Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Till vad behöver växter och djur kväve?

  • Till proteiner och DNA!

Kvävgas, N2

Kvävgas är en inert gas

  • "Inert" = reaktionströgt; reagerar helst inte med något alls.

Kvävgas i atmosfären (N2) kan dock ändå omvandlas till nitrater (”användbart” kväve) genom

  1. bakterier som omvandlar luftens kväve till ammoniak (kvävefixering)
    • Finns framför allt i rötterna hos ärtväxter
  2. blixtnedslag → NO2 → NO\({\sf _3^-}\).

Rhizobium är en slags bakterier som lever i ärtväxters rötter, och fixerar kväve åt dem (och sig själva). Rhizobium är en slags bakterier som lever i ärtväxters rötter, och fixerar kväve åt dem (och sig själva).

Nitrater (NO\({\sf _3^-}\)) och ammoniumjoner, (NH\({\sf _4^+}\))

Nitrater är viktiga närsalter.

  • De tas upp av framför allt växter → protein & DNA

Djur äter växter, och får i sig kväve till sina egna proteiner och sitt eget DNA

  • Urin (urea) omvandlas till ammoniak till nitrat
  • Döda växter och djur omvandlas till ammonium och vidare till nitrat

Förbränning vid höga temperaturer ger reaktion mellan luftens kvävgas och syrgas → NO → NO\({\sf _3^-}\).

Hur bildas ny kvävgas?

Det finns s.k. denitrifikationsbakterier som gör detta: omvandlar nitrater till kvävgas.

Denitrifikationsbakterier finns typiskt i dammar, träsk- och sumpmarker.

Genom att omvandla nitrater till kvävgas, hjälper denitrifikationsbakterierna till att minska övergödningen av vattendrag och sjöar.

Kvävets kretslopp.Kvävets kretslopp.

Dammarna vid Höje å i Lund har anlagts för att, med hjälp av denitrifikationsbakterier, minska övergödningen. Dammarna vid Höje å i Lund har anlagts för att, med hjälp av denitrifikationsbakterier, minska övergödningen.