Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 85 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Inga

Frågorna i del I–II ska besvaras direkt i provhäftet. Frågorna i del III ska besvaras i Inspera.

Tips 1: Läs igenom alla svarsalternativen innan du bestämmer dig för vilket alternativ som är korrekt.

Tips 2: Om det är någon eller några frågor som du inte kan lösa direkt eller nästan direkt, så hoppa över dem så länge. Återkom till de frågorna senare, så vet du hur mycket tid du kan disponera på dem.

Hoppa direkt till …

Del I. Biologiska begrepp

 1. Vad kallas den lite större struktur som är inringad i bilden nedan? (1p)
  Vad kallas den inringade strukturen?
 2. Vad kallas den lite större struktur som är inringad i bilden nedan? (1p)
  Vad kallas den inringade strukturen?
 3. Vad kallas ett hjärta som har ett förmak och en kammare, och som finns i fiskar? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. Fyrrummigt hjärta
  2. Tvårummigt hjärta
  3. Trerummigt hjärta
  4. Enrummigt hjärta
 4. Vad fyller lungornas cilier för funktion? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. De hjälper till med muskelkontraktionen vid inandning.
  2. De transporterar skräp till svalget.
  3. De producerar syre för gasutbyte.
  4. De ökar lungornas elasticitet.
 5. Vad orsakas en vanlig förkylning av? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. Köld och temperaturförändringar.
  2. Bakterieinfektion i lungorna.
  3. Virusinfektion i övre luftvägarna.
  4. Ökad slemproduktion i lungorna.
 6. Vilken typ av djur behöver inget transportsystem för gaser och näringsämnen? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. Groddjur (amfibier).
  2. Ringmaskar.
  3. Leddjur.
  4. Nässeldjur.
 7. Vilket protein i blodet reglerar vattenpotentialen och kan binda till fettsyror och joner för transport? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. Albumin.
  2. Fibrinogen.
  3. Antikroppar.
  4. Insulin.
 8. Hur mycket av den vätska som trycktes ut i början av kapillärerna återtas vanligtvis till kapillärerna igen (vid bildning av vävnadsvätska)? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. Cirka 50%.
  2. Cirka 75%.
  3. Cirka 90%.
  4. Cirka 99%.
 9. Vad är huvuduppgiften för njurarna? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. De producerar hormoner.
  2. De reglerar blodtrycket.
  3. De renar blodet från avfallsprodukter och reglerar vattenkoncentrationen.
  4. De utsöndrar insulin.
 10. Vilket av följande sjukdomstillstånd kan orsakas av bakterier i urinblåsan? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. Diabetes typ 2.
  2. Njurbäckeninflammation.
  3. Urinvägsinfektion.
  4. Njursvikt.

Del II. Biologiska samband

 1. Varför leder motströmningsprincipen i fiskars gälar till en effektivare syresättning av blodet? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. För att fiskar bara har ett enkelt blodomlopp.
  2. För att fisken är ett kallblodigt djur, och att det är lättare att lösa syrgas i kallt vatten än i varmt.
  3. För att motströmningsprincipen gör så att blodet i slutet av kapillärerna i gälarna får samma syrehalt som vattnet som lämnar gälarna.
  4. För att blodet i gälarnas kapillärer alltid möter vatten med lite högre syrehalt än blodet.
  5. En kombination av alla ovanstående alternativ.
  6. Inget av ovanstående alternativ.
 2. Vad fyller brosket i bronkerna för funktion eller funktioner? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. De underlättar för gasutbytet i alveolerna.
  2. De ser till att luftrören hela tiden hålls öppna.
  3. De ökar andningskapaciteten genom att bidra till lungans stora inre yta.
  4. De fungerar som fästpunkter för den muskulatur som sköter andningen.
  5. Alla ovanstående alternativ.
  6. Inget av ovanstående alternativ
 3. Vad är sant om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. KOL kan leda till att lungans inre yta minskar.
  2. KOL orsakas ofta av rökning.
  3. KOL kan leda till en ökad slemproduktion i luftvägarna.
  4. KOL är en slags ständig inflammation i nedre luftvägarna.
  5. Alla ovanstående alternativ.
  6. Inget av ovanstående alternativ
 4. Vad är sant om det blodkärl som leder ut från hjärtats högra kammare? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. Det har en tunn, inte särdeles muskulös vägg.
  2. I det kärlet är blodtrycket högre än vad det är i blodkärlet som lämnar hjärtats vänstra kammare.
  3. Det bär på syrerikt blod.
  4. En del av det leder blod till hjärtats kranskärl.
  5. Alla ovanstående alternativ.
  6. Inget av ovanstående alternativ
 5. Blodplättar behövs för att blodet ska kunna levra sig. Vad mer är sant om blodplättarna? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. De är den av de olika typerna av blodkroppar som har absolut störst koncentration i blodet.
  2. De kan till exempel aktiveras av fibrinogen.
  3. De kan till exempel aktiveras av brustet kollagen.
  4. De bildas ur en ursprunglig cell som kallas för trombocyt.
  5. Alla ovanstående alternativ.
  6. Inget av ovanstående alternativ.
 6. Varför ansamlas det vätska i de nedre extremiteterna (till exempel benen) när någon drabbas av ödem (elefantiasis)? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. För att mellanväggarna mellan kapillärerna skadats eller förstörts, så att dess inre yta minskat.
  2. För att lymfkärlen blockeras, och inte kan återta vätska.
  3. För att venernas klaffar är skadade, och inte kan förhindra att blodet rinner nedåt på grund av gravitationen.
  4. För att blodtrycket är så högt att det trycker ut extra mycket vätska ur kapillärerna.
  5. Alla ovanstående alternativ kan ge upphov till ödem, och göra att det ansamlas vätska i de nedre extremiteterna.
  6. Inget av ovanstående alternativ.
 7. På vilket eller vilka sätt skiljer sig primärurin från sekundärurin (hos en frisk person)? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. Primärurinen har mycket lägre koncentration av aminosyror än sekundärurinen.
  2. Primärurinen har mycket högre koncentration av bilirubin än sekundärurinen.
  3. Primärurinen har mycket lägre koncentration av glukos än sekundärurinen.
  4. Primärurinen har mycket högre koncentration av urea än sekundärurinen.
  5. Alla ovanstående alternativ.
  6. Inget av ovanstående alternativ.
 8. Varför leder en minskad utsöndring av ADH (antidiuretiskt hormon, vasopressin) till en ökad produktion av urin? Ringa in ett alternativ. (1p)
  1. För att trycket i njurarnas kapillärnystan ökar, och trycker ut mer vätska ur kapillärerna.
  2. För att återtagandet av vätska till njurarnas lymfkärl minskar.
  3. För att blodets vattenpotential ökar.
  4. För att återtagandet av vätska till kapillärerna kring Henles slynga minskar.
  5. En kombination av alla ovanstående alternativ.
  6. Inget av ovanstående alternativ, eftersom en minskad utsöndring av ADH i själva verket också leder till en minskad produktion av urin.

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Både andning och puls regleras från hjärnstammen, ett område i nedre delen av hjärnan. Förklara utförligt och nyanserat vilka fysiologiska processer som gör att andning och puls regleras upp vid kroppsansträngning. (3p)
 2. Dysfibrinogenemi är en genetisk sjukdom som orsakas av en skadlig mutation på genen för fibrinogen.
  1. Vilket av nedanstående alternativ är troliga symtom på dysfibrinogenemi? Ringa in ett (Inget utredande svar behövs.) (1p)
   1. Försämrad syreupptagningsförmåga på grund av för få röda blodkroppar i blodet.
   2. En kraftigt förhöjd risk för blodproppar i hjärta och lungor.
   3. Man har lätt att få blåmärken eller att få kraftiga menstruationsblödningar.
   4. Man får sämre blodcirkulation på grund av svaga kärlväggar.
  2. Motivera ditt svar i fråga a). Utgå ifrån fibrinogenets normala funktion och förklara utförligt och nyanserat med hjälp av en eller flera bilder. (2p)

Facit

Betygsgränser

Max:        24

Medel:     18,6

E: 9
D: 14
C: 18
B: 19
A: 22

Del I. Biologiska begrepp

 1. Struphuvud (adamsäpple)
  Kommentar: Även stämband är godkänt, eftersom det är helt inneslutet i cirkeln. Struplocket är bara till hälften inringat i bilden, och är därför inte godkänt.
 2. Njurpyramid (njurmärg)
 3. b
 4. b
 5. c
 6. d
 7. a
 8. d
 9. c
 10. c

Del II. Biologiska samband.

 1. d
 2. b
 3. e
 4. f
  Lösning: Det blodkärl som leder ut från hjärtats högra kammare är lungartären. Precis som alla andra artärer har den en tjock, muskulös vägg. Därför alternativ a) felaktigt.
     Trycket i lungartärer är i princip lika högt som i aorta. Hjärtats högra kammare är något mindre än hjärtats vänstra kammare. Om något är därför blodtrycket också något mindre i lungartären, och därför är alternativ b) felaktigt.
     Lungartären leder det syrefattiga blodet till lungorna, där det ska syresättas. Därför är alternativ c) felaktigt.
     Till kranskärlen ska det ledas syrerikt blod. Eftersom lungartären bär på syrefattigt blod är även alternativ d) felaktigt.
 5. c
 6. b
 7. f
  Lösning: Den volym primärurin som bildas är mycket större än urinen. En del aminosyror utsöndras när primärurinen bildas, men i princip allt återtas till kapillärerna kring Henles slynga. Därför är koncentrationen av aminosyror lägre i urinen än i primärurinen. Därmed är alternativ a) felaktigt.
     Allt bilirubin som finns i blodet ska i princip utsöndras med urinen. Urinen är mycket mer koncentrerad än primärurinen, och därför är koncentrationen bilirubin betydligt lägre i primärurinen än i urinen. Därför är alternativ b) felaktigt.
     En del glukos utsöndras i primärurinen, men även detta återtas till kapillärerna kring Henles slynga, så att det inte är någon glukos alls i urinen. Därmed är alternativ c) felaktigt.
     Precis som med bilirubin ska i princip all urea som finns i blodet utsöndras med urinen. Eftersom urinen är mycket mer koncentrerad än primärurinen blir koncentrationen urea högre i urinen än i primärurinen. Därmed är även alternativ d) felaktigt.
 8. d

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Vid kroppsansträngning förbränns mer glukos, vilket leder till att koldioxidhalten i blodet ökar. Koldioxiden omvandlas till kolsyra, som protolyseras, vilket gör att blodets pH sjunker ([H+] stiger). Detta registreras av sinnesceller nära hjärtat som registrerar blodets pH, och signalerar till hjärnans andningscentrum, som reglerar upp puls och andning. Det gör att koldioxiden kan ventileras ut snabbare i lungorna.

  Bedömning
  E –  Eleven ger ett översiktligt svar som utgår från att koldioxiden snabbare ventileras ut i lungorna.
  C –  Eleven ger ett utförligt svar som utgår ifrån två av punkterna nedan.
  • Ökad muskelaktivitet leder till ökad produktion av koldioxid.
  • Ökad koldioxidproduktion leder till ökad kolsyrehalt, och minskat pH.
  • Sinnescellerna nära hjärtat, och deras funktion.
   A –  Eleven ger ett utförligt och nyanserat svar som utgår ifrån alla tre av punkterna ovan.
  1. iii)
  2. Ämnen från aktiverade blodplättar som bundit till det brustna kollagenet gör att fibrinogenet omvandlas till fibrin. Fibrinet förstärker pluggen som bildats i det brustna blodkärlet genom att binda till både blodplättar och röda blodkroppar.
      Detta sker dagligen i många av kroppens tunna blodkärl. När fibrinet inte kan bildas på rätt sätt på grund av dysfibrinogenemi, kan inte pluggen förstärkas på rätt sätt, och då uppstår det lätt blödningar. Det resulterar till exempel i blåmärken, eller att menstruationsblödningarna blir kraftigare.

   Bedömning
   C –  Eleven ger ett utförligt svar som utgår ifrån en av punkterna nedan, och hur blodets levrande förmåga påverkas.
   •  Fibrinogen omvandlas till fibrin.
   •  Fibrin förstärker pluggen (sårskorpan, det levrade blodet).
   •  Blodplättar och röda blodkroppar involveras i förstärkningen.
   A – Eleven ger ett utförligt och nyanserat svar som utgår ifrån alla tre av punkterna ovan, samt hur blodets levrande förmåga påverkas.