E-frågorna är sådana till sin karaktär, att du hittar svaret direkt till dem i din lärobok. Oftast behöver du inte besvara dem med mer än ett ord eller en mening. Svaren på C-frågorna hittar du också oftast direkt i din lärobok, även om de är mer utredande till sin karaktär.

För att kunna besvara A-frågorna krävs det att du kombinerar kunskap från flera olika områden. Det kan vara både inom biologi, men också exempelvis kemi eller matematik. Det är inte säkert att du hittar svaret på din fråga vare sig i din lärobok eller på nätet, och ofta är de mer diskuterande eller resonerande till sin karaktär.

Cirkulation

E-frågor

 1. Vad kallas kallas de blodkärl som leder
  1. från hjärtat? (Ledtrådar)
  2. till hjärtat? (Ledtrådar)
 2. Vad kallas de blodkärl där gasutbytet sker? (Ledtrådar)
 3. Vad har en klaff till uppgift? (Ledtrådar)
 4. Vad är slagvolym? (Ledtrådar)
 5. Vad är hemoglobin? (Ledtrådar)
 6. Vad kallas den förkalkning/de blodfetter som minskar blodflödet i delar av kranskärlen? (Ledtrådar)
 7. Vilka två huvudbeståndsdelar består blodet av? (Externa ledtrådar)
 8. Vad levereras och tas upp i det
  1. lilla kretsloppet? (Ledtrådar)
  2. stora kretsloppet? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Leddjurens cirkulationssystem är öppet. Vad innebär det? (Ledtrådar)
 2. Däggdjur har ett dubbelt cirkulationssystem. Vad innebär det? (Ledtrådar)
 3. Varför minskar pH i blodet då koldioxidhalten ökar? (Ledtrådar)
 4. Hjärtat hos däggdjuren består egentligen av två olika pumpar. Den ena pumpar det lilla kretsloppet och den andra det stora kretsloppet. Vilka är pumparna? (Ledtrådar)
 5. Hur reglerar andningscentrat andningsrytmen? (Externa ledtrådar)
 6. På vilket vis påverkar muskelaktiviteten pH i blodet? (Externa ledtrådar)
 7. Hur verkar hemoglobinet för att stabilisera pH i blodet? (Externa ledtrådar)
 8. Jämför artärernas, kapillärernas och venernas funktioner! (Ledtrådar)
 9. Vilka är de olika blodkropparna, och vad har de för funktioner? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. När vi är foster så kan vi p.g.a. omständigheterna inte andas för egen maskin. Hur löser kroppen syresättningen av blodet, och hur ser cirkulationen ut i hjärtat? (Ledtrådar)
 2. Huvudstammen på vänster kranskärl på den vänstra hjärthalvan kallas för ”the widow maker” (änke-skaparen). Varför tror du att den kallas för det, och varför har just den vänstra huvudstammen fått detta öknamn? (Ledtrådar)
 3. Jämför cirkulationssystemets uppbyggnad hos fiskar och däggdjur! (Ledtrådar)
 4. Forskare har visat att stamceller kan anpassa sig till den miljön de sätts in i t.ex. om en stamcell odlas i ”hjärnmiljö” blir det en hjärncell o.s.v. Vad finns det för för- och nackdelar med detta? Etiska synsätt? (Ledtrådar)

Andning & gasutbyte

E-frågor

 1. Vad är
  1. bronker? (Interna ledtrådar)
  2. bronkioler? (Interna ledtrådar)
  3. alveoler? (Interna ledtrådar)
 2. Var i lungan sker gasutbytet? (Interna ledtrådar)
 3. Ungefär hur stor är lungornas sammanlagda yta? (Externa ledtrådar)
 4. Vad heter de organ hos t.ex. fiskar och kräftor, där gasutbytet med omgivningen sker? (Externa ledtrådar)
 5. Vilken är den vanligaste orsaken till KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)? (Externa ledtrådar)
 6. Vad har andningsvägarnas cilier för funktion? (Interna ledtrådar)
 7. Vad har slemmet i andningsvägarna för funktion? (Externa ledtrådar)
 8. Var sitter stämbanden? (Interna ledtrådar)
 9. Hur värms inandningsluften upp? (Interna ledtrådar)
 10. Vilken muskel gör att du kan andas in? (Ledtrådar)
 11. Vad är vitalkapacitet? (Interna ledtrådar)
 12. Vad har diafragman för funktion? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara varför ett lägre pH i blodet betyder att man måste andas oftare! (Interna ledtrådar)
 2. Beskriv hur rökning påverkar lungans funktion! (Externa ledtrådar)
 3. Förklara varför det är mycket farligare att andas in kolmonoxid än koldioxid! (Ledtrådar)
 4. Beskriv i stora drag skillnaderna mellan astma och KOL! (Externa ledtrådar)

A-frågor

 1. Beskriv skillnaderna i det vanliga livet för en astmatiker jämfört med en person med KOL. Beskriv varför skillnaderna finns, och beskriv även skillnaderna mellan sjukdomarna ur ett biologiskt perspektiv. (Externa ledtrådar)
 2. Redogör för syrets & koldioxidens väg genom kroppen från det att det andas in i lungan, till det att koldioxid andas ut igen! (Ledtrådar)

Immunförsvaret

E-frågor

 1. I vilka delar kan immunförsvaret delas in i? (Ledtrådar)
 2. Nämn tre sorters försvar som ingår i det ickespecifika försvaret! (Ledtrådar)
 3. Var bildas de röda resp. vita blodkropparna? (Ledtrådar)
 4. Vad är en inflammation? (Ledtrådar)
 5. Vad är interferoner? (Ledtrådar)
 6. Vad är en antikropp? (Ledtrådar)
 7. Vilka tre funktioner har antikropparna? (Ledtrådar)
 8. Vad är ett antigen? (Ledtrådar)
 9. Vad är ett antigens epitop (determinant)? (Externa ledtrådar)
 10. Vad är ett allergen? (Ledtrådar)
 11. Var framför allt finns B- och T-lymfocyter? (Ledtrådar)
 12. Var i kroppen mognar
  1. B-lymfocyter? (Ledtrådar)
  2. T-lymfocyter? (Ledtrådar)
 13. Vad är en
  1. makrofags (ledtrådar)
  2. NK-cells (ledtrådar)
  3. granulocyts (externa ledtrådar)
  4. B-lymfocyts (ledtrådar)
  5. T-hjälpar-cells (ledtrådar)
  6. T-mördar-cells (ledtrådar)
  huvudsakliga funktion?
 14. Kan en T-lymfocyt, som inte aktiverats, aktivera en B-cell? (Ledtrådar)
 15. Kan en B-lymfocyt utsöndra antikroppar innan den aktiverats? (Ledtrådar)
 16. Varför ger vissa smittämnen lindrigare symptom än andra? (Ledtrådar)

C-frågor

Tillträde förbjudet för obehöriga - Målsmän ansvarar för sina barn (VARNING! Ombyggnad pågår. Obehöriga äga ej tillträde. Målsmän ansvarar för sina barn.) 😉

 1. Förklara vilken funktion
  1. fysiska barriärer (ledtrådar)
  2. biokemiskt försvar (ledtrådar)
  3. vita blodkroppar (ledtrådar)
  4. inflammationsreaktioner (ledtrådar)
  5. interferoner (ledtrådar)
  har i det icke-specifika försvaret.
 2. Vad händer vid en inflammation? (Ledtrådar)
 3. Varför har rökare ett sämre immunförsvar? (Ledtrådar)
 4. Vad händer med T-lymfocyter när de mognar? (Ledtrådar)
 5. Vad händer när en T-hjälpar-cell aktiveras? (Ledtrådar)
 6. Vad händer när en B-lymfocyt aktiveras? (Ledtrådar)
 7. Vad är det för skillnad på det specifika och det icke-specifika immunförsvaret? (Ledtrådar)
 8. Huden är en del av det icke-specifika försvaret. Beskriv hur huden fungerar som försvar! (Ledtrådar)
 9. Beskriv hur en B-lymfocyt känner igen sitt smittämne. (Ledtrådar)
 10. Beskriv hur antikropparna utövar sina tre funktioner. (Ledtrådar)
 11. På vilka sätt kan smittämnen komma in i kroppen (ge exempel)? (Ledtrådar)
 12. Ge exempel på autoimmuna sjukdomar, vad de gör mot kroppen, och några symptom. (Ledtrådar)
 13. Varför var blodtransfusioner så riskfyllda förr i tiden, och vad gör man idag för att undvika detta? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Vad kännetecknar en inflammation och hur stoppar immunförsvaret inflammationen? (Ledtrådar)
 2. Varför får man feber? (Ledtrådar)
 3. Beskriv vad som händer när en T-hjälparcell möter en makrofag som har brutit ner ett smittämne tidigare. (Ledtrådar)
 4. Varför ger smittämnen som överförs av en vektor allvarligare symptom och varför sprids de snabbare än smittämnen som överförs på andra sätt? Ge även ett exempel på ett undantag (en bakterie eller ett virus som inte är vektorburet men som ändå är dödligt) och förklara varför det är så. (Ledtrådar)
 5. Redogör för AB0-systemet (blodgruppssystemet). (Ledtrådar)
 6. Vad innebär ”Rh-negativitet” respektive ”Rh-positivitet”, och redogör för hur dessa attribut kan medföra problem vid graviditet. Vad kan man göra för att förhindra detta? (Ledtrådar)
 7. Redogör för de mekanismer i immunförsvaret som förhindrar att B-cellerna producerar antikroppar som är riktade mot kroppens egna strukturer. (Ledtrådar)
 8. Du råkar skära dig på en smutsig kniv, och i det lilla såret som uppstår kommer det in några bakterier. Redogör för hur kroppens immunförsvar bär sig åt för att rensa ut denna infektion! (Ledtrådar)

Nervsystemet

E-frågor

 1. Rita upp en nervcell, och namnge dess viktigaste delar. (Ledtrådar)
 2. Vad kallas nervcellens korta och långa utskott? (Ledtrådar)
 3. Vilka utav nervcellens utskott leder impulser till/från kroppen? (Ledtrådar)
 4. Vad är en synaps? (Ledtrådar)
 5. Vad är gliaceller? (Ledtrådar)
 6. Vad är en myelinskida? (Ledtrådar)
 7. Vad är en nerv? (Ledtrådar)
 8. Vad gör nervcellernas Na/K-pumpar? (Ledtrådar)
 9. Vad är ett tröskelvärde? (Ledtrådar)
 10. Droger liknar två grupper av kemiska substanser. Vilka? (Ledtrådar)
 11. Vad är en synaps? (Ledtrådar)
 12. Vad är en neurotransmittor? (Ledtrådar)
 13. Vad innebär det att en synaps är
  1. aktiverande? (Ledtrådar)
  2. hämmande? (Ledtrådar)
 14. Vad är interneuroner? (Ledtrådar)
 15. Vilken huvudsakliga funktion har
  1. ryggmärgen? (Ledtrådar)
  2. hjärnstammen? (Ledtrådar)
  3. lillhjärnan? (Ledtrådar)
  4. thalamus? (Ledtrådar)
  5. den retikulära formationen? (Ledtrådar)
  6. hypothalamus? (Ledtrådar)
  7. storhjärnan? (Ledtrådar)
  8. det limbiska systemet? (Ledtrådar)
  9. hjärnbalken? (Ledtrådar)
 16. Vad kännetecknar
  1. motoriska centra? (Ledtrådar)
  2. sensoriska centra? (Ledtrådar)
  3. associationscentra? (Ledtrådar)
 17. Vilka två delar kan man dela in människans nervsystem i? (Ledtrådar)
 18. Vad består
  1. centrala
  2. perifera
  nervsystemet av? (Ledtrådar)
 19. Vad menas med det
  1. somatiska (Ledtrådar)
  2. autonoma
  nersystemet? (Ledtrådar)
 20. Vad är det
  1. sensoriska (Ledtrådar)
  2. motoriska
  nervsystemet? (Ledtrådar)
 21. Vad känneteckar det
  1. parasympatiska (Ledtrådar)
  2. sympatiska
  nervsystemet? (Ledtrådar)
 22. Det autonoma systemet kan delas in i två olika system. Vad heter de, och vad kännetecknar dem? (Ledtrådar)
 23. Vilka tre stora delar brukar man dela in hjärnan i? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Förklara vad en sympatomimetisk/parasympatomimetisk drog är, och vad de har för effekter. (Ledtrådar)
 2. Rita upp en schematisk nervcell, och förklara de olika strukturerna som är speciella för nervceller! (Ledtrådar)
 3. Vad spelar synapsen för roll i neuronens ”arbete”? (Ledtrådar)
 4. Förklara vad en reflexbåge är för något, och hur den fungerar! (Ledtrådar)
 5. Vad är
  1. motoriska centrumet (Ledtrådar)
  2. sensoriska centrumet (Ledtrådar)
  3. associationscentrumet
  och var i hjärnan sitter de? (Ledtrådar)
 6. Vad är ett neurons vilopotential, och hur uppstår den? (Ledtrådar)
 7. Vad är ett neurons aktionspotential, och hur uppstår den? (Ledtrådar)
 8. Hur kommer det sig att vi kan känna saker mer eller mindre starkt, trots att ett neuron har en ”allt-eller-inget-funktion”? (Ledtrådar)
 9. Förklara hur en signal förs över mellan en nervcell och en annan nervcell. (Ledtrådar)
 10. Synapser kan vara både hämmande och aktiverande. Förklara vad detta får för konsekvenser för den ”mottagande” cellen. (Ledtrådar)
 11. Om man idrottar och har för låg syrehalt i blodet, hur får hjärtat information om att det skall öka frekvensen? (Ledtrådar)
 12. Berätta var följande centra är belägna, och vad de styr:
  1. Motoriska centrat (Ledtrådar)
  2. Sensoriska centrat (Ledtrådar)
  3. Associationscentrat (Ledtrådar)
  4. Talcentrat (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Vad gör kroppen för att upprätthålla homeostas när man tagit droger? (Ledtrådar)
 2. Vid en akut stress-situation reagerar kroppen på olika sätt. Beskriv hur kroppen reagerar med avseende på nervsystem, blodomlopp, njurar och ögon. (Ledtrådar)
 3. Beskriv hur impulsen blir till och fortplantas i nervcellen! (Ledtrådar)
 4. Redogör för synapsens uppbyggnad och funktion! (Ledtrådar)
 5. Vad beror Parkinsons sjukdom på, och vilka är symptomen? (Ledtrådar)
 6. Förklara hur en impuls överförs (sänds) mellan två neuroner! (Ledtrådar)
 7. En del pilgiftsgrodor tillverkar och utsöndrar ett gift som blockerar den receptor som ska ta upp neurotransmittorn. Det räcker att man får i sig mycket små mängder av detta gift för att det ska vara dödligt. Förklara varför det är så! (Ledtrådar)

Hormonsystemet

E-frågor

 1. Vad är hormonernas huvudsakliga, grundläggande funktion? (Ledtrådar)
 2. Vad heter det manliga resp. kvinnliga könshormonet? (Ledtrådar)
 3. Nämn några legala droger som vi använder! (Ledtrådar)
 4. Narkotika kan delas upp i olika kategorier. Vilka? (Ledtrådar)
 5. Vad kännetecknar verkan hos
  1. peptidhormoner? (Ledtrådar)
  2. steroidhormoner? (Ledtrådar)
 6. Vad är en
  1. endokrin (Ledtrådar)
  2. exokrin
  körtel? (Ledtrådar)
 7. Nämn två organ i kroppen där hormoner produceras! (Ledtrådar)
 8. Var i kroppen produceras hormonet glukagon? (Ledtrådar)
 9. Hur transporteras hormonerna runt i kroppen? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Hormoner kan sägas ha fyra olika sätt att verka på. Redogör för dessa olika sätt! (Ledtrådar)
 2. Var i cellen binder steroid och peptidhormoner, och hur skiljer sig deras effekter tidsmässigt? (Ledtrådar)
 3. Vad händer när ett steroidhormon kommer in i en cells cytoplasma? (Ledtrådar)
 4. Ge exempel på ett hormon och det protein hormonet ger upphov till! (Ledtrådar)
 5. Hur regleras halten av ett visst hormon i kroppen? Ha med termerna hypofys, hypothalamus och körtel i din förklaring. (Ledtrådar)
 6. Hur påverkar anabola steroider testiklarna? (Ledtrådar)
 7. Beskriv hur könshormonerna testosteron, östrogen och progesteron påverkar bildningen av speciella proteiner i cellen! (Ledtrådar)
 8. Ibland kan man drabbas av att halten tillväxthormon blir för hög i vuxen ålder. Vad heter det tillståndet, och vad leder det till? (Ledtrådar)
 9. Vad har hormonet glukagon för funktion? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Hur hålls hormonkoncentrationen i kroppen på en jämn nivå? (Ledtrådar)
 2. Redogör för kvinnans menstruationscykel! (Ledtrådar)
 3. Hur fungerar prostaglandiner, och vad skiljer dem från hormoner? (Ledtrådar)
 4. ACTH är ett hormon som produceras vid en stress-situation. Redogör för ACTH:ets bildning och funktion vid en stress-situation! (Ledtrådar)