Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Del I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. I en höinfusion som kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  2. Teorin om uralstringen innebar att liv (i form av mikroorganismer) kan uppstå var som helst, där miljön är gynnsam.
  3. Louis Pasteur var den förste som lyckades påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  4. Pasteur lyckades visa att jäsning är en huvudsakligen biologisk process, och inte kemisk.
  5. Anaeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre, och aeroba endast i frånvaro av syre.
  6. Antiseptiska medel är medel som hindrar blodförgiftning (sepsis).
 2. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
   
  1. En bakteriolog har kunnat renodla en viss mikroorganism från samtliga djur med en viss sjukdom. De uppodlade mikroorgansimerna kunde i några enstaka fall återinfektera friska djur. Detta räcker för att, enligt Kochs postulat, bevisa att det är den uppodlade mikroorganismen som orsakar sjukdomen.
  2. Turberkulos orsakas av ett virus.
  3. Förekomsten av tuberkulos är starkt beroende av genetiska faktorer.
  4. En bakteriekoloni är en klump bakterier som fastnat på agarn när man spred ut sin bakterielösning på den.
  5. För att isolera en bakterie från en blandkultur använder man en s.k. racklare.
  6. NB är ett syntetiskt, flytande odlingsmedium.
 3. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Metanogena bakterier är en typ av grampositiva bakterier.
  2. Termoacidofila bakterier trivs framför allt i miljöer med extremt höga salthalter.
  3. Gramfärgning är en form av direkt infärgning.
  4. Vid tillsats av Lugols lösning till en bakterie som färgats in med ett basiskt färgämne bildas ett färkomplex inne i cellen. Det är huruvida detta färgkomplex kan tvättas bort med etanol eller ej, som avgör om cellen skall kallas grampositiv eller gramnegativ.
  5. Stafylokocker är en typ av bakterier, som när de delar sig bildar en lång rad med celler.
  6. Prokaryota celler kan delas upp i arkebakterier och eubakterier.
 4. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Plasmider innehåller DNA, som är nödvändigt för att en cell skall kunna dela sig.
  2. Alla bakterier har minst ett cellmembran bestående av ett dubbellager av fosfolipider, med proteiner instuckna.
  3. En del bakterier har två cellmembran.
  4. Alla bakterier har en peptidoglykancellvägg.
  5. Vissa pili kan användas för att överföra genetiskt material.
  6. Flageller används av bakteriecellen för att fästa in till en värdorganism eller andra bakterier.
 5. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker syntesen av nytt DNA.
  2. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  3. Under log-fasen ökar antalet bakterier med en (i princip) konstant mängd bakterier per minut.
  4. För att undvika att bakterierna går in i dödsfasen, kan man tillsätta olika former av bakteriostatiska medel.
  5. Under stationärfasen är antalet bakterier i lösningen (i princip) konstant.
  6. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.
 6. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Desinfektionsmedel används för att bota smärre infektioner i t.ex. sår.
  2. Om ett antibiotikum är mycket giftigt för bara en enda slags bakterie eller bakterieart, säger man att det har hög selektiv toxicitet.
  3. Methicillin förhindrar att cellväggen kan bildas, varför cellerna dör när de delar sig.
  4. Antibiotika som blockerar nukleinsyrasyntesen är ofta mycket toxiska, men har dålig selektivitet.
  5. En del antibiotika är cidala vid låga koncentrationer men bakteriostatiska vid högre koncentrationer.
  6. Om man tillsätter ett antibiotikum till en bakterieodling, muterar ofta några bakterier så att de kan leva vidare i närvaro av antibiotikumet.
 7. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. B. subtilis är mer känslig för methicillin än vad E. coli är.
  2. E. coli färgades rosa-röd när ni gramfärgade den på laboration.
  3. E. coli har ett s.k. periplasmiskt rum.
  4. När man tittar på en något äldre kultur av B. subtilis i mikroskop, ser man att de är formade som långsmala stickor
  5. E. coli har ett mycket tunt peptidoglykanlager.
 8. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Både bakterier och virus kan vara virulenta.
  2. Virusens kapsomer är uppbyggt av många kapsider, vilka i sin tur är uppbyggda av proteiner.
  3. Polyedriska virus infekterar ofta bakterier.
  4. Många virus består bara av en kapsid.
  5. Vid avkapslingen släpps nya viruspartiklar ut ur den infekterade cellen.
  6. När en virusinfektion går in i lysogen fas, bildas det inte omedelbart en massa nya viruspartiklar.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svaren på de här frågorna skall lämnas på annat papper.

 1. Redogör för den serie av experiment Pasteur gjorde, och som ledde honom till slutsatsen att uralstring inte kan ske! Rita gärna en eller flera bilder för att förtydliga. (4p)
 2. Förklara hur det kan komma sig att vi har en högre andel antibiotikaresistenta bakterier idag än för 50 år sedan! (4p)
 3. En patient lämnar ett urinprov, som visar sig innehålla bakterier. Efter gramfärgning färgas bakterierna rosa-röda. För att bota infektionen, förordar doktorn att patienten tar polymyxin. Nu är det upp till dig att sätta dig in i antingen doktorns eller patientens roll: Argumentera för att patienten bör ta polymyxin för att bli av med infektionen (doktorns roll) eller för att patienten inte bör ta polymyxin (patientens roll).

  Bygg upp din argumentation kring hur gramfärgning fungerar, hur den påverkar olika typer av bakterier, och varför, samt - förstås - hur polymyxin verkar! (7p)