Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Cellens byggstenar (biomolekyler)

E-frågor

 1. Ge ett exempel på en makromolekyl! (Ledtrådar)
 2. Vad är ett protein? (Ledtrådar)
 3. Vad är en aminosyra? (Ledtrådar)
 4. Vad är en polysackarid? (Ledtrådar)
 5. Vad är en lipid? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Ge exempel på vad har proteiner för uppgifter i cellen! (Ledtrådar)
 2. Rita en grov skiss på hur en fosfolipid ser ut! (Ledtrådar)

cellbiologi

Cellens arbetssätt

E-frågor

 1. Vad betyder metabolism? (Ledtrådar)
 2. Förklara översiktligt vad som sker i cellandningen! (Ledtrådar)
 3. Vad är ett enzym? (Ledtrådar)
 4. Vad är ett enzyms
  1. aktiva centrum? (Ledtrådar)
  2. substrat? (Ledtrådar)
  3. produkt(er)? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad fyller ATP-molekylen för funktion i cellen? (Ledtrådar)
 2. Förklara hur ett enzym fungerar (generellt sett)! (Ledtrådar)

Cellens membran

E-frågor

 1. Rita upp den generella strukturen för en fosfolipid! (Ledtrådar)
 2. Vad är en micell? (Ledtrådar)
 3. Rita upp strukturen för ett fosfolipid-dubbellager! (Ledtrådar)
 4. Vad är osmos? (Ledtrådar)
 5. Vad är osmotiskt tryck? (Ledtrådar)
 6. Vilken typ av ämne bygger (huvudsakligen) upp ett protein? (Ledtrådar)
 7. Vilka tre typer av transportproteiner verkar i ett cellmembran? (Ledtrådar)
 8. Vad är en endocytosblåsa? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Beskriv hur det uppstår en koncentrationsgradient av socker, när man ploppar ner en sockerbit i kaffekoppen! (Ledtrådar)
 2. Förklara hur osmotiskt tryck uppstår! (Ledtrådar)
 3. Hur påverkas levande organismer av osmotiskt tryck om de lever i salt- eller sötvatten? (Ledtrådar)
 4. Både selektiva och aktiva transportörer transporterar endast en sorts molekyl över cellmembranet. Vad är det då för skillnad mellan dem? (Ledtrådar)
 5. Redogör för hur endocytos och exocytos sker! (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Förklara varför vissa ämnen måste transporteras in i cellen med endocytos eller via ett transportprotein, medan andra kan diffundera fritt över cellmembranet! (Ledtrådar)
 2. Sill är en fisk som till största delen lever i Atlanten, men också har invandrat i exempelvis Östersjön. Atlantsill är vanligtvis större än östersjösill, sådan som ofta kallas strömming. Diskutera vad är det för stor skillnad på Östersjön och Atlanten som påverkar sillens storlek, och varför den gör det. (Ledtrådar i länkarna.)

Eukaryota celler

E-frågor

 1. Vad betyder det att en cell är eukaryot? (Ledtrådar)
 2. Vad är
  1. en organell? (Ledtrådar)
  2. ett kärnmembran? (Ledtrådar)
  3. cytoplasman? (Ledtrådar)
  4. mitokondrier? (Ledtrådar)
  5. golgiapparaten? (Ledtrådar)
  6. ER (endoplasmatiska nätverket)? (Ledtrådar)
  7. kloroplaster? (Ledtrådar)
  8. flageller? (Ledtrådar)
  9. cilier? (Ledtrådar)
  10. vakuoler? (Ledtrådar)
  11. ribosomer? (Ledtrådar)
  12. lysosomer? (Ledtrådar)
  13. cellskelettet? (Ledtrådar)
  14. cellmembranet? (Ledtrådar)
  15. cellväggen? (Ledtrådar)
 3. Cellskelettet kan sägas bestå av tre olika komponenter. Vad heter de? (Ledtrådar)
 4. Vilken typ av trådar är flageller och cilier huvudsakligen uppbyggda av? (Ledtrådar)
 5. Vad kan sägas vara det övergripande syftet med cellandningen? (Ledtrådar)
 6. Cellandningen kan sägas bestå av tre olika delar. Vilka? (Ledtrådar)
 7. Var i cellen sker
  1. glykolysen? (Ledtrådar)
  2. citronsyracykeln? (Ledtrådar)
  3. andningskedjan (elektrontransportkedjan)? (Ledtrådar)
 8. Celler i en flercellig organism kan sägas kommunicera på två olika sätt. Vilka? (Ledtrådar)
 9. Vad är en signalsubstans? (Ledtrådar)
 10. Vad är en receptor? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad har
  1. aktintrådar
  2. mikrotubuli
  3. intermediära trådar

  för uppgift i cellen? (Ledtrådar)

 2. Förklara hur aktintrådar används för att få till stånd s.k. amöboid rörelse! (Ledtrådar)
 3. Förklara hur ett motorprotein, t.ex. myosin, kan samverka med aktin för att åstadkomma en rörelse i cellen! (Ledtrådar)
 4. Vad fyller aktintrådar för funktion vid celldelningen? (Ledtrådar)
 5. Förklara hur mikrotubuli tillsammans med motorproteinet dynein åstadkommer en piskande rörelse hos flageller och cilier! (Ledtrådar)
 6. Varför kan man förvänta sig att en person som saknar gener för normalt keratin är väldigt känslig för stötar och andra skador på huden? (Externa ledtrådar)
 7. Vad händer
  1. vid glykolysen? (Ledtrådar)
  2. i citronsyracykeln? (Ledtrådar)
  3. i elektrontransportkedjan? (Ledtrådar)
 8. Vad har ER (endoplasmatiska nätverket) för uppgift i cellen? (Ledtrådar)
 9. Vad har golgiapparaten för uppgift i cellen? (Ledtrådar)
 10. Vad har lysosomer för uppgift i cellen? (Ledtrådar)
 11. Vad händer när en signalsubstans binder till sin receptor på ytan av en cell? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Redogör för hela cellandningen! (Ledtrådar)

Bakterieceller

E-frågor

 1. Vad är
  1. cytoplasma? (Ledtrådar)
  2. kromosom? (Ledtrådar)
  3. plasmider? (Ledtrådar)
  4. ribosomer? (Ledtrådar)
  5. cellmembran? (Ledtrådar)
  6. flagell? (Ledtrådar)
  7. F-pili? (Ledtrådar)
  8. P-pili? (Ledtrådar)
  9. cellvägg? (Ledtrådar)
  10. kapsel? (Ledtrådar)
  11. endospor (Ledtrådar)
 2. Nämn fyra skillnader mellan bakterieceller och eukaryota celler! (Ledtrådar)
 3. Vad innebär det att en bakterie är
  1. heterotrof? (Ledtrådar)
  2. fotoautotrof? (Ledtrådar)
  3. kemoautotrof? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för de förhållanden som gör att en bakterie kan gå in och ut ur endosporstadiet. (Ledtrådar
 2. Jämför bakterie- och eukaryota flageller med avseende på funktion, uppbyggnad och rörelse! (Ledtrådar)

Arkéer

E-frågor

 1. Vilka är de fem grupper man delar in arkéer i? (Ledtrådar)
 2. Nämn fyra saker som skiljer arkéer från bakterier. (Ledtrådar)
 3. Nämn fyra saker som skiljer arkéer från eukaryoter. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för vad som kännetecknar
  1. metanogena arkéer (ledtrådar)
  2. termoacidofila arkéer (ledtrådar)
  3. halofila arkéer (ledtrådar)

A-frågor

 1. Du har hittat en helt ny encellig organism och vill försöka klassificera den. Vad ska du undersöka för att kunna sätta den i rätt rike? (Ledtrådar)

Virus

E-frågor

 1. Vad består ett virus av? (Ledtrådar)
 2. Vad är en bakteriofag? (Ledtrådar)
 3. Vad är ett retrovirus? (Ledtrådar)
 4. Vad är ett provirus? (Ledtrådar)
 5. Varför har en del virus membran? (Ledtrådar)
 6. Vad betyder det när ett virus DNA har inkorporerats i värdcellens genom? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Beskriv hur det går till när en bakteriofag infekterar sin värdcell! (Ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad på en lytisk och en lysogen virusinfektion? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Diskutera huruvida virus är levande eller inte! (Ledtrådar)

Bioteknik

E-frågor

 1. Ge exempel på några biotekniska arbetsfält. (Ledtrådar)

C-frågor

A-frågor

 1. Kan man säga att en lantbrukare ägnar sig åt bioteknik? Varför/varför inte? (Ledtrådar)