Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Symbios = att leva tillsammans

Sym = samman, bios = liv. Symbios = leva tillsammans

Egentligen lever allt levande i symbios med varandra

Symbios - ingen tar skada, åtminstone en drar nytta av samlevandet

Organismer utnyttjar varandra

Antingen drar de nytta av varandra (+), det spelar ingen roll (0) eller de förlorar på det (–)

Kommensalism (+, 0)

Ensidigt nyttoförhållande

Den ena parten drar nytta - den andra "bryr" sig inte

Ex. asätare - rovdjur

 • Asätaren drar nytta av att rovdjuret redan dödat ett byte
 • Rovdjuret lämnar för den oätbara delar, som asätaren tar hand om.

Efter att lejonen har ätit sig mätta på zebran, tar gamarna vid och sätter i sig det lejonen inte kan äta. Efter att lejonen har ätit sig mätta på zebran, tar gamarna vid och sätter i sig det lejonen inte kan äta.

Mutualism (+, +)

Båda drar nytta av utbytet

Ibland så hårt, att den ena organismen inte klarar sig utan den andra

Exempel

 1. kvävefixerande bakterier - ärtväxter
 2. mykorrhiza - träd
 3. mitokondrie - eukaryot cell

Rhizobium är en slags bakterier som lever i ärtväxters rötter, och fixerar kväve åt dem (och sig själva). Rhizobium är en slags bakterier som lever i ärtväxters rötter, och fixerar kväve åt dem (och sig själva).

Predation (+, –)

Predatorer äter andra djur

Predationspopulationen är direkt beroende av bytespopulationen

 • Lite byte - predatorerna minskar i antal
 • Mycket byte - predatorerna ökar i antal

En predatorpopulation (i det här fallet nyckelpiga) följer bytesdjurspopulatrion (i det här fallet bladlöss).En predatorpopulation (i det här fallet nyckelpiga) följer bytesdjurspopulatrion (i det här fallet bladlöss).

Predation leder till större artrikedom

 • Predationen hindrar en art från att bli för dominerande
 • Bytet hålls på en nivå under bärnivån
 • ⇒ Överskott på resurser ⇒ fler arter kan "tillåtas"

Predation leder till större artrikedom.Predation leder till större artrikedom.

Predation gör, märkligt nog, att bytespopulationen hålls på en hög nivå

Hur kan det vara?

 • Rovdjuren tar de "gamla och sjuka"
 • Områdets tolerans överskrids inte
 • Ta bort rovdjuren - bytespopulationen stiger vida över toleransnivån
 • Toleransnivån sjunker
 • Bytespopulationen minskar

Predation leder till större bytesdjurspopulation.Predation leder till större bytesdjurspopulation.

Efter att vargar hade återinförts i Blacktail Creek i Yellowstone National Park, USA, återhämtade sig den strandnära sälgen efterom vargen som toppkonsument är en nyckelart i ekosystemet.Efter att vargar hade återinförts i Blacktail Creek i Yellowstone National Park, USA, återhämtade sig den strandnära sälgen efterom vargen som toppkonsument är en nyckelart i ekosystemet.

Slåtter = "predation"

 • Artrikedom av örter garanteras ⇒ artrikedom av insekter.

Slåtter med lie. Genom att hålla på med slåtter av ängarna hjälper man till att bevara mångfalden.Slåtter med lie. Genom att hålla på med slåtter av ängarna hjälper man till att bevara mångfalden.

Parasitism (+, –)

Predator, som är mycket mindre än sitt bytesdjur

Värden dör som regel inte

 • Ju bättre värden mår, desto bättre för parasiten, som regel

Sjukdomar kan ses som en form av parasitism

 • "Målet" för bakterien/viruset är inte att döda sin värd!

Fästingar är vanliga parasiter. Fästingar är vanliga parasiter.

Växtätare-växt (+, –)

Växten har inte så stor lust att bli uppäten, den heller!

Saguarokaktus. Saguarokaktus.

Många växter har utvecklat försvar mot växtätare

 • Kaktusens taggar
 • Mer eller mindre giftighet

Exempel fjällbjörkar - björkmätarlaver.

Hur organismer utnyttjar varandra

Artkonkurrens (–, –)

Arters liknande krav ⇒ konkurrens!

 • interspecifik = mellan arter
 • intraspecifik = inom en art

Vad kan man konkurrera om?

 • föda
 • boplatser
 • partners
 • ljus (växter)

Hur konkurrerar man?

Med näbbar och klor

 • Exemplet svartmes - tofsmes - talltita på skandinaviska halvön samt på Gotland (se bilden nedan).

Med gifter

 • Allelopati
 • Växters utsöndrade gifter hindrar andra växter att gro
 • Ex. Örnbräken, kvickrot
 • Mögelsvampar - Penicillium chrysogenum producerar penicillin

Potentiell och realiserad ekologisk nisch hos talltita, tofsmes och svartmes på fastlandet och på Gotland.Potentiell och realiserad ekologisk nisch hos talltita, tofsmes och svartmes på fastlandet och på Gotland.

Ekologisk nisch

Nisch = litet (smalt) utrymme

Interspecifik konkurrens ⇒ två arter kan inte leva inom exakt samma nisch (Gauses princip).

När en art "nischar in sig", betyder det att den upptar en specifik plats.

 • Plats = tid, rum, födosök etc.
 • Jämför födosök hos talltita – tofsmes – svartmes på fastlandet och på Gotland.

Konkurrens mellan arter kan leda till:

 • Ena arten flyttar ut/dör ut.
 • Specialisering.
 • Evolution!