Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om mikrobiologi är sanna? (3p)
  1. Antonie van Leeuwenhoek var den första att påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. Den första sjukdom man lyckades visa var bakterieburen var TBC (tuberkulos).
  3. NA och NB är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör (endast buljong).
  4. E. coli hör till gruppen eubakterier.
  5. Bakterier av släktet Bacillus är alla grampositiva.
  6. Plasmider består av proteiner och RNA.
 2. Vilka tre av följande påståenden om nukleinsyrornas struktur är sanna? (3p)
  1. De båda strängarna i en DNA-molekyl hålls huvudsakligen samman (med varandrmed hjälp av van der Waals-krafter.
  2. Bindningen mellan Adenin och Tymin (eller Uracil) är svagare än bindningen mellan Guanin och Cytosin.
  3. I en nukleotid är fosfatgrupperna bundna till 3'-kolet.
  4. I DNA-molekylen basparar adenin vanligen med tymin, och cytosin vanligen med guanin.
  5. RNA-molekyler saknar OH-grupp på 2'-kolet.
  6. I RNA-molekyler används kvävebasen uracil istället för tymin.
 3. Vilka tre av följande påståenden om nukleinsyrornas kemi är sanna? (3p)
  1. Om ett restriktionsenzym klipper mellan G och A i sekvensen 3'-GAATTC-5', bildas det trubbiga ändar.
  2. Ett restriktionsenzym känner igen en specifik sekvens, och det är endast där det klipper.
  3. Denaturering av DNA är oftast fullständigt reversibel.
  4. En plasmidvektor är en vektor som används för att mutera plasmider med.
  5. Polylinkern (kloningskassetten) i en plasmidvektor innehåller klyvningsställen för några vanliga restriktionsenzymer.
  6. En bra plasmidvektor kan med lätthet klippas upp i flera mindre fragment med hjälp av vanligt förekommande restriktionsenzymer.
 4. Vilka tre av följande påståenden om DNA-molekylens syntes är sanna? (3p)
  1. DNA-mallen läses alltid av i 5'→3'-riktning.
  2. Den glidande klämman i DNA-polymeras III ökar polymerasets processivitet.
  3. DNA-polymeraserna måste ha både en primer och en mall för att kunna tillverka nytt DNA.
  4. Efter färdiggången replikation måste en del DNA-snuttar sättas samman. Detta görs med hjälp av ligaser.
  5. I en PCR-reaktion amplifierar man vanligen en hel kromosom.
  6. Dideoxinukleotider tillsätts vanligen till en PCR-reaktion för att avsluta replikationen när man har kört 30 cykler eller mer.
 5. Vilka tre av följande påståenden om DNA-molekylens funktion är sanna? (3p)
  1. DNA-molekylerna bär på arvet, och kan föra det vidare till kommande generationer.
  2. DNA-molekylerna bär på "ritningar" till proteiner.
  3. DNA-molekylerna katalyserar ett stort antal mycket viktiga reaktioner i cellen.
  4. DNA-molekylen måste först transkriberas till mRNA innan det kan användas som mall för proteiner.
  5. När DNA-molekylen är som hårdast packad, är transkriptionen som mest aktiv.
  6. När DNA-molekylen är som hårdast packad, är replikationen som mest aktiv.
 6. Vilka tre av följande påståenden om RNA-molekylernas syntes och funktion är sanna? (3p)
  1. När det bildas ett stängt komplex innbär det att operonet/genen stängs av.
  2. RNA-polymeraset kräver, precis som DNA-polymeraset, en primer.
  3. RNA-syntesen liknar DNA-syntesen på så vis, att den endast kan ske i samma riktning som DNA-syntesen.
  4. tRNA-molekyler har ingen katalytisk aktivitet, men det är mycket möjligt att rRNA har det.
  5. Transkriptionen avslutas när RNA-polymeraset stöter på ett s.k. stoppkodon.
  6. RNA-molekyler som splitsas utan hjälp av en spliceosom kan vara ribozymer.
 7. Vilka tre av följande påståenden om proteinernas syntes och funktion är sanna? (3p)
  1. Lac-repressorn är ett exempel på ett regulatoriskt protein.
  2. Under proteinsyntesen bildas s.k. disulfidbryggor mellan alla de ingående aminosyrorna.
  3. tRNA-molekylens antikodon basparar med mRNA-molekylens kodon under translationen.
  4. Man kan exakt räkna ut DNA-sekvensen, bara man känner till aminosyrasekvensen hos ett visst protein.
  5. Syret och vätet i en peptidbindning växlar fritt mellan cis- och trans-konfiguration.
  6. Alla proteiner med fler än en subenhet, har kvartärstruktur.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren till de här frågorna på ett annat papper.

 1. Redogör för Kochs försök med mjältbrandsbakterier, och hur han därmed lyckades bevisa att bakterier kan orsaka sjukdomar! (5p)
 2. Rita upp en s.k. replikationsgaffel, och redogör för de proteiner och processer som gör att DNA-molekylen replikeras. (8p)
 3. Förklara varför man kan förvänta sig att finna t.ex. aminosyrorna valin, leucin, isoleucin och fenylalanin på ytan av ett protein som är instucket i cellmembranet! (3p)