1789918833Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

ut­för­ligt

ut­för­ligt och ny­an­se­rat

Svara på frå­gor om och be­skri­va biologiska samband

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring biologiska samband

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de

Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

med viss sä­ker­hettill stor del

med sä­ker­hettill stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag. Frågan bedöms på betygsskalan F–E.

  1. Vad heter den struktur i den eukaryota cellen som har till uppgift att paketera om och märka proteiner med ”adresslappar” för vidare transport i eller ut ur cellen?

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Frågorna bedöms på betygsskalan F–A.

  1. Bilden nedan visar en röd blodkropp så som den ser ut i 0,9 % NaCl-lösning. Rita två bilder: Hur en röd blodkropp ser ut i en lösning av destillerat vatten, och hur en röd blodkropp ser ut i en 10 % NaCl-lösning. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt varför blodkropparna får det utseende du ritat.
  2. För några år sedan hade jag elever som ville undersöka hur antibiotikaresistens uppstår genom att odla bakterier som var känsliga för penicillin på successivt starkare och starkare koncentration av penicillin.

    1. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur penicillinresistens kan spridas i en bakteriepopulation.
    2. Mina elever kunde inte odla fram några bakterier med högre resistens mot penicillin. Jämför resistens mot penicillin med resistens mot streptomycin, och förklara varför de inte lyckades med sitt försök.
  3. Om man drunknar kommer ingen syrgas ut till kroppens celler. Varför leder detta till att man dör? Utred så utförligt och nyanserat som möjligt syrgasens roll i de eukaryota cellernas metabolism!
  4. Redogör så utförligt och nyanserat som möjligt för funktionen hos mikrotubuli.