Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Tid: 90 minuter. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. Vilket/vilka påståenden om mikrobiologins historia är sanna? (6x0,5p)
  1. I en höinfusion som kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  2. Teorin om uralstringen innebar att liv (i form av mikroorganismer) kan uppstå var som helst, där miljön är gynnsam.
  3. Louis Pasteur var den förste som lyckades påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  4. Pasteur lyckades visa att jäsning är en huvudsakligen biologisk process, och inte kemisk.
  5. Anaeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre, och aeroba endast i frånvaro av syre.
  6. Antiseptiska medel är medel som hindrar blodförgiftning (sepsis).
 2. Vilket/vilka påståenden om mikrobiella sjukdomar och bakterieodling är sanna? (6x0,5p)
  1. En bakteriolog har kunnat renodla en viss mikroorganism från samtliga djur med en viss sjukdom. De uppodlade mikroorgansimerna kunde i några enstaka fall återinfektera friska djur. Detta räcker för att, enligt Kochs postulat, bevisa att det är den uppodlade mikroorganismen som orsakar sjukdomen.
  2. Turberkulos orsakas av ett virus.
  3. Förekomsten av tuberkulos är starkt beroende av genetiska faktorer.
  4. En bakteriekoloni är en klump bakterier som fastnat på agarn när man spred ut sin bakterielösning på den.
  5. För att isolera en bakterie från en blandkultur använder man en s.k. racklare.
  6. NB är ett syntetiskt, flytande odlingsmedium.
 3. Vilket/vilka påståenden om olika bakterietyper är sanna? (6x0,5p)
  1. Metanogena bakterier är en typ av grampositiva bakterier.
  2. Termoacidofila bakterier trivs framför allt i miljöer med extremt höga salthalter.
  3. Gramfärgning är en form av direkt infärgning.
  4. Prokaryota flageller driver fram bakterien genom att snurra som en propeller.
  5. Stavformiga bakterier rör sig vanligen framåt med hjälp av undulerande ("svängande") rörelser.
  6. Prokaryota celler kan delas upp i arkebakterier och eubakterier.
 4. Vilket/vilka påståenden om bakteriernas uppbyggnad och innehåll är sanna? (6x0,5p)
  1. Plasmider innehåller DNA, som är nödvändigt för att en cell skall kunna dela sig.
  2. Pleomorfa bakterier, som t.ex. Mollicutes eller Mycoplasma pneumoniae saknar ofta cellmembran.
  3. En del bakterier har två cellmembran.
  4. Alla bakterier har en peptidoglykancellvägg.
  5. Vissa pili kan användas för att överföra genetiskt material.
  6. Flageller kan också användas av bakteriecellen för att fästa in till en värdorganism eller andra bakterier.
 5. Vilket/vilka påståenden om bakteriell tillväxt är sanna? (6x0,5p)
  1. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker den huvudsakliga syntesen av nytt DNA.
  2. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  3. Under log-fasen ökar antalet bakterier med en (i princip) konstant mängd bakterier per minut.
  4. För att undvika att bakterierna går in i dödsfasen, kan man tillsätta olika former av bakteriostatiska medel.
  5. Under stationärfasen är antalet bakterier i lösningen (i princip) konstant.
  6. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.
 6. Vilket/vilka påståenden om kemoterapi är sanna? (6x0,5p)
  1. Desinfektionsmedel används för att bota smärre infektioner i t.ex. sår.
  2. Ett antibiotikum med hög selektiv toxicitet är mycket giftigt för bara en enda slags bakterie eller bakterieart.
  3. Polymyxin påverkar cellmembranet, och gör att cellen lyserar.
  4. Sulfonamid förhindrar genom kompetitiv inhibering att folsyra bildas.
  5. En del antibiotika är cidala vid låga koncentrationer men bakteriostatiska vid högre koncentrationer.
  6. Om man tillsätter ett antibiotikum till en bakterieodling, muterar ofta några bakterier så att de kan leva vidare i närvaro av antibiotikumet.
 7. Vilket/vilka påståenden om skolans favoritbakterier är sanna? (5x0,5p)
  1. B. subtilis är mer känslig för methicillin än vad E. coli är.
  2. E. coli färgades rosa-röd när ni gramfärgade den på laboration.
  3. E. coli har ett s.k. periplasmiskt rum.
  4. När man tittar på en något äldre kultur av B. subtilis i mikroskop, ser man att de är formade som långsmala stickor
  5. E. coli har ett mycket tunt peptidoglykanlager.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svaren på de här frågorna skall lämnas på annat papper.

 1. Redogör för den serie av experiment Pasteur gjorde, och som ledde honom till slutsatsen att uralstring inte kan ske! Rita gärna en eller flera bilder för att förtydliga. (4p)
 2. Er eminente biotekniklärare har faktiskt drabbats av en elak stafylokockinfektion i en slemsäck vid armbågen! Infektionen har lett till en inflammation, som han får ta ibuprofen emot. Ibuprofen är ett inflammationsdämpande medel (förutom att det också är febernedsättande och smärtstillande).
  1. Vad finns det för skäl som talar för att det är en stafylokockinfektion? (1p)
  2. Läkaren beslutade sig för att inte punktera infektionshärden. Men om han gjorde det, och odlade innehållet i infektionshärden, vilka typiska kännetecken för stafylokocker skulle han kunna använda sig av, för att se att troligen det rörde sig om just stafylokocker? Det går att se detta i mikroskop utan att färga bakterierna. (1p)
  3. Stafylokocker är, som du säkert minns, grampositiva. Beskriv den serie infärgningar som läkaren (eller förmodligen hans biomedicinska analytiker) skulle kunna göra för att bevisa detta. Beskriv också vad som händer i de olika stegen, samt vilken färg stafylokockerna då bör få! (4p)
  4. Mot infektionen får jag också Heracillin, som är ett slags penicillin. Förklara varför detta är en lämplig medicin att ta! I din förklaring ska det ingå en detaljerad beskrivning (gärna med bild) av den hela den cellstruktur hos stafylokockerna, som penicillinet påverkar, samt på vilket sätt penicillinet verkar. (5,5p)