Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va biologiska samband

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring biologiska samband

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation E C A

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Titta på bilden på den här länken. Den visar en mikroskopbild av ett infärgat tvärsnitt av ett blad av murgröna.

  Rita pilar och märk ut följande strukturer i bilden:
  1. Epidermis
  2. Kutikula
  3. Kärl
  4. Klyvöppningar
  5. Palissadvävnad
  6. Svampvävnad

  (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/1/0)

 2. De som inte har läst biologi tror ofta att svampar är en slags växter, men det vet du ju att de inte är. Ge tre anledningar till att svampar inte betraktas som växter.

  (Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder: 1/1/0)

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. Vilka tre av följande påståenden om växternas förökning är korrekta?
  1. Morötter är ett bra exempel på perenna växter.
  2. Många annuella växter överlever endast vintern i form av frö.
  3. Den gröna delen av mossan (som är själva mossan) har en enkel kromosomuppsättning
  4. Ormbunkarnas gameter sitter samlade i små mörkbruna prickar på undersidan av bladen.
  5. Den blommande delen på en gömfröig växt är alltid haploid.
  6. Det honliga könsorganet hos gömfröiga växter kallas pistill.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om växternas transportsystem är korrekta?
  1. I xylemet flödar vatten både upp och ner i växten.
  2. Tack vare rottrycket minskar avdunstningen via bladens klyvöppningar.
  3. Xylemet består av döda celler.
  4. Floemet består av levande celler nära växtens epidermis.
  5. Närsalter transporteras huvudsakligen i växtens floem.
  6. På sensommaren/hösten transporteras socker ner i växtens rotsystem.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 3. Vilka tre av följande påståenden om fotosyntesen är korrekta?
  1. I fotosyntesens ljusberoende reaktion bildas bl.a. glukos.
  2. I fotosyntesens ljusberoende reaktion spelar enzymet rubisko en stor roll.
  3. I fotosyntesens ljusberoende reaktion uppstår en koncentrationsskillnad av protoner.
  4. I fotosyntesens icke-ljusberoende reaktion fixeras koldioxid.
  5. I fotosyntesens icke-ljusberoende reaktion bildas bl.a. ATP.
  6. Från fotosyntesens icke-ljusberoende reaktion går endast en liten del av den bildade glyceraldehyd-3-fosfaten vidare till att bilda glukos.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

 4. Vilka tre av följande påståenden om svamparnas ekologi och förökning är korrekta?
  1. Svamparnas fruktkroppar är haploida.
  2. Hos basidiesvampar är det bara enkärnsmycel som kan bilda sporer.
  3. En lav består både av en svamp och en alg.
  4. Svampar är alltid heterotrofa organismer.
  5. Tack vare svampar får många träd en bättre tillgång till närsalter.
  6. Våra vanliga ”matsvampar” som champinjon, kantarell och karl-johan är exempel på sporsäckssvampar.

   (Analysera och besvara frågor: 1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

 1. Skogsfru (Epipogium aphyllum) är en märklig blomma. Den saknar nämligen helt klorofyll. Tidigare menade man att den är en saprofyt, (nedbrytare), men numera vet man att den snarare är s.k. mykoheterotrof. Det betyder att den lever av, och får glukos ifrån en svamp.

  Frågan är, hur kan den få det? Redogör (så utförligt och nyanserat som möjligt) för hur svampar får sitt behov av glukos tillgodosett, och dra med hjälp av detta slutsatser för hur skogsfru kan klara sig utan klorofyll.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband: 0/1/1)

 2. Om en växt inte får vatten så dör den så småningom. Detta beror på flera saker, eftersom vattnet påverkar växten på flera olika sätt. Utred så utförligt och nyanserat som möjligt vilka processer som avstannar vid vattenbrist, och varför det leder till att växten till slut dör.

  (Svara på frågor om och beskriva biologiska samband: 1/2/2)

Skogsfru (Epipogium aphyllum). Skogsfru (Epipogium aphyllum).

Facit

Max: 21 (8/9/4)

Medel: 14,6 (7,1/6,5/1,7)

Betygsgränser

Betyg Poäng
E 6,0
D 10,5 varav 5,0 A- eller C-poäng
C 14,0 varav 7,0 A- eller C-poäng
B 16,0 varav 2,0 A-poäng
A 18,5 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Tvärsnitt av murgröna (numrerat).
  1. Kutikula
  2. Epidermis
  3. Kärl
  4. Palissadvävnad
  5. Klyvöppningar
  6. Svampvävnad

   Bedömning:
   E – 2–4 strukturer korrekt identifierade
   C – 5–6 strukturer korrekt identifierade
  • De har ingen fotosyntes (de har inget klorofyll), vilket växter har.
  • De har en cellvägg som består av kitin, och inte av cellulosa.
  • De förökar sig med sporer, och inte med frön.
  • De kan ha flera kön, inte bara två.
  • Den har bara en kort diploid fas

   (Det finns ännu flera anledningar.)

   E – 1-2 korrekta anledningar
   C – 3 korrekta anledningar

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. b, c
 2. c, d, f
 3. c, d, f
 4. c, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedöming:
  C – Eleven konstaterar att många svampar lever i symbios med träd, som de får glukos ifrån, och att skogsfru-blomman snarare parasiterar på svampen.
  A – Eleven redogör utförligt och nyanserat för mykorrhiza och dess funktion i mutualismen mellan svamp och träd, att skogsfruns rötter också bildar ett slags mykorrhiza med svampen, men att skogsfru snarare parasiterar på svampen än lever i ett mutualistiskt förhållande.
 2. Bedömning:
  E – Eleven konstaterar, t.ex. med hjälp av reaktionsformeln 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2, att utan vatten avstannar fotosyntesen.
  1C– Eleven redogör också för hur vattnet spjälkas vid fotosystem II.
  2C– Eleven kopplar samman spjälkningen av vatten till bildningen av en protongradient.
  1A– Eleven drar också slutsatsen att eftersom det är vattenbrist, kommer klyvöppningarna att stängas. Då kommer inte någon CO2 att diffundera in i bladen, och ingen Calvin-cykel kan ske.
  2A– Eleven redogör för Calvin-cykeln, vad som bildas där, och varför detta krävs för att cellen ska överleva.