Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

slutprovTid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på detta pappret. Lycka till!

Del I. Flervalsfrågor

Ringa in de rätta svaren!

 1. Vilka tre av följande strukturer finns endast hos eukaryota organismer? (2p)
  1. Mitokondrier
  2. Ribosomer
  3. Kromosom
  4. Cellvägg av cellulosa
  5. Cytoplasma
  6. Endoplasmatiskt nätverk (ER)
 2. Vilka tre av följande påståenden om aktintrådar är korrekta? (2p)
  1. Aktintrådar kan bestå av ett protein kallat keratin.
  2. Aktintrådar finns framför allt närmast cellmembranet, där de bildar stöd för utskott i cellmembranet.
  3. Aktintrådar består av långa, tunna rörliknande strukturer.
  4. I cilier samarbetar aktintrådar med "motorproteinet" dynein för att åstadkomma en piskande rörelse.
  5. I muskelceller samarbetar aktintrådar med "motorproteinet" myosin för att dra samman muskeln.
  6. Under celldelningen skiljs de två dottercellerna från varandra med hjälp av aktintrådar.
 3. Vilka tre av följande påståenden om osmos är korrekta? (2p)
  1. Om en cell har högre vattenpotential än omgivande vätska, riskerar den att spricka p.g.a. det osmotiska trycket.
  2. I en koncentrationsgradient av salt, färdas vatten längs sin koncentrationsgradient, från ett område med låg salthalt till ett med högre salthalt.
  3. Passiva transportörer låter specifika ämnen transporteras längs sin koncentrationsgradient, över cellmembranet.
  4. En aktiv pump transporterar ett specifikt ämne (ej vatten) över cellmembranet, från ett ställe med hög vattenpotential till ett ställe med låg vattenpotential.
  5. En cell som placeras i en lösning med hög salthalt riskerar att lysera.
  6. I en koncentrationsgradient är de lösta partiklarna jämnt spridda i lösningen.
 1. Vilka tre av följande påståenden om golgiapparaten är korrekta? (2p)
  1. Membranen i golgiapparaten är direkt förbundna med kärnmembranet.
  2. Golgiapparaten fungerar som en membranfabrik, där nya fosfolipider syntetiseras.
  3. Golgiapparaten förser membranblåsor med "adresslappar", och skickar dem till sin rätta destination i cellen.
  4. I golgiapparaten hos epitelceller i tarmen paketeras membranblåsor med matspjälkningsenzymer.
  5. Membranblåsor som bildas i golgiapparaten kan användas till att bygga upp cellmembranet.
  6. I golgiapparaten sitter ett stort antal ribosomer, så att proteiner och enzymer direkt kan paketeras i membranblåsor.
 2. Vilka tre av följande påståenden om fosterutveckling är korrekta? (2p)
  1. I den animala polen hos ett embryo finns det mer näringsämnen, och celldelningarna sker trögare än i den vegetativa polen.
  2. En blastula är en "ihålig" cellboll, som bildas efter ett flertal celldelningar hos embryot.
  3. Vid gastrulationen bildas en inbuktning, som kallas för urmun, i blastulan.
  4. Urmunnen ger i själva verket alltid upphov till djurets anus.
  5. Hos ryggsträngsdjur anläggs ett nervrör ur ektodermet efter gastrulationen.
  6. Ektodermet ger också upphov till muskler, njurar och skelett.
 3. Vilka tre av följande påståenden om cirkulationssystemet är korrekta? (2p)
  1. Lungartären innehåller syrefattigt blod.
  2. I kapillärerna sker gasutbytet (med den omgivande cellvätskan).
  3. Däggdjur, kräldjur, groddjur, fiskar och insekter har alla ett öppet cirkulationssystem.
  4. I det lilla kretsloppet hos däggdjuren syresätts blodet.
  5. Det lilla kretsloppet hos däggdjur leder blodet upp till huvudet och hjärnan, medan det stora leder ut blodet i resten av kroppen.
  6. Hos däggdjur transporteras avfallsprodukter från cellandningen med blodet till tarmen, där de utsöndras och förs ut från kroppen med avföringen.
 4. Vilka tre av följande påståenden om matsmältningen är korrekta? (2p)
  1. En del proteiner börjar brytas ner redan i munhålan, med hjälp av enzymet amylas.
  2. Proteiner i magsäcken bryts ner av enzymet pepsinogen.
  3. Magsaftens syra aktiverar de enzymer som behövs för att bryta ner fetter.
  4. I tolvfingertarmen finfördelas fetter med hjälp av gallan.
  5. I tunntarmen upptas näringsämnena till kroppen.
  6. I tjocktarmen återtas en stor del av den vätska som utsöndrats till tarmarna.
 5. Vilka tre av följande påståenden om antikroppar är korrekta? (2p)
  1. Antikroppar bildas av kroppens B-lymfocyter (B-celler).
  2. Ett antigen är ett ämne, som stimulerar de antikroppsbildande cellerna att producera antikroppar.
  3. Varje antikroppsbildande cell kan bilda många olika typer av antikroppar, med förmåga att binda till många olika smittämnen.
  4. Antikroppar kan oskadliggöra smittämnen genom att förhindra dem att utföra sin normala funktion, t.ex. genom att binda till virusdelar som viruset använder för att ta sig in i värdcellen.
  5. Antikroppar kan oskadliggöra bakterier genom att de bildar en struktur som kan liknas vid en por på cellens yta, så att bakterien lyserar.
  6. Antikroppar kan oskadliggöra smittämnen genom att enzymatiskt spjälka av delar av ett virus eller en bakterie som är nödvändiga för bakteriens/virusets fortlevnad.

Hoppa direkt till …

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Förklara varför det kan leda till missfall vid en andra graviditet, om en Rh-negativ moder först föder ett Rh-positivt barn! (4p)
 2. Människans alla organ byggs upp av fyra olika vävnadstyper. Namnge dessa, och beskriv kort (med 1-2 meningar) vad som kännetecknar var och en av dem. (6p)

Facit

Betygsgränser

Max: 26

G: 11,0

VG: 18,0

MVG: 22,0

Del I. Flervalsfrågor

 1. a, d, f
 2. b, e, f
 3. b, c, d
 4. c, d, e
 5. b, c, e
 6. a, b, d
 7. d, e, f
 8. a, b, d

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Fostrets Rh-positiva blodkroppar kan läcka över i moderns blodomlopp, t.ex. vid förlossning (1p). Modern bildar då antikroppar mot Rh-antigenet (1p). Om barnet vid den andra graviditeten också är Rh-positivt, kan antikroppar från modern då förstöra fostrets blodkroppar (1p). Förstörda blodkroppar leder till att fostret dör, och det blir missfall (1p).
 2. Epitelvävnad (0,5p): Täcker hud & slemhinnor (0,5p), och utgör ett fysiskt skydd (0,5p).
  Stödjevävnad (0,5p): Fungerar som stöd för och mellan andra vävnader och organ (0,5p).
  Muskelvävnad (0,5p): Består av tvärstrimmiga muskler (viljestyrda) (0,5p), glatt muskulatur (icke viljestyrd) (0,5p) och hjärtmuskulatur (enbart i hjärtat) (0,5p).
  Nervvävnad (0,5p): Består av nervceller (0,5p), och bygger upp nervsystemet (0,5p).