Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Hur stor volym vid 25°C och 100 kPa upptar följande mängder gas? Antag att 1 mol gas vid dessa förhållanden upptar 24,8 dm3.
  1. 0,45 mol klor, Cl2
  2. 5,0 g syre, O2
  3. 6,0 g helium, He
 2. Hur många mol av följande gaser utgör de angivna volymerna vid 25°C och 100 kPa? Antag att 1 mol gas vid dessa förhållanden upptar 24,8 dm3.
  1. 150 cm3 etan, C2H6
  2. 0,020 dm3 ammoniak, NH3
  3. 8,0 dm3 argon, Ar
 3. Beräkna trycket i en sluten behållare när substansmängden gas är 2,00 mol, temperaturen är 312 K och behållarens volym är 1 dm3.
 4. Beräkna volymen av en sluten behållare, där trycket är 1013 hPa, substansmängden gas är 7,50 mol och temperaturen är 290 K.
 5. Beräkna substansmängden gas i en sluten behållare, där volymen är 50 ml, trycket 2,00·105 Pa och temperaturen 50°C.
 6. Beräkna temperaturen hos gasen i en sluten behållare med volymen 1,00 dm3, om trycket är 3 000 000 Pa och gasmängden är 2,36 mol.
 7. I ett slutet kärl med volymen 0,00100 m3 för du in 2,00 mol koldioxid. (Från början var det vacuum i kärlet.) Rummets temperatur är 298K. Vilket tryck får gasen?
 8. Trycket i en sluten behållare är 10 MPa. I behållaren finns 25 mol kvävgas. Vilken volym har behållaren? Temperaturen är 298 K.
 9. I en vanlig sjukhusspruta kan man få in maximalt 10 ml luft. Låt oss säga att du håller fingret för ”spruthålet”, och pressar samman luften i sprutan från 10 ml till 5 ml.
  1. Hur stort blir trycket? NTP råder.
  2. Visa att du egentligen inte behövde veta vilka volymerna var, utan att det räcker med att säga att man halverar volymen!
 10. Natriumvätekarbonat sönderdelas vid upphettning till natriumkarbonat, koldioxid och vatten enligt följande formel:

  2NaHCO3(s) Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(l)

  Hur stor volym koldioxid (20°C, 100 kPa) kan bildas av 125 g natriumvätekarbonat?

 11. Hur stor volym koldioxid bildas vid fullständig förbränning av 10,0 g propan vid NTP?
 12. Vid kalkbränning sker följande reaktion:

  CaCO3 CaO + CO2(g)

  Vilket blir trycket av den koldioxid som bildas av 115 g kalciumkarbonat om den samlas upp i en behållare med volymen 5,00 dm3 vid en temperatur av 25°C?

Hoppa direkt till …

Facit

  1. 11,2 dm3
  2. 3,9 dm3
  3. 37 dm3
  1. 6,0·10-3 mol
  2. 8,1·10-4 mol
  3. 0,32 mol
 1. 5,2 MPa
 2. 179 dm3
 3. 3,7·10-3 mol
 4. 153 K
 5. 4,96 MPa
 6. 6,2 dm3
 7. \[pV=nRT \Rightarrow \hspace{100cm}\]

  \[p_1V_1 = nRT = p_2V_2 \hspace{100cm}\]

  men

  \[V_2 = \frac{1}{2}V_1 \Rightarrow \hspace{100cm}\]

  \[p_1V_1 = p_2 \cdot \frac{1}{2}V_1 \Leftrightarrow \hspace{100cm}\]

  \[p_2 = \frac {p_1V_1}{\frac{1}{2}V_1} = \frac {p_1}{\frac{1}{2}} = 2p_1 = 2 \cdot 101300\text{Pa} \approx 0,20 \text{MPa} \hspace{100cm}\]

 8. 18 dm3
 9. 15,2 dm3
 10. 570 kPa