Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Population
 • Samhälle
 • Abiotisk faktor
 • Biotisk faktor
 • Bergart
 • Producent
 • Konsument
 • Första­hands­kon­su­ment
 • Andra­hands­kon­su­ment
 • Topp­kon­su­ment
 • De­stru­ent
 • Autotrof
 • Heterotrof
 • Nä­rings­ked­ja
 • Näringsväv
 • Energiflöde
 • Trofinivå
 • Ener­gi­py­ra­mid
 • Krets­lopp
 • Av­dunst­ning
 • Kon­den­sa­tion
 • Neder­börd
 • Eva­po­ra­tion
 • Tran­spi­ra­tion
 • Eva­po­tran­spi­ra­tion
 • Avrinning
 • Koldioxid
 • Fotosyntes
 • Glukos
 • Cell­and­ning
 • Väte­kar­bo­nat­jon
 • Kar­bo­nat­jon
 • Fossila bräns­len
 • Kolsyra
 • Kal­ci­um­kar­bo­nat
 • Kalksten
 • Kvävgas
 • Kvä­ve­fixe­ring
 • Am­mo­ni­um­jon
 • Nitritjon
 • Nitratjon
 • Nit­ri­fi­ka­tion
 • Organiskt kväve
 • Haber–Bosch-pro­cessen
 • Ammo­ni­fi­ka­tion
 • Kväve­oxid
 • Salpeter­syra
 • De­nit­ri­fi­ka­tion
 • Fosfat
 • Organiskt fosfor
 • Urlakning
 • Se­di­men­te­ring
 • Peak fosfor
 • Migration
 • Nativitet
 • Mortalitet
 • Immi­gra­tion
 • Emi­gra­tion
 • Ex­po­nen­ti­ell till­växt
 • Bärkraft
 • J-kurva
 • S-kurva
 • Po­ten­ti­ell till­växt
 • Symbios
 • Mu­tua­lism
 • Mykorr­hiza
 • Kommen­sa­lism
 • Pre­da­tion
 • Pa­ra­si­tism
 • In­ter­spe­ci­fik kon­kurrens
 • In­tra­spe­ci­fik kon­kurrens
 • Sam­evo­lu­tion
 • Alle­lo­pa­ti
 • Gauses princip
 • Ekologisk nisch
 • Potentiell nisch
 • Realiserad nisch
 • Primär suc­ces­sion
 • Sekundär suc­ces­sion
 • Ekologiskt klimax
 • Magmatisk bergart
 • Granit
 • Gnejs
 • Sedimentär bergart
 • Kalksten
 • Jordart
 • Mineral­jord
 • Organogen jord
 • Jordmån
 • Brunjord
 • Förna
 • Mull
 • Podsoljord
 • Mår
 • Blekjord
 • Rostjord
 • Strandzon
 • Fritt vatten (pelagial)
 • Djup­botten­zon
 • Kom­pen­sa­tions­ni­vå
 • Oligotrof sjö
 • Eutrof sjö
 • Kon­ti­nen­tal­sockel
 • Kon­ti­nen­tal­brant
 • Kon­ti­nen­tal­slutt­ning
 • Djup­havs­slätt
 • Djup­havs­grav
 • Oceanrygg
 • Un­der­vattens­vul­kan
 • Innanhav
 • Bräckt vatten (brack­vatten)
 • Haloklin
 • Biom
 • Djungel
 • Regnskog
 • Slinger­växt
 • Epifyt
 • Öken
 • Vänd­kret­sar­na
 • Sol­in­strål­ning
 • Lågtryck
 • Högtryck
 • Savann
 • Grässtäpp
 • Pampas
 • Prärie
 • Lövträd
 • Kalksten
 • Taiga
 • Barrträd
 • Arktisk tundra
 • Per­ma­frost
 • Alpin tundra

Du ska också kunna:

 • Sätta in ekosystem i ett evolutionärt sammanhang, och förklara ekosystemets sammansättning och utveckling med hjälp av evolutionära begrepp.
 • Förklara hur en ökad koldioxidhalt i luften kan orsaka försurning i hav.
 • Förklara hur anlagda dammar i närheten av åkrar och vattendrag kan förhindra övergödning.
 • Förklara hur ett kretsloppstänkande kan hjälpa oss att passera ”peak fosfor”.
 • Förklara hur predation kan bidra till hög artrikedom och att hålla en bytespopulation på en hög nivå.
 • Förklara hur bergart påverkar jordart, som påverkar jordmån, som påverkar växtligheten och hela ekosystemet.
 • Känna igen olika typer av sjöar, och förklara deras ekologi.
 • Redogöra vilka speciella utmaningar Östersjön utsätts för.