Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad innebär begreppet diffusion? (1p)
 2. Vad är somiter? (1p)
 3. Rita en schematisk bild av en fosfolipid, och namnge dess två intressantaste delar. (2p)
 4. Vad är ett enzym? (2p)
 5. Vad är en stamcell? Ge också ett exempel på en stamcell! (2p)
 6. Nämn ett organ som kan bildas ur mesodermet hos ett människoembryo, och ett som kan bildas ur endodermet! (2p)

Hoppa direkt till …

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. För att motverka diarré ger man ibland patienten fruktsocker, som upptas mycket effektivt i cellerna i tunntarmen. Förklara varför detta motverkar diarré! (3p)
 2. En cell som lossnar från den extracellulära matrisen genomgår oftast apoptos. Varför är det nödvändigt för individen att den gör det? Ur din förklaring skall framgå både vad apoptos och extracellulär matris är för något. (4p)
 3. Betrakta diagrammet nedan. Man har fyllt en dialysslang med en saltlösning av en viss koncentration, tillslutit den väl, och placerat den i en bägare med saltlösning av en annan koncentration. Därefter har man vägt dialysslangen vid olika tidpunkter, och ritat in mätvärdena i diagrammet.
  1. Var är saltkoncentrationen högst, i dialysslangen eller i saltlösningen i bägaren? Hur kan du se det? (2p)

   Dialysslangens vikt vid olika tidpunkter.
  2. Ange två tänkbara orsaker till att kurvan ändrar utseende efter 25 minuter! (2p)
 4. Redogör för hur man gör för att mäta viruskoncentrationen i ett prov, på det viset som ni gjorde på laborationen! I svaret skall också ingå vad plaque är, och hur de bildas (5p).
 5. Nämn fem skillnader mellan pro- och eukaryota celler. (5p)

Facit

Betygsgränser

G: 14
VG: 22,5
MVG: 26,5

Del I.

 1. Att ett ämne slumpmässigt sprider sig i en lösning längs sin koncentrationsgradient.
 2. De segment som bildas i embryots mesoderm under embryonalutvecklingen.
 3. Snygg bild (1p), hydrofilt huvud (0,5p), hydrofob svans (0,5p).
 4. Ett protein (1p) som katalyserar en specifik reaktion (1p).
 5. En omnipotent cell, t.ex. zygoten.
 6. Mesoderm – t.ex. muskler, blodomlopp, njurar. Endoderm – t.ex. mag–tarm-kanal, lungor, bukspottskörtel.

Del II.

 1. När fruktsockret tas upp i cellerna, minskar vattenkoncentrationen i dessa (1p). Vattenkoncentrationen inne i tarmen blir därmed högre än vattenkoncentrationen i cellerna (1p). Eftersom vattnet vill diffundera längs sin koncentrationsgradient, flyter det in i cellerna, avföringen blir mindre vattnig, och diarrén motverkas (1p).
 2. Den extracellulära matrisen är ett nät av kollagentrådar i embryot, som ger stadga åt embryot, och håller cellerna på plats (1p). Om en cell lossnar från den extracellulära matrisen, har den inte längre något sammanhang att utvecklas i (1p), och om den fortsätter dela sig och differentieras är det stor risk att det sker felaktigt och det bildas en missbildning (1p). Därför måste en cell ”på rymmen” begå självmord, d.v.s. genomgå apoptos. (1p)
  1. Eftersom dialysslangen ökar i vikt, betyder det att vatten flyter in i den (1p). Det måste i sin tur betyda att vattenkoncentrationen är störst utanför dialysslangen, och därmed att saltkoncentrationen är störst inne i dialysslangen (1p).
  2. Antingen har det gått hål på den, och vatten sipprar ur den (1p), eller också har den placerats i en bägare med högre saltkoncentration (1p).
 3. Ett virusprov blandas med ett värdcellsprov (t.ex. fager blandas med bakterier), gjuts in i s.k. mjukagar och tillåts växa ut (ofta över natt, i 37°C) (1p). Där en viruspartikel infekterat en värdcell, kommer det att bildas ett plaque, som är en klar fläck, där inga värdceller vuxit (1p). Det bildas genom att en viruspartikel infekterar en enda cell, som lyserar (1p). Nybildade viruspartiklar sprids till intilliggande värdceller, som infekteras, och så sprider det sig ungefär som ringar på vattnet (1p). Genom att räkna antalet plaque och dividera med volymen viruslösning som man tillsatte, kan man sedan räkna ut koncentrationen i provet (1p).
 4. T.ex. Eukaryota celler är som regel mycket större än prokaryota (1p), och de innehåller också mer DNA (1p), prokaryota celler innehåller plasmider, vilket inte finns hos eukaryota celler (1p), ribosomerna hos prokaryoterna flyter fritt i cytoplasman, men sitter på ER hos eukaryota celler (1p), kromosomerna hos eukaryota celler är linjära, hos prokaryota cirkulära (1p).