Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om nukleinsyrornas struktur och kemi är sanna? (3p)
  1. DNA-molekylerna katalyserar ett stort antal mycket viktiga reaktioner i cellen.
  2. DNA-molekylen måste först transkriberas till mRNA innan det kan användas som mall för proteiner.
  3. I en nukleotid är fosfatgrupperna bundna till 3'-kolet.
  4. De båda strängarna i en DNA-molekyl hålls huvudsakligen samman (med varandra) med hjälp av van der Waals-krafter.
  5. I en RNA:DNA-hybrid är antalet adenin lika stort som antalet tymin + uracil.
  6. DNA-molekyler saknar OH-grupp på 2'-kolet.
 2. Vilka tre av följande påståenden om restriktionsenzymer och agarosgelelektrofores av DNA är sanna? (3p)
  1. Om ett restriktionsenzym klipper mellan G och A i sekvensen 3'-GACGTC-5', bildas det trubbiga ändar.
  2. Laddningsfärgen som ni använde när ni analyserade DNA med agarosgelelektrofores gjorde att ni kunde se var era DNA-band var.
  3. I en agarosgelelektrofores vandrar DNA mot den positiva polen.
  4. DNA-sekvensen 3'-AACTGCAGTT-5' är ett exempel på ett DNA-palindrom.
  5. När laddningsfärgen (LD, loading dye) reagerar med DNA, bildas ett komplex som fluorescerar när man belyser gelen med UV-ljus.
  6. Ju kortare ett DNA-fragment är, desto fortare vandrar det i gelen under en elektrofores.
 3. Vilka tre av följande påståenden om DNA-replikation är sanna? (3p)
  1. När DNA-molekylen är som hårdast packad, är replikationen som mest aktiv.
  2. Nytt DNA kan endast syntetiseras i 5'→3'-riktning.
  3. DNA-polymeraserna måste ha både en primer och en mall för att kunna tillverka nytt DNA.
  4. DNA-polymeras I "städar undan" RNA-primerar som blir kvar efter fullgången syntes.
  5. Ligaser har till uppgift att länka samman RNA-primerarna med resten av det nysyntetiserade DNA:t.
  6. Ju högre processivitet ett DNA-polymeras har, desto fortare arbetar det.
 4. Matthew Meselson och Franklin Stahl lyckades år 1957 verkligen bevisa att DNA-replikation är semikonservativ. Vilka tre påståenden om deras försök är sanna? (3p)
  1. DNA från bakterier som odlats i en kvävekälla som endast innehåller 15N har något högre densitet än "vanligt" DNA.
  2. När Meselsons & Stahls "15N-bakterier" fått dela sig ytterligare en gång i vanligt odlingsmedium, hade det bildats hybrider av en sträng med 15N-innehållande DNA och en sträng med 14N-innehållande DNA.
  3. Den bildade hybriden av 15N- och 14N-innehållande DNA hade något lägre densitet än DNA:t med bara 15N-innehållande DNA.
  4. Efter ytterligare en delning, innehöll proverna bara 14N-DNA.
  5. Eftersom replikationen är semikonservativ, kommer DNA:t i cellerna efter några delningar att bestå av enbart 15N-innehållande DNA eller 14N-innehållande DNA.
  6. Eftersom replikationen är semikonservativ, bildades det aldrig DNA som enbart bestod av 14N-innehållande DNA i Meselsons och Stahls experiment.
 5. I vilken utav följande DNA-strängar är det troligast att ett visst restriktionsenzym har sin igenkänningssekvens (endast den ena strängen visas)? (1p)
  1. 3'-AGCCTTAAGTA-5'
  2. 3'-CGTCCGCATTC-5'
  3. 3'-GCTTCCTTCTG-5'
  4. 3'-AATAATGCCGA-5'
  5. 3'-TATTCGCCAGT-5'
  6. 3'-CCCGAGCTTGA-5'

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar eller en bild

Längre svar ger risk för avdrag

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Nedanstående RNA-sträng kan bilda en s.k. hårnålsögla. Rita hur den hårnålsöglan kommer att se ut! (1p)

  5'-CCUGCCUGUCACUCAGG-3'

 2. Rita en schematisk bild av en snutt dsDNA! (5p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Vad fyller laddningsfärgen för funktion i en agarosgelelektrofores? (2p)
 2. Redogör för det försök med pneumokocker och möss som Avery, Macleod och McCarty gjorde, och som bevisade att DNA bär på den genetiska informtionen! Rita gärna en bild för att hjälpa dig att förklara. (7p)
 3. Rita upp en s.k. replikationsgaffel, och redogör för de proteiner och processer som gör att DNA-molekylen replikeras. (8p)