Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Havet är salt

Haven bildades av vatten som fördes till jorden från kometer. Detta inträffade troligen 600-800 miljoner år efter att solsystemet fötts, under det som kallas det Stora Tunga Bombardemanget. Haven bildades av vatten som fördes till jorden från kometer. Detta inträffade troligen 600-800 miljoner år efter att solsystemet fötts, under det som kallas det Stora Tunga Bombardemanget.

Vattnet från kometerna var förmodligen relativt rent och fritt från salter.

Vattnet är dock ett mycket gott lösningsmedel, och salter från jordskorpan löstes ut i vattnet.

  1. Saltvatten (i världshaven): 3,5 % salt.
    • Huvudsakligen Na+- och Cl-joner (men även t.ex. Mg2+-joner).
  2. Sötvatten (i sjöar och vattendrag): < 0,1 % salt.
  3. Däremellan: Brackvatten (bräckt vatten).

Havet är djupt

De allra flesta organismerna i havet, även utanför kontinentalsocklarna, befinner sig på högst 200 meters djup. De allra flesta organismerna i havet, även utanför kontinentalsocklarna, befinner sig på högst 200 meters djup.

Havet innehåller få näringsämnen – därför mycket klart.

  • Siktdjup upp till 75 meter – i Sargassohavet upp till 200 meter!

Vid kontientalsocklarna är det som mest näringsrikt eftersom näringsämnen spolas ut från kontinenterna.

Det mesta av primärproduktionen (fotosyntes) sker vid kontinentalsocklarna.

  • Hälften av jordens totala primärproduktion sker i haven.

Östersjön – ett innanhav

Innanhav = Ett hav som bara har liten/smal kontakt med de stora haven.

Östersjön: Via Stora & Lilla Bält samt Öresund.

Östersjön är ett innanhav. Östersjön är ett innanhav.

Östersjöns bottenprofil från Skagerrak till Bottenviken. Östersjöns bottenprofil från Skagerrak till Bottenviken.

Salthalten i Östersjön

Saltvatten är tyngre (har högre densitet) än sötvatten.

Saltvatteninbrott: Saltvatten kommer in via Bälten/Öresund.

Haloklin (vid c:a 75 m djup): Salthalten stiger brant (på väg neråt i djupet).

Omblandning över och under haloklinen, men inte mellan.

Algblomning

Algblomning i Östersjön i juli 2001. Allt det gröna i havet mellan sydöstra Sverige och Tyskland, Polen och baltstaterna är resultatet av algblomningen. Algblomning i Östersjön i juli 2001. Allt det gröna i havet mellan sydöstra Sverige och Tyskland, Polen och baltstaterna är resultatet av algblomningen.

Läckage av fosfater och nitrater från omgivande länders jordbruk.

Massförökning (”blomning”) av cyanobakterier under sommaren.

Cyanobakterierna dör, sjunker till botten och bryts ned, varvid syre förbrukas.

Låg syrehalt i botten + dålig omblandning ⇒ Bottendöd!

Utmaningar för organismerna i Östersjön

Invandring av saltkrävande organismer från Atlanten

Måste lägga kraft på att behålla sin egen saltbalans

Därför: Samma organism mindre i Östersjön än på västkusten

Exempel

  1. Blåmussla kan odlas på västkusten, men i Östersjön blir de små och oätliga.
  2. Sill kallas "strömming" om den kommer från Östersjön (en del säger att den är "strömming" om den landas i Mönsterås eller längre norrut), och är i regel mindre än västkustsill.

Både sill och blåmusslor är mindre i Östersjön än på västkusten. Både sill och blåmusslor är mindre i Östersjön än på västkusten.