Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om proteiners klassificering och struktur är sanna? (3p)
  1. Hormoner hör till gruppen strukturproteiner.
  2. Lac-repressorn är ett exempel på ett regulatoriskt protein.
  3. Ett typiskt protein har en molekylvikt på 10.000 - 100.000 g/mol.
  4. När syre binder till myoglobin, fungerar syremolekylen som en prostetisk grupp.
  5. Alla proteiner med fler än en subenhet, har kvartärstruktur.
  6. Aminosyrorna på ett fettlösligt proteins yta är som regel hydrofila.
 2. Vilka tre av följande påståenden om proteinsyntesen är sanna? (3p)
  1. Translationen startar med att den lilla subenheten och en lämplig tRNA-molekyl binder in till mRNA-strängen.
  2. Translationen startar med att ribosomens stora och lilla subenhet binder till mRNA:ts startkodon.
  3. Translationen startar alltid vid kodonet AUG.
  4. Vid translationen läses mRNA-molekylen av i 3'→5'-riktning.
  5. Antikodonets sekvens avgör vilken aminosyra tRNA-molekylen bär på.
  6. I ribosomens A-plats sitter tRNA med den växande peptidkedjan.
 3. Vilka tre av följande påståenden om att jobba med plasmidvektorer och proteiner är sanna? (3p)
  1. En bra plasmidvektor kan med lätthet klippas upp i flera mindre fragment med hjälp av vanligt förekommande restriktionsenzymer.
  2. Polylinkern i en plasmidvektor innehåller klyvningsställen för några vanliga restriktionsenzymer.
  3. I kloningskassetten i en plasmidvektor sitter gener, som kodar för enzymer som är nödvändiga för att plasmiden skall kunna replikeras.
  4. I polyakrylamidgelelektrofores (PAGE) separeras proteiner med avseende på laddning.
  5. I en PAGE tillsätter man SDS för att ge proteinerna en negativ laddning.
  6. I en PAGE denaturerar man oftast proteinerna innan man sätter på dem på gelen.
 4. Vilka tre av följande påståenden om proteinernas funktion är sanna? (3p)
  1. När ett protein denatureras upphör det att ha någon biologisk aktivitet.
  2. Disulfidbryggor kan uppstå mellan konjugerade svavelatomer, sulfidjoner eller sulfatjoner i ett protein.
  3. Som regel förändras inte ett proteins struktur när det utför "sin" uppgift.
  4. Att denatureringen är irreversibel beror i fallet med ägg som kokas till stor del på att disulfidbryggor bryts.
  5. Ett protein i sin nativa form kan som regel inte denatureras.
  6. Ett protein i sin nativa form är biologiskt aktivt.
 5. Vilka tre av följande påståenden om enzymer är sanna? (3p)
  1. En enzymkatalyserad reaktion är alltid en jämviktsreaktion.
  2. Energi frigörs när man bryter bindningar, t.ex. bindningen mellan den andra och den tredje fosfatgruppen i ATP.
  3. Aktiveringsenergi är den energi som krävs för att ett enzym ska vara verksamt.
  4. Ett enzym gör att man får mer produkt i en jämviktsreaktion än man skulle ha fått utan enzymet.
  5. Ett enzyms aktiva centrum är där själva reaktionen sker.
  6. Vid en viss temperatur är förhållandet mellan koncentrationen substrat och produkter för en viss reaktion är alltid densamma, oavsett om reaktionen är enzymkatalyserad eller ej.

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (en bild, ett ord eller en mening)

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Rita en reaktionsformel med strukturformler hur dipeptiden Met-Ala bildas från de ingående aminosyrorna. Alla bindningar och atomer måste vara med, även väteatomer. (2p)
 2. Markera vad som är peptidbindning i fråga 6). (1p)
 3. Är den peptidbindning du ritat i fråga 6) i cis- eller trans-konfiguration? (1p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Peptidbindningen har drag av dubbelbindning. Förklara hur denna uppstår (gärna med hjälp av en eller flera strukturformler), och vad det får för konsekvenser för proteinets struktur. (5p)
 2. Förklara varför ett enzym inte kan vara komplementärt till substratet i sitt naturliga tillstånd, utan måste vara komplementärt till substratets transitionstillstånd för att kunna fungera. (3p)
 3. Förklara varför en deletion (borttagning) av en kvävebas alltid är allvarligt, medan en substitution (utbyte av kvävebas) inte behöver vara det! (3p)