Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Tid: 75 minuter. Lycka till!

Del Ia. Frågor som alla skall besvara och som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad innebär begreppet diffusion? (1p)
 2. Vad är en artär? (1p)
 3. Vad är en alveol? (1p)
 4. Vad är det sensoriska nervsystemet? (1p)
 5. Hormoner kan delas in efter hur pass snabba eller långvariga effekter de ger. Vilken typ av hormon ger vilken effekt? (2p)
 6. Rita en schematisk eukaryot cell. Sätt in 10 olika strukturer i cellen, och förklara vad varje struktur har för funktion med en kort mening! (5p)

Del Ib. Frågor som alla skall besvara, men som kräver ett utredande svar

 1. Förklara hur osmotiskt tryck uppstår! Rita gärna en förklarande bild. (3p)
 2. Redogör för hur du på laboration påvisade förekomst av amylas i saliven! Tag med alla försök, inklusive kontrollförsök. (5p)

Del II. Valbara frågor

Välj ut 3 st. utav frågorna nedan, och besvara dem så utförligt som möjligt. Dina svar kommer (vart och ett) att bedömas med betyget G, VG eller MVG. För betyget G berör du några punkter i frågeställningen, och redovisar dem översiktligt. För betyget VG berör du hela eller delar av frågan, och redovisar dem med visst djup. För betyget MVG behandlar du hela frågan insiktsfullt.

Frågorna är inte grupperade efter de olika ämnesområdena. Du väljer helt fritt vilka frågor du vill besvara.

 1. ACTH är ett hormon som produceras vid en stress-situation. Redogör för ACTH:ets bildning och funktion vid en stress-situation!
 2. Förklara hur en impuls överförs (sänds) mellan två neuroner!
 3. Hur fungerar prostaglandiner, och vad skiljer dem från hormoner?
 4. I fiskarnas gälar utnyttjas den s.k. motströmsprincipen. Vad innebär den, vad får den för effekt, och varför får den det?
 5. Jämför blodomloppets uppbyggnad hos fiskar, groddjur och däggdjur! Vad får uppbyggnaden för konsekvenser för ämnesomsättningen hos djuren?
 6. Redogör för blodgruppssystemet, och hur det påverkar möjligheten till blodtransfusioner mellan olika individer!
 7. Redogör för cellandningen. Rita gärna en förklarande bild, och kommentera den!
 8. Redogör för B-cellens roll i immunsystemet!
 9. Redogör för syrets & koldioxidens väg genom kroppen från det att det andas in i lungan, till det att koldioxid andas ut igen!
 10. Redogör för bildningen av urin i njurarna!
 11. Redogör för de olika delarna av cellskelettet! Vad är det uppbyggt av? Vad har de olika strukturerna för funktion? Hur verkar de för att åstadkomma rörelse/stadga hos cellen? O.s.v.
 12. Under långa flygningar eller andra tillfällen då man sitter stilla under lång tid kan man känna att ”allt” blod runnit ner i fötterna. Vad beror det på, och vad har kroppen för funktioner för att motverka detta tillstånd?
 13. Vilka konsekvenser kan en alltför proteinfattig kost medföra? Vad beror detta på?
 14. Vad finns det för för- resp. nackdelar med en längre tunntarm?
 15. Vad gör man vid en dialys, och vad är orsaken till att man måste sätta in en dialys?
 16. Vad händer i muskelfibrerna när du är ute och tränar? Förklara hela förloppet!
 17. Vad är det som skiljer de röda och de vita muskelfibrerna åt, och vad beror dessa skillnader på?
 18. Varför hör man sämre när man lyfter och landar med ett flygplan?