Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller några meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. DNA-replikering är semikonservativ. Vad innebär det? (1p)
 2. Vad är ett DNA-polymeras? (1p)
 3. Vad är en oligonukleotid? (1p)
 4. Förklara, gärna genom att ge ett fiktivt exempel, vad en substitutionsmutation är! (1p)
 5. Vad är en kloningsvektor? (1p)
 6. Vad innebär det att en organism är transgen? (1p)
 7. I varje cykel i en PCR-reakion, går ens prov igenom tre olika temperaturstadier. Beskriv kortfattat vad som händer i de olika stadierna! (3p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 
 1. Förklara varför regleringen av DNA-replikation i exempelvis bakterier och virus skiljer sig så starkt åt! (3p)
 2. Förklara hur du med hjälp av en radioaktivt inmärkt DNA-prob kan identifiera en bakterie i ett DNA-bibliotek, som bär på en klon av en gen du är intresserad av. Rita gärna en förklarande bild! (4p)
 3. I en viss PCR-reaktion, har du amplifierat ett stycke cDNA, som du skall forska vidare på. Tillsammans med detta, har du även amplifierat ett stycke λ-DNA som positiv kontroll. Det amplifierade λ-DNA:t kommer ut som ett fint band på din gel, men "ditt" DNA syns endast svagt. Diskutera vilka parametrar du skulle kunna ändra på - och varför! - om du vill förbättra ditt utbyte av PCR-reaktionen! (4p)
 4. Redogör för principen för DNA-sekvensering enligt Sanger (dideoxymetoden). Rita gärna en förklarande bild! (5p)