Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem Eleven re­do­gör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat
Tol­ka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment Eleven ger enkla om­dömen samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enkla re­so­ne­mang Eleven ger enkla om­dömen samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de re­so­ne­mang.

Eleven ger ny­an­se­ra­de om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de re­so­ne­mang.

Vid be­hov fö­re­slår ele­ven ock­så för­än­dring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. Eleven an­vänd­er med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang. Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

(Språk och kommunikation 1E/1C/1A)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad heter följande redskap?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

  1. degeltang
  2. matkolv 100ml
  3. Provrörsställ
  4. Indunstning av kopparsulfat
 2. Vad betyder farosymbolerna nedan?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

 3. Titta på nedanstående reaktion.
  H2O(s) → H2O(g)
  Vad kallas denna typ av fasövergång?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/-/-)

 4. Ett grundämne har följande elektronkonfiguration:
  Skal: K L M
  Antal e: 2 8 3

  1. Vilket är grundämnet? Skriv både dess namn och kemiska formel.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

  2. Vad heter den grupp i periodiska systemet som ämnet tillhör?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

  3. Nämn något om detta grundämnes kemiska egenskaper.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/-/-)

 5. Betrakta följande jon: \(^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}\). Hur många protoner, neutroner och elektroner är det i den?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

 6. I ett experiment blandar du fast strontium, Sr, i iskallt vatten som du hällt lite fenolftalein i. Efter ett tag färgas lösningen rosa. Det bildas en gas som är mycket explosiv i luft. Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Ett godtyckligt ämne X bildar en jon, X. Vilket av följande påståenden är korrekt?
  Atomen X och jonen X har alltid
  1. samma radie
  2. samma färg
  3. samma kemiska egenskaper
  4. samma kärnladdning
  5. samma elektronkonfiguration

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/1C/-)

 2. Vilka tre av följande blandningar är homogena?
  1. Fisksoppa
  2. Granit (”gråsten”)
  3. Luft
  4. Salladsdressing
  5. Brons
  6. Jordgubbssaft

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

 3. Vilka tre av följande påståenden om det periodiska systemet är korrekta?
  1. Ju längre till höger man kommer i en period, desto större blir atomerna.
  2. Ju längre ner man kommer i en grupp, desto större blir atomerna.
  3. Alla grundämnena i grupp 18 (8A) har åtta valenselektroner.
  4. Alla grundämnena i period två har (i sitt grundtillstånd) elektroner i endast K- och L-skalen.
  5. Grundämnena i grupp 2 (de alkaliska jordartsmetallerna) får laddningen 2+ när de får ädelgasstruktur.
  6. Ämnena i grupp 2 reagerar häftigare än ämnena i grupp 1.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Natrium reagerar gärna med alla halogener (grupp 17/7A).
  1. Vilken halogen reagerar natrium kraftigast med? Skriv en balanserad reaktionsformel för den reaktionen.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

  2. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt varför reaktionen mellan natrium och den halogen du valde ovan är den som reagerar kraftigast.

   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar (1E/1C/-)

 2. Titta på nedanstående två modeller av atomen:
  1. Vilken av modellerna visar bäst hur vi betraktar atommodellen idag? Motivera ditt svar så utförligt och nyanserat som möjligt!
   Thomsons vs. Rutherfords modell av litiumatomen.

   Hur kemins modeller och teorier utvecklas (1E/1C/-)

  2. Om du tittar på den modell som du tycker bäst visar hur vi betraktar atommodellen idag, så kan man ändå konstatera att den har vissa svagheter. Vilka då? Motivera ditt svar så utförligt och nyanserat som möjligt.

   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar (-/1C/1A)

Facit

Betygsgränser

Max: 26,0 (14/10/2)
Medel: 20,1 (12,9/6,3/0,9) (D)
E: 10,5  
D: 15,5 varav 5,0 C- eller A-poäng
C: 20,0 varav 7,5 C- eller A-poäng
B: 21,0 varav 1,0 A-poäng
A: 23,5 varav 1,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. a) Degeltång b) Mätkolv c) Provrörsställ d) Kristallisationsskål.
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 2. a) Giftigt b) Frätande c) Eldfarligt d) Miljöfarligt
  Alla fyra rätt ger 1 E-poäng. 2-3 rätt ger 0,5p.
 3. Sublimering
 4.  
  1. Aluminium, Al
  2. Borgruppen
  3. T.ex. det är en metall, den leder värme bra, den reagerar med syre och bildar en mycket hård aluminiumoxid, den används ofta som konstruktionsmaterial.
 5. 26p+, 30n, 23e.
  E – Eleven anger två av partiklarna korrekt.
  C – Eleven anger alla tre partiklarna korrekt.
 6. Sr(s) + 2H2O → Sr2+(aq) + H2(g) + 2OH(aq)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. d
 2. c, e, f
 3. b, d, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 2Na + F2 → 2NaF
   E – Eleven konstaterar att det är med F som den kraftigaste reaktionen sker.
   C – Eleven har en helt korrekt balanserad reaktionsformel för reaktionen.
  2. E – Eleven konstaterar att reaktionen med fluor går snabbast, med motiveringen att fluor står högre upp i gruppen än övriga halogener.
   C – Eleven motiverar att reaktionen med fluor går snabbast med att valenselektronerna i fluor känner av kärnladdningen starkare än de övriga halogenerna, och därför lättast tar upp en elektron.
  1. E – eleven konstaterar att modellen till höger är mest modern, med en enkel motivering, t.ex. att Rutherfords atommodell kom efter Thomsons, eller att Rutherfords modell är mer modern.
   C – eleven motiverar den högra modellen med minst två av följande motiveringar:
   • att elektronerna kretsar kring atomkärnan, och är inte instoppade som i en ”plumpudding”
   • att det mesta i atomen är tomrum
   • att den högra modellen innehåller neutroner
  2. Svar:
   • Elektronerna är mycket mindre jämfört med protoner och neutroner i verkligheten än vad de är i bilden.
   • Elektronerna är inte väldefinierade punkter, utan snarare ”utsmetade” i tid och rum
   • Elektronerna är inte fördelade på olika skal, vilket de är i verkligheten.

    C – Eleven tar med en av ovanstående punkter i sitt svar.
    A – Eleven tar med två eller tre av ovanstående punkter i sitt svar.