Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va biologiska samband

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring biologiska samband

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation E C A

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad innebär det att en virusinfektion är lysogen?

  (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

 2. Varför bildar bakterier sporer?

  (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

 3. En del bakterier kan bilda s.k. F-pili. Vad används dessa till?

  (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/0/0)

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. Vilka tre av följande påståenden om arkéer och bakterier är korrekta?
  1. Varken arkéer eller bakterier har någon cellkärna.
  2. En del bakterier har en cellvägg som består av cellulosa.
  3. Termoacidofila arkéer lever i miljöer där det är mycket varmt och lågt pH.
  4. Arkéer är troligen närmare släkt med eukaryoter än med bakterier.
  5. Alla bakterier är heterotrofa organismer.
  6. De eukaryota cellernas mitokondrier har troligen sitt ursprung i någon form av arké.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om eukaryota celler är korrekta?
  1. Endast eukaryota celler (och inte bakterier eller arkéer) kan ha mitokondrier.
  2. Endast djurceller (och inte växtceller) kan ha mitokondrier.
  3. Eukaryota cellers flageller fungerar som en propeller som driver fram cellen.
  4. Kloroplaster finns bara hos eukaryota celler.
  5.  De eukaryota cellernas ribosomer sitter huvudsakligen på det sträva endoplasmatiska nätverket (ER).
  6. Innehållet i peroxisomerna utsöndras oftast via exocytos.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 3. Vilka tre av följande påståenden om cellens endomembransystem är korrekta?
  1. I det släta ER bildas många av cellens lipider.
  2. I det släta ER sitter många enzymer med nedbrytande funktioner.
  3. I det släta ER märks och paketeras proteiner för vidare transport ut i och ut ur cellen.
  4. I golgiapparaten lagras bl.a. kalciumjoner, som behövs som signalämne.
  5. Lysosomernas största uppgift är att ta hand om syreradikaler eller väteperoxid (H2O2) som bildas i cellerna.
  6. Lysosomer innehåller enzymer som kan bryta ner näringsämnen som cellen tar upp.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 4. Vilka tre av följande påståenden om cellskelettet är korrekta?
  1. Under mitosen separeras systerkromatiderna från varandra med hjälp av mikrotubuli.
  2. Mikrofilament (aktintrådar) är en viktig beståndsdel i muskelceller, och medverkar till att musklerna drar ihop sig.
  3. Intermediära filament gör att encelliga organismer kan förflytta sig med s.k. amöboid rörelse.
  4. Intermediära filament bidrar till strukturen i en cell, och håller exempelvis organeller på plats.
  5. Mikrotubuli består av hoptvinnade buntar av fiberproteiner, som i sin tur kan vara keratin.
  6. Aktintrådar kan fungera som ”räls” längs vilka organeller kan förflyttas.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 5. Vilka tre av följande påståenden om glykolysen och citronsyracykeln är korrekta?
  1. Glykolysen äger rum i den eukaryota cellens cytoplasma.
  2. Vid glykolysen bildas bl.a. pyruvat (pyrodruvsyra).
  3. I glykolysen bildas stora mängder ATP.
  4. I citronsyracykeln oxideras oxalättiksyra (oxalacetat) till koldioxid och vatten.
  5. Citronsyracykeln äger rum inne i mitokondrien.
  6. I citronsyracykeln bildas den största mängden ATP i hela cellandningen.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 6. Vilka tre av följande påståenden om virus är korrekta?
  1. Virus har aldrig någon egen metabolism.
  2. Virus måste alltid ta sig in i en cell för att kunna föröka sig.
  3. Det är numera helt klarlagt att virus uppstått genom s.k. retrograd evolution.
  4. Det finns virus som bara består av en nukleinsyra, och inte har något skyddande proteinhölje.
  5. Virus som infekterar bakterier är ofta membranförsedda.
  6. Virus som inte har något membran kan ta sig in i cellen genom endocytos.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

 1. Titta på bilden nedan. Den visar röda blodkroppar i tre olika typer av lösningar.
  Från vänster: Blodkropp α, blodkropp β och blodkropp γ.
  α β γ
  Blodkropp α befinner sig i 0,9 % NaCl-lösning, och är därmed i sitt normala tillstånd.
  1. Vilken av blodkropparna (β eller γ) befinner sig i destillerat vatten? (Endast kort svar behövs.)
  2. Motivera så utförligt och nyanserat som möjligt ditt svar i fråga a!

   (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband: 1/1/1)

 2. Om man drunknar kommer ingen syrgas ut till kroppens celler. Varför leder detta till att man dör? Utred så utförligt och nyanserat som möjligt syrgasens roll i de eukaryota cellernas metabolism!

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband: 1/1/1)

Facit

Betygsgränser

Max: 24,0 (12/9/3)
Medel: 15,0 (9,8/5,3/1,2)
E: 9,0    
D: 13,5 varav 4,5 A- eller C-poäng
C: 17,5 varav 7,0 A- eller C-poäng
B: 19,0 varav 1,5 A-poäng
A: 21,5 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Att den kan gå in i lytisk fas. 
 2. För att överleva tider av stress, exempelvis svält, torka m.m. 
 3. Till ”bakterie-sex”: Föra över genetiskt material (plasmider) mellan bakterier. 

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. a, c, d
 2. a, d, e
 3. a, b, f
 4. a, b, d
 5. a, b, e
 6. a, b, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning:

  E – Eleven konstaterar att bild β är rätta svaret, med en kortfattad förklaring.

  C – Eleven redogör för begreppet diffusion och osmos, och förklarar varför vattnet ”vill” diffundera in i cellen.

  A – Eleven nyanserar redogörelsen, t.ex. genom att föra in begreppen ”semipermeabelt membran” och ”aquaporiner”.

  Om eleven tolkar bild γ som en lyserad cell, kan hen få både C- och A-poäng, men inget E. 
 2. Bedömning:

  E – Eleven konstaterar att utan syrgas kan inte glukos förbrännas, och då får cellen ingen ATP.

  C – Eleven visar med reaktionsformler hur socker förbränns med hjälp av syrgas, och förklarar utförligt någon del av elektrontransportkedjan.

  A – Eleven visar med ord och bild hur elektrontransportkedjan drivs av reaktionen 2H+ + 2e + ½O2 → H2O, hur det därmed uppstår en skillnad i H+-koncentration mellan mitokondriens insida och utrymmet mellan det inre och det yttre membranet samt hur denna koncentrationsskillnad driver ATP-syntaset.