Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

ut­för­ligt

ut­för­ligt och ny­an­se­rat

Svara på frå­gor om och be­skri­va biologiska samband

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring biologiska samband

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de

Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

med viss sä­ker­hettill stor del

med sä­ker­hettill stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

(Språk och kommunikation 1/1/1)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Titta på nedanstående bild. Den visar några nervceller som sitter ihop. Vad heter de olika delarna? Skriv rätt namn intill de olika bokstäverna nedan.
  b.
  c.
  d.
  e.

  (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder 1/1/0)

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. Vilka tre av följande påståenden om vävnader och homeostas är korrekta?
  1. Huden är uppbyggd av epitelvävnad.
  2. Blodet ingår i epitelvävnaden.
  3. Gliaceller ingår i nervvävnaden.
  4. Kroppens förmåga att hela tiden hålla en temperatur omkring 37 °C är ett exempel på homeostas.
  5. De flesta rubbningar av homeostasen är ofarliga, och behöver inte åtgärdas.
  6. Den kondition du vill uppnå genom att motionera är ett exempel på en homeostatisk målnivå.

  (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om nervsystem hos människa och olika djurgrupper är korrekta?
  1. Med diffust nervsystem menas att man har fått en sjukdom som bryter ner hjärnan.
  2. Maneter har både ett perifert och ett centralt nervsystem.
  3. Tagghudingar, till exempel sjöstjärnor, har ett centralt nervsystem i varje arm.
  4. Insekter har en nervknut i huvudet som fungerar som hjärna.
  5. En del mollusker, till exempel bläckfiskar, har en komplex hjärna, med miljontals nervceller.
  6. Ryggradsdjurens centrala nervsystem består av hjärna och ryggmärg.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 1. Vilka tre av följande reaktioner orsakas av det sympatiska nervsystemet?
  1. Pupillerna vidgas
  2. Luftrören vidgas
  3. Salivutsöndringen ökar
  4. Hjärtfrekvensen ökar
  5. Utsöndringen av adrenalin minskar
  6. Sexuella funktioner stimuleras

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om centrala nervsystemets uppbyggnad är korrekta?
  1. Hjärnstammen och förlängda märgen sköter grundläggande funktioner såsom smärta, vakenhet och sömn.
  2. Talamus är en viktig körtel, som avger hormoner till hypofysen.
  3. Bakom storhjärnans centralfåra finns många viktiga motoriska centra.
  4. En stor del av en människas förstånd, personlighet och förmåga till problemlösning sitter i pannloben.
  5. Lillhjärnans främsta arbetsuppgift är att tolka synintryck.
  6. Hjärnbalken binder samman hjärnans två hemisfärer.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 3. Vilka tre av följande påståenden om minne och sömn är korrekta?
  1. Den allra största delen av minnena lagras i ett litet område i pannloben.
  2. Det kortvariga sensoriska minnet kallas också för arbetsminne.
  3. Det som lagras i det kortvariga sensoriska minnet glöms nästan omedelbart bort.
  4. I korttidsminnet lagrar vi de saker vi arbetar med för tillfället, till exempel för att komma ihåg början på en lång mening när man kommer till slutet.
  5. En god natts sömn hjälper till att permanenta minnen och det man lärt sig under dagen.
  6. Under REM-sömnen utsöndras relativt stora mängder tillväxthormon.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

 1. Vad är en reflexbåge? Rita och förklara vad det är och hur den fungerar.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/0)

 2. Titta på bilden nedan. Den föreställer en förstoring av några proteinkomplex i cellmembranet i ett axon vid ett specifikt tillfälle.
  Vad händer i bilden?
  Förklara vad det är som händer i bilden, och vad som är den fysiologiska orsaken till att det händer.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/0)

 3. Curare är ett gift som traditionellt framställs ur bladen från kurarebusken och sätts på pilar. När pilen tränger genom huden på ett bytesdjur diffunderar giftet ut i kroppen. Där blockerar de receptorerna för de neurotransmittorer som utsöndras i synapsen mellan nerv och muskel.

  Utgå från hur nervsignalen överförs i synapsen, och förklara varför curare gör att djuret dör om halten curare är tillräckligt hög.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband 1/1/0)

Kurarebuske.Kurarebuske.

Facit

Betygsgränser

Max: 23,0 (10/10/3)
Medel: 21,1 (10,0/9,1/2,0)
E: 7,0    
D: 12,5 varav 5,0 A- eller C-poäng
C: 16,5 varav 7,5 A- eller C-poäng
B: 18,0 varav 1,5 A-poäng
A: 20,5 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. b. Axon
  c. Synaps
  d. Dendrit
  e. (Ranviersk) nod

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. a, c, d
 2. d, e, f
 3. a, b, d
 4. a, d, f
 5. c, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning

  E – Eleven beskriver översiktligt hur reflexbågen hur fungerar, med utgångspunkt i 2–3 av nedanstående begrepp.

  • Efferent nerv/sensorisk signal
  • Ryggmärgens funktion
  • Afferent nerv/motorisk signal
  • Hjärnans funktion

  C – Eleven förklarar utförligt hur reflexbågen hur fungerar, med utgångspunkt i samtliga av ovanstående begrepp.

  För A i språk och kommunikation krävs att bilden är försedd med förklaringar eller tydliga ankare i texten.

 2. Bedömning:

  E – Eleven beskriver kortfattat att bilden visar hyperpolarisation av nervcellens membran.

  C – Eleven förklarar utförligt vad som händer i hyperpolarisationen med utgångspunkt i två av begreppen nedan.

  • Depolarisation leder till att kaliumkanalen öppnas
  • Na+/K+-pumpens arbete leder till en hög [K+] i cytoplasman, varför K+ diffunderar ut när kaliumkanalen öppnas.
  • Hög [K+] på utsidan leder till att nervcellens membran hyperpolariseras.

  A – Eleven förklarar utförligt vad som händer i hyperpolarisationen med utgångspunkt i alla tre av begreppen ovan.

 3. Bedömning

  E – Eleven beskriver översiktligt hur nervsignalen överförs i synapsen med utgångspunkt i två av nedanstående begrepp.

  • Exocytos
  • Diffusion
  • Aktivering av receptorn
  • Jonkanaler

  C – Eleven beskriver översiktligt hur nervsignalen överförs i synapsen med utgångspunkt i minst tre av ovanstående begrepp.

  A – Eleven når kraven för C och beskriver utförligt och nyanserat vad som händer när neurotransmittorns receptor blockeras.