Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Flervalsfrågor. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om andningen är sanna? (3p)
  1. I blodet transporteras koldioxid huvudsakligen med hjälp av hemoglobin.
  2. I blodet transporteras syrgas huvudsakligen med hjälp av hemoglobin.
  3. Det riktigt farliga med kolmonoxid är att det binder starkare till hemoglobin än vad syrgas gör.
  4. Lungornas sammanlagda yta är ungefär 5 m2.
  5. Ju lägre koncentration av vätejoner i blodet, desto oftare behöver man andas.
  6. Man andas in huvudsakligen med hjälp av diafragman.
 2. Vilka tre av följande påståenden om cirkulationssystemet är sanna? (3p)
  1. Alla artärer innehåller syrerikt blod.
  2. I kapillärerna sker det huvudsakliga gasutbytet.
  3. I det lilla kretsloppet tar blodet upp näringen i maten.
  4. I det lilla kretsloppet syresätts blodet.
  5. I det lilla kretsloppet avges syrgas till kroppens olika delar.
  6. Hos fiskar är blodsystemet öppet.
 3. Vilka tre av följande påståenden om nervsystemet är sanna? (3p)
  1. Centrala nervsystemet (CNS) är uppbyggt av det sensoriska och det motoriska systemet.
  2. Det motoriska nervsystemet består av nerver som leder ut från CNS.
  3. Det autonoma systemet delas in i det sympatiska och det parasympatiska systemet.
  4. Det parasympatiska systemet aktiveras t.ex. vid fara, och ger en slags alarmberedskap (”Fight or flight”).
  5. Ryggmärgen är en del av det perifera nervsystemet.
  6. Sensoriska systemet är en del av det perifera nervsystemet.
 4. Vilka tre av följande påståenden om hormonsystemet och immunsystemet är sanna? (3p)
  1. Steroidhormoner ger oftast kortvariga effekter.
  2. Antikroppar är en del av det icke-specifika försvaret.
  3. Det icke-specifika försvaret kan hela en människas liv anpassa sig till en mängd specifika smittämnen.
  4. När det sympatiska nervsystemet aktiveras, är det vanligt att även adrenalin utsöndras.
  5. Det specifika immunförsvaret gör att vi kan bli immuna mot olika sjukdomar.
  6. Huden är en viktig del av det icke-specifika försvaret.

Hoppa direkt till …

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar medför risk för avdrag. Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Vad har andningsvägarnas cilier för funktion? (1p)
 2. Njurarna kan sägas ha två funktioner. Vilka? (2p)
 3. Människans alla organ byggs upp av fyra olika vävnadstyper. Namnge dessa, och beskriv kort (med 1-2 meningar) vad som kännetecknar var och en av dem. (6p)

Del III. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Redogör för utvecklingen från blastula till gastrula och vidare till färdig larv hos ett sjöborreembryo! (4p)
 2. Tänk dig att vid meiosen hos en rått-hane inträffar en mutation i genen för myosin. Mutationen gör att myosinets förmåga att binda till aktin minskas drastiskt. Vid parning med en hona som helt saknar genen för myosin bildar den mutanta spermien och honans ägg en zygot. Förklara hur mutationen kommer att påverka zygotens utveckling, och varför gör den det! (6p)

Facit

Betygsgränser

Max: 29

Medel: 21,42

Betyg Poäng
G 12,5
VG 20,5
MVG 25,5

Del I

 1. b, c, f
 2. b, d
 3. b, c, f
 4. d, e, f

Del II

 1. Transporterar bort skräp som fastnat i andningsvägarnas slem (1p).
 2. Utsöndra kväverester (1p) och reglera salt- och jonkoncentration i blodet (1p).
 3. Epitelvävnad (0,5p): Täcker hud & slemhinnor (0,5p), och utgör ett fysiskt skydd (0,5p).

  Stödjevävnad (0,5p): Fungerar som stöd för och mellan andra vävnader och organ (0,5p).

  Muskelvävnad (0,5p): Består av tvärstrimmiga muskler (viljestyrda) (0,5p), glatt muskulatur (icke viljestyrd) (0,5p) och hjärtmuskulatur (enbart i hjärtat) (0,5p).

  Nervvävnad (0,5p): Består av nervceller (0,5p), och bygger upp nervsystemet (0,5p).

Del III

 1. Celler vandrar in i den vätskefyllda håligheten i blastulan (0,5p). Dessa celler skickar ut filopodier, som drar cellerna i den vegetativa polen mot den animala (0,5p). Därigenom bildas en gastrula (0,5p). Ektodermet ger upphov till larvens hud (0,5) och endodermet ger upphov till larvens tarm  (0,5p). Cellerna mellan endo- och ektoderm ger upphov till mesoderm, som ger upphov till larvens skelett (0,5p). En inbuktning i gastrulans vägg ger sedan upphov till larvens urmun (0,5p). Urmunnen ger upphov till larvens anus (0,5p).
 2. Celler vandrar in i den vätskefyllda håligheten i blastulan (0,5p). Dessa celler skickar ut filopodier, som drar cellerna i den vegetativa polen mot den animala (0,5p). Därigenom bildas en gastrula (0,5p). Ektodermet ger upphov till larvens hud (0,5) och endodermet ger upphov till larvens tarm  (0,5p). Cellerna mellan endo- och ektoderm ger upphov till mesoderm, som ger upphov till larvens skelett (0,5p). En inbuktning i gastrulans vägg ger sedan upphov till larvens urmun (0,5p). Urmunnen ger upphov till larvens anus (0,5p).