Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Prov 2014-03-21 i Växt- och svampfysiologi - Facit

Artikelindex

Facit

Max: 21 (8/9/4)

Medel: 14,6 (7,1/6,5/1,7)

Betygsgränser

Betyg Poäng
E 6,0
D 10,5 varav 5,0 A- eller C-poäng
C 14,0 varav 7,0 A- eller C-poäng
B 16,0 varav 2,0 A-poäng
A 18,5 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Tvärsnitt av murgröna (numrerat).
  1. Kutikula
   2. Epidermis
   3. Kärl
   4. Palissadvävnad
   5. Klyvöppningar
   6. Svampvävnad
   Bedömning:
   E – 2-4 strukturer korrekt identifierade
   C – 5-6 strukturer korrekt identifierade
  • De har ingen fotosyntes (de har inget klorofyll), vilket växter har.
  • De har en cellvägg som består av kitin, och inte av cellulosa.
  • De förökar sig med sporer, och inte med frön.
  • De kan ha flera kön, inte bara två.
  • Den har bara en kort diploid fas

   (Det finns ännu flera anledningar.)

   E – 1-2 korrekta anledningar
   C – 3 korrekta anledningar

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. b, c
 2. c, d, f
 3. c, d, f
 4. c, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedöming:
  C – Eleven konstaterar att många svampar lever i symbios med träd, som de får glukos ifrån, och att skogsfru-blomman snarare parasiterar på svampen.
  A – Eleven redogör utförligt och nyanserat för mykorrhiza och dess funktion i mutualismen mellan svamp och träd, att skogsfruns rötter också bildar ett slags mykorrhiza med svampen, men att skogsfru snarare parasiterar på svampen än lever i ett mutualistiskt förhållande.
 2. Bedömning:
  E – Eleven konstaterar, t.ex. med hjälp av reaktionsformeln 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2, att utan vatten avstannar fotosyntesen.
  1C– Eleven redogör också för hur vattnet spjälkas vid fotosystem II.
  2C– Eleven kopplar samman spjälkningen av vatten till bildningen av en protongradient.
  1A– Eleven drar också slutsatsen att eftersom det är vattenbrist, kommer klyvöppningarna att stängas. Då kommer inte någon CO2 att diffundera in i bladen, och ingen Calvin-cykel kan ske.
  2A– Eleven redogör för Calvin-cykeln, vad som bildas där, och varför detta krävs för att cellen ska överleva.
| ▶

 

   

Också intressant: