Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Flervalsfrågor. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Var i den eukaryota cellen sker glykolysen? (1p)
  1. I det endoplasmatiska nätverket (ER)
  2. I cytoplasman
  3. I mitokondrierna
  4. I ribosomerna
  5. I golgiapparaten
  6. I cellmembranet
 2. Vilka tre av följande påståenden om cellernas organeller är sanna? (3p)
  1. I ER märks proteiner upp med ”adresslappar” för att sedan transporteras vidare ut i cellen
  2. Membranen i ER är direkt sammanbundna med kärnmembranet.
  3. I eller på membranen i ER sitter många enzymer.
  4. I golgiapparaten sitter ett stort antal ribosomer, så att proteiner och enzymer direkt kan paketeras i membranblåsor.
  5. Mitokondrier har alltid två membran, ett yttre och ett inre.
  6. Hos växter är det kloroplasterna som är ”cellens kraftverk” och tillverkar ATP.
 3. Vilka tre av följande påståenden om virus är sanna? (3p)
  1. Alla virus har någon form av nukleinsyra innesluten i ett proteinhölje.
  2. Alla virus är inneslutna i någon form av membran.
  3. Alla virus bär med sig någon form av enzym för att underlätta replikationen.
  4. För att kunna föröka sig, måste viruset först ta sig in en värdcell.
  5. Nukleinsyran hos olika virus kan vara t.ex. enkelsträngat, linjärt RNA eller dubbelsträngat cirkulärt DNA.
  6. Virus som infekterar eukaryota celler kallas för fager.

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Betrakta bilden nedan. Vad heter prylen som finns vid siffran

  Mikroskop

  1. 1? (1p)
  2. 3? (1p)
  3. 6? (1p)
 2. Betrakta bilden av mikroskopet på föregående fråga igen. Vad är det för likheter och skillnader på funktionen för rattarna vid siffra 4 och siffra 5? (2p)
 3. Rita en schematisk bild av en fosfolipid, och namnge dess två intressantaste delar. (2p)
 4. Ge två exempel på polysackarider! (2p)
 5. Laktas är ett enzym som bryter ned mjölksocker till glukos och galaktos. Vilket är laktasets substrat? (1p)

Del III. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Vid elektrontransportkedjan uppstår det en skillnad i vätejonkoncentration någonstans inne i mitokondrien.
  1. Visa med en bild var denna skillnad uppstår, hur den uppstår (i grova drag). (4p)
  2. Förklara, gärna med hjälp av din bild från fråga a), hur skillnaden i vätejonkoncentration kan göra att det bildas ATP vid ”slutet” av elektrontransportkedjan. (3p)
 2. Diarré innebär, som du förmodligen vet, att man får mycket lös avföring med högt vatteninnehåll. För att motverka diarré ger man ibland patienten fruktsocker, som upptas mycket effektivt i cellerna i tunntarmen. Förklara varför detta motverkar diarré! (3p)