Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del Ia. Frågor som alla skall besvara och som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad heter det protein som transporterar syrgas och koldioxid i blodet? (1p)
 2. Vad är en organell?
 3. Cellens membran är semipermeabelt. Vad innebär det? (1p)
 4. Vilken funktion har gallsalterna huvudsakligen? (1p)
 5. Vad är ett enzyms substrat? (1p)
 6. Vad är trakéer? (1p)

Del Ib. Frågor som alla skall besvara, men som kräver ett utredande svar

 1. Vad finns det för skillnader/likheter mellan selektiva och aktiva transportörer? (2p)
 2. Redogör för hur du på laboration påvisade förekomst av amylas i saliven! Tag med alla försök, inklusive kontrollförsök. (5p)
 3. Fyra olika typer av vävnad bygger upp människans alla organ. Namnge dessa vävnadstyper, och beskriv kort (med 1-2 meningar) vad som kännetecknar var och en av dem. (6p)

Del II. Valfrågor

Välj ut 2 utav frågorna nedan, och besvara dem så utförligt som möjligt. Dina svar kommer (vart och ett) att bedömas med betyget G, VG eller MVG. För betyget G berör du några punkter i frågeställningen, och redovisar dem översiktligt. För betyget VG berör du hela eller delar av frågan, och redovisar dem med visst djup. För betyget MVG behandlar du hela frågan insiktsfullt.

 1. Bland annat te, kaffe och alkohol hämmar produktionen av ADH. Redogör för detta hormons funktion, och varför konsumtion av någon av ovan nämnda drycker leder till en ökad urinproduktion!
 2. Curare, det kända giftet som sydamerikanska indianer smörjer sina pilar med, binder till receptorn för acetylkolin. Förklara varför en "curare-injektion" kan leda till döden!
 3. Det ickespecifika immunförsvaret kan sägas bestå av fyra olika delar. Välj ut en av dessa, och redogör för hur den hjälper till vid försvaret av kroppen!
 4. Redogör för effekterna av dopning med anabola steroider!
 5. Redogör för vad som händer när hjärtat slår!
 6. Jämför andningsorganen hos djur som lever i vatten och hos djur som lever på land!
 7. Jämför det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet! Olika organ reagerar på olika sätt när det parasympatiska eller sympatiska nervsystemet kopplas in. Förklara också vad det är för fördel med att de olika organen reagerar som de gör!
 8. Jämför en (schematisk) prokaryot och en (schematisk) eukaryot cell. Vilka likheter/skillnader finns det?
 9. Jämför skelettet hos maneter, insekter och däggdjur. Vilka likheter och skillnader finns det?
 10. Redogör för cellandningen. Rita gärna en förklarande bild, och kommentera den!
 11. Redogör för det s.k. återkopplingssystemet!
 12. Förklara skillnaderna mellan aktiv och passiv immunitet, och varför den aktiva immuniteten har längre varaktighet än den passiva.
 13. Redogör för nedbrytning och upptag av födoämnen i tunntarmen!
 14. Redogör för pH-värdets inverkan på andningen och på syresättningen av blodet!
 15. Under långa flygningar eller andra tillfällen då man sitter stilla under lång tid kan man känna att "allt" blod runnit ner i fötterna. Vad beror det på, och vad har kroppen för funktioner för att motverka detta tillstånd?
 16. Vad gör man vid en dialys, och vad är orsaken till att man måste sätta in en dialys?
 17. Vad händer i muskelfibrerna när du är ute och tränar? Förklara hela förloppet!
 18. Vilka konsekvenser kan en alltför proteinfattig kost medföra? Vad beror detta på?