Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv en essä på maximalt åtta sidor som besvarar en av de fem frågeställningarna nedan. Jag kommer att bedöma era verk med antingen betyget IG, G, VG eller MVG. Det gör jag genom att snegla på de (nationellt) fastställda betygskriterierna (se nedan).

Betyg Kriterier

Godkänt

Eleven redogör för huvuddragen i valda makromolekylers funktion i biologiska system.

Eleven ger exempel på biotekniska landvinningar och beskriver deras möjligheter och risker för människa och samhällsutveckling.

Väl godkänt

Eleven förklarar några makromolekylers funktion i biologiska system.

Eleven ger exempel på och redogör för några industriella användningar av biotekniska metoder.

Eleven belyser och diskuterar etiska frågeställningar i samband med biotekniska tillämpningar.

Mycket väl godkänt

Eleven jämför och värderar olika biotekniska metoder och deras användning.

Ni kommer att upptäcka att utifrån ovan ställda betygskriterier, blir det mycket svårt för mig att sätta betyget MVG, eftersom det gäller att jämföra och värdera olika metoder. Men om jag istället väljer att betona orden "jämför" och "värderar" blir det möjligt för er att skrapa ihop ett MVG oavsett vilken frågeställning ni väljer.

1. Peptidbindningen

Peptidbindningen har drag av dubbelbindning. Det betyder att syret och kvävet i en peptidbindning (nästan) alltid sitter i trans-konfiguration (och inte kan vridas runt till cis-konfiguration). Utgå från hur peptidbindningen bildas, och förklara vad detta får för konsekvenser för hur olika strukturnivåer hos proteinet uppstår.

2. Problem vid proteinsyntesen

Alla proteiner syntetiseras på i princip samma sätt. Men vad händer vid en felaktig proteinsyntes? Diskutera med utgångspunkt i proteinsyntesen, och försök dra upp konsekvenserna för olika typer av felaktigheterr som kan uppstå!

3. Mutationer på gott och ont

Redogör för konsekvenserna både på molekylär och makrobiologisk nivå av olika typer av mutationer i en gen!

4. Proteinernas funktion

Proteiner har olika funktioner. Jämför två olika typer av proteiner med avseende på t.ex. uppbyggnad, funktion, struktur, syntes, förekomst m.m.

5. Arbeta med proteiner

Proteiner kan renas och separeras från varandra på en rad olika sätt. Redogör för de olika sätt du känner till, och jämför och diskutera dem med avseende på t.ex. användningsområde, tillförlitlighet, utförande, funktion m.m.

Ordlista

Nedan följer en uppsättning ord som kan hjälpa dig att skriva din essä. Du måste absolut inte ha med alla orden i din essä! Några ords betydelse har jag kanske inte ens gått igenom, eller hänger bättre samman med ett annat avsnitt av biotekniken. Men de kan fortfarande ge dig inspiration och hjälpa dig att skriva en bra essä!

affinitet, aktivator, aktiveringsenergi, aktivt centrum, allel, aminosyra, aminosyrasekvens, aminoterminal, antigen, antikodon, antikropp, antitoxin, arvsmassa, B-cell, cancerogen, CAP, cytoplasma, deaminering, degradera, deletion, delokalisera, denaturera, dipol-dipol-bindning, deprotonera, disulfidbrygga, DNA, elektrofores, ELISA, elongering, endoplasmatiskt nätverk, enzym, excision, exon, extracellulär, fitness, gen, genkloning,globiner, globulära proteiner, heterozygot, homozygot, hydrofil, hydrofob, initiering, intracellulär, intron, inversion, irreversibel, karboxyterminal, katalysator, kodon, koenzym, konformation, konstitutivt uttryck, kromatografi, ligand, makromolekyl, monoklonal, mutation, NAD, nativ, PAD, pellet, polyklonal, polymer, polär lösning, polär molekyl, prion, prostetisk grupp, proteas, protein, protonera, receptor, renaturera, reversibel, röntgendiffraktionsanalys (röntgenkristallografi), sekvenera, specificitet, subenhet, syntes, terminering, translation, van der Waals-bindning, vätebindning, överlösning (supernatant)