Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Flervalsfrågor.

Ringa in de rätta svaren!

 1. Vilka tre påståenden om translationen är korrekta? (2p)
  1. Translationen startar alltid vid kodonet AUG
  2. Vid translationen avläses mRNA-strängen i 5'→3'-riktning
  3. Vid translationen bildas det nya proteinet i riktning karboxyterminal → aminoterminal
  4. Ribosomens lilla subenhet består till största delen av rRNA.
  5. Ribosomens stora subenhet består till största delen av rRNA.
  6. Translationen startar med att den lilla subenheten och en lämplig tRNA-molekyl binder in till mRNA-strängen.
 2. Vilka tre av följande påståenden om proteinernas beståndsdelar är korrekta? (2p)
  1. En prostetisk grupp är en slags aminosyra.
  2. Ett konjugerat protein innehåller minst en prostetisk grupp.
  3. Ribonukleas är ett exempel på ett konjugerat protein.
  4. Hemgruppen i myoglobin är ett exempel på en prostetisk grupp.
  5. När syrgas binder till hemoglobin fungerar syrgas som en ligand.
  6. Ligander är en slags prostetiska grupper.
 3. Vilka tre av följande påståenden om proteinernas struktur och funktion är korrekta? (2p)
  1. När ett protein denatureras upphör det att ha någon biologisk aktivitet.
  2. När man denaturerar ett protein i lösning genom att göra det något lite surare, är denatureringen oftast reversibel.
  3. När man denaturerar ett protein genom att värma på det, är denatureringen oftast reversibel.
  4. Att denatureringen är irreversibel beror i fallet med ägg som kokas till stor del på att disulfidbryggor bryts.
  5. Disulfidbryggor kan uppstå mellan konjugerade svavelatomer, sulfidjoner eller sulfatjoner i ett protein.
  6. Positiv kooperativitet hos hemoglobin innebär att när en syrgasmolekyl avlevererats ute i kroppen, är det lättare för en koldioxidmolekyl att binda till hemoglobinet.

Del II. Bildfrågor/kortsvarsfrågor

 1. Vad kallas strukturen, och var finns det vätebindningar?Betrakta figuren här intill.
  1. Vad kallas strukturen? (1p)
  2. Rita in 3 till 5 ställen i strukturen där det bildas vätebindningar, som bidrar till att hålla samman strukturen. (1p)
 2. Ange vilken typ av protein nedanstående proteiner är! Välj mellan: Enzym, transportprotein, näringsprotein, kontraktilt/motilt protein, strukturprotein, försvars-/attackprotein, regulatoriskt protein och övrigt protein. (2p)

  (Om du inte kommer ihåg vad alla proteinen är för några, så fråga! Kanske kan jag ge dig en ledtråd utan att avslöja svaret.)

  1. Äggviteprotein
  2. Myosin
  3. BamHI
  4. Galaktosid-permeas

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Förklara varför en deletion (borttagning) av en kvävebas alltid är allvarligt, medan en substitution (utbyte av kvävebas) inte behöver vara det! (3p)
 2. Redogör för principen för bestämning av ett proteins aminosyrasekvens med hjälp av masspektrometri! (5p)
 3. Du har klonat en gen, som du vill uttrycka i en E. coli-odling. För att göra detta, har du satt in den i en lämlig plasmid, som du vill transformera dina bakterier med.
  1. Rita en bild som förklarar hur denna lämpliga plasmid är uppbyggd och hur den ser ut efter att du har klonat in din gen i den! (6p
  2. Förklara hur du vill göra för att uttrycka proteinet, och varför proteinet uttrycks när du inducerar cellen! (3p)