst – Ett ekosystem kan utgöras av livet i en vattenpöl eller komocka, medan det största ekosystemet vi känner till är hela jordklotet!

Ett eko­system är alla le­van­de va­rel­ser som finns inom ett visst om­rå­de samt deras abi­o­tiska mil­jö.

Dags för en mindmap: Vad påverkar ekosystemet?

Abiotiska faktorer (icke-levande):

 1. Ljus
 2. Nederbörd (pH)
 3. Temperatur
 4. Berggrund/jordmån
 5. Vind
 6. Tillgång på mineralämnen
 7. Fler?

Olika abiotiska och biotiska faktorer påverkar ett ekosystem.

Biotiska faktorer (levande):

 1. Växtsamhällen (producenter)
  • Population 1
  • Population 2

   Ex.: växtplankton
 2. Djursamhällenas (konsumenternas) populationer
  1. Förstahandskonsumenter
   • Ex. Djurplankton (äter växtplankton)
  2. Andrahandskonsumenter
   • Ex. Pilmask
  3. Tredjehandskonsumenter
   • Ex. små rovfiskar
  4. Fjärdehandskonsument
   • Ex. större rovfiskar
  5. Toppkonsument
   • Ex. Människa
 3. Nedbrytarnas (destruenternas) populationer
  1. Svampar
  2. Bakterier

Individer av en och samma art utgör en population. Flera populationer tillsammans utgör ett samhälle, och flera samhällen tillsammans utgör ett ekosystem. Individer av en och samma art utgör en population. Flera populationer tillsammans utgör ett samhälle, och flera samhällen tillsammans utgör ett ekosystem.