Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Den eukaryota cellens uppbyggnad.Den eukaryota cellen inifrån och ut

En generell eukaryot djurcell.En generell eukaryot djurcell.

Struktur Funktion
 1. Cell­kär­na
 • In­ne­hål­ler kro­ma­tin (DNA).
 1. Kärn­mem­bran
 • Av­grän­sar cell­kär­nan mot cy­to­plas­man.
 • Pro­te­i­ner i kärn­mem­bra­net be­stäm­mer vad som får pas­se­ra in/ut.
 1. Cy­to­plas­ma
 • Den vät­ska där cel­lens in­ne­håll fly­ter runt.
 1. Strävt ER (en­do­plas­ma­tiskt re­ti­ku­lum)
 • På det­ta sit­ter ri­bo­so­mer.
 1. Slätt ER
 • Syn­tes av li­pi­der.
 • "Ke­misk fa­brik".
 1. Gol­gi­ap­pa­rat
 • Pack­ning, be­ar­bet­ning och sor­te­ring av pro­te­i­ner för vi­da­re trans­port ut i cel­len.
 1. Per­oxi­som
 • In­ne­hål­ler bl.a. en­zy­mer som hjäl­per vid ned­bryt­ning av fet­ter.
 1. Ri­bo­so­mer
 • Sit­ter hu­vud­sak­li­gen på ER.
 • Skö­ter pro­te­in­syn­te­sen.
 1. Mi­to­kon­dri­er
 • Skö­ter cell­and­ning­en (ci­tron­sy­ra­cy­keln + elek­tron­trans­port­ked­jan).
 1. Cen­tri­o­ler
 • Hål­ler ord­ning på kro­mo­so­mer­na vid cell­del­ning.
 1. Ly­so­so­mer
 • In­ne­hål­ler en­zy­mer som bry­ter ned ma­te­ri­al som cel­len ta­git upp ge­nom en­do­cy­tos.
 1. Cell­mem­bran
 • Be­grän­sar cel­len ut­åt.
 • In­ne­hål­ler pro­te­i­ner som be­stäm­mer vad som tas upp till/ut­sön­dras från cel­len.
 1. Gap junc­tions (glans­strim­mor)
 • Por som bin­der ihop två cel­ler.
 • Cel­ler­nas cy­to­plas­ma kan flö­da mel­lan de två cel­ler­na.
 1. Fla­gell
 • Rö­rel­se­or­gan.
 • Pisk­lik­nan­de rö­rel­se.

Växtceller jämfört med djurceller

 En generell växtcell.En generell växtcell.

En växtcell är en eukaryot cell som också har:

Struktur Funktion
 1. Cellvägg
 • Ger växten stöd och struktur.
 1. Vakuol
 • Vätskefylld blåsa.
 • Spänner ut cellen.
 1. Kloroplaster
 • Sköter fotosyntesen.