Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

DNATid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal.

Språklig bedömning

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Bilden nedan visar strukturen för guanosinmonofosfat.
  Guanosinmonofosfat.
  Rita strukturen för deoxiguanosintrifosfat!

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 2. DNA-replikationen är semi-konservativ. Vad innebär det?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 3. En del bakterier kan bilda s.k. F-pili. Vad används dessa till?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. Vilka tre av följande påståenden om DNA-molekylens grundläggande funktion och struktur är korrekta?
  1. Arkéer har en mycket annorlunda struktur jämfört med bakterier.
  2. -molekylen måste först transkriberas till mRNA innan det kan användas som mall för proteiner.
  3. De båda strängarna i en DNA-molekyl hålls huvudsakligen samman (med varandra) med hjälp av vätebindningar.
  4. Oligonukleotider är nukleotider med fler än 3 fosfatgrupper påkopplade.
  5. Bindningen mellan adenin och tymin är betydligt svagare än bindningen mellan cytosin och guanin.
  6. Socker- och fosfatresterna i DNA-kedjans ryggrad är sammanbundna med van der Waals-bindningar.
  7. Purinernas grundstruktur består av en ring av sex atomer, varav två är kväveatomer.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om restriktionsenzymer och dess igenkänningssekvenser är korrekta?
  1. När laddningsfärgen (LD, loading dye) reagerar med DNA, bildas ett komplex som fluorescerar när man belyser gelen med UV-ljus.
  2. En RNA-molekyl med sekvensen 5’-ACGGTCCCGATTACGGTCC-3’ bildar troligen gärna en hårnålsögla.
  3. Om ett restriktionsenzym klipper mellan G och A i sekvensen 3'-GACGTC-5', bildas det trubbiga ändar.
  4. Restriktionsenzymernas igenkänningssekvenser är i regel palindrom.
  5. I en agarosgelelektrofores vandrar DNA mot den positiva polen.
  6. Ju kortare ett DNA-fragment är, desto fortare vandrar det i gelen under en elektrofores.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 3. Matthew Meselson och Franklin Stahl lyckades år 1957 verkligen bevisa att DNA-replikation är semikonservativ. Vilka tre påståenden om deras försök är sanna?
  1. Eftersom replikationen är semikonservativ, bildades det aldrig DNA som enbart bestod av 14N-innehållande DNA i Meselsons och Stahls experiment.
  2. DNA från bakterier som odlats i en kvävekälla som endast innehåller 15N har något högre densitet än ”vanligt” DNA.
  3. När Meselsons & Stahls ”15N-bakterier” fått dela sig ytterligare en gång i vanligt odlingsmedium, hade det bildats hybrider av en sträng med 15N-innehållande DNA och en sträng med 14N-innehållande DNA.
  4. Den bildade hybriden av 15N- och 14N-innehållande DNA hade något lägre densitet än DNA:t med bara 15N-innehållande DNA.
  5. Efter ytterligare en delning, innehöll proverna bara 14N-DNA.
  6. Eftersom replikationen är semikonservativ, kommer DNA:t i cellerna efter några delningar att bestå av enbart 15N-innehållande DNA eller 14N-innehållande DNA.

   Hur bioteknikens modeller och teorier utvecklas (1/1/0)

 4. Du vill sekvensera följande lilla (enkelsträngade) DNA-snutt:

  3'-ACGTTGCCGAGGTTC-5'

  Vilken av följande primerar är lämpligast att använda i din sekvenseringsreaktion?
  1. 5'-CCAAG-3'
  2. 3'-ACGTT-5'
  3. 5'-ACGTT-3'
  4. 5'-TGCAA-3'
  5. 3'-TGCAA-5'
  6. 3'-GGTTC-5'
  7. 5'-GGTTC-3'
  8. 3'-CCAAG-5'

   Svara på frågor om och beskriva biotekniska samband (0/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

 1. Rita en bild och förklara med hjälp av den varför den släpande strängen ser ut som den gör vid replikation av DNA!

  Svara på frågor om och beskriva biotekniska samband (1/1/1)

 2. Vid PCR amplifierar man som du vet ett litet stycke DNA. Redogör så utförligt och nyanserat som möjligt för vad som händer vid en PCR-reaktion, och varför man får så oerhört många kopior av det DNA som amplifieras. Rita gärna en bild (eller flera!) för att stötta din förklaring!

  Svara på frågor om och beskriva biotekniska samband (1/1/1)

 3. Redogör för principen för DNA-sekvensering enligt Sanger (dideoximetoden). Rita gärna en förklarande bild!

  Hur biologins modeller och teorier utvecklas (1/1/1)