Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem ut­för­ligt ut­för­ligt och ny­an­se­rat
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Hur kemins modeller och teorier utvecklas Redogör översiktligt utifrån något exempel utförligtnågra utförligt och nyanseratnågra
Teoriers och modellers giltighet och begränsningar Eleven värderar dessa med enkla omdömen enkla nyanserade
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott
Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. med viss sä­ker­het till stor del med sä­ker­het till stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

(Språk och kommunikation 1E/1C/1A)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad heter följande redskap?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

  1. Vollpipett 5ml
  2. Rundkolv
  3. Provrörsställ
  4. Triangel
 2. Vad betyder farosymbolerna nedan?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

  1. Hälsofarlig
  2. Frätande
  3. Oxiderande
  4. Gas under tryck
 3. Titta på nedanstående reaktion.
  H2O(g) → H2O(l)
  Vad kallas denna typ av fasövergång?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/-/-)

 4. Ett grundämne har följande elektronkonfiguration:
  Skal: K L M
  Antal e: 2 8 4

  1. Vilket är grundämnet? Skriv både dess namn och kemiska formel.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

  2. Vad heter den grupp i periodiska systemet som ämnet tillhör?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

  3. Nämn något om detta grundämnes kemiska egenskaper eller användningsområden.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/-/-)

 5. Betrakta följande jon: \({\sf ^{56}_{26}\text{Fe}^{2+}}\). Hur många protoner, neutroner och elektroner är det i den?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

 6. I ett experiment blandar du fast barium, Ba(s), i vatten som du hällt lite fenolftalein i. Efter ett tag färgas lösningen rosa. Det bildas en gas som är mycket explosiv i luft. Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Ett godtyckligt ämne X bildar en jon, X2–. Vilket av följande påståenden är korrekt?
  Atomen X och jonen X2– har alltid samma
  1. egenskaper
  2. elektronkonfiguration
  3. kärnladdning
  4. färg
  5. radie

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1C/-)

 2. Vilka tre av följande blandningar är heterogena?
  1. Fisksoppa
  2. Luft
  3. Granit (”gråsten”)
  4. Brons
  5. Jordgubbssaft
  6. Salladsdressing

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

 3. Vilka tre av följande påståenden om det periodiska systemet är korrekta?
  1. Ju längre till höger man kommer i en period, desto mindre blir atomerna.
  2. Grundämnena i grupp 2 (de alkaliska jordartsmetallerna) får laddningen 2– när de får ädelgasstruktur.
  3. Alla grundämnena i grupp 18 (8A) har ädelgasstruktur.
  4. Ju längre ner man kommer i en grupp, desto mindre blir atomerna.
  5. Ämnena i grupp 1 reagerar häftigare än ämnena i grupp 2.
  6. Alla grundämnena i period tre har (i sitt grundtillstånd) elektroner i endast K- och L-skalen.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Klor reagerar gärna med alla alkalimetaller.
  1. Vilken av alla metallerna bland ämnena i alkalimetallgruppen reagerar klor minst kraftigt med? Skriv en balanserad reaktionsformel för den reaktionen.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

  2. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt varför reaktionen mellan klor och den alkalimetall du valde ovan är den som reagerar minst kraftigt.

   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar (1E/1C/1A)

 2. Titta på nedanstående två modeller av atomen:
  1. Vilken av modellerna visar bäst hur vi betraktar atommodellen idag? Motivera ditt svar så utförligt och nyanserat som möjligt!
   Thomsons vs. Rutherfords modell av litiumatomen.

   Hur kemins modeller och teorier utvecklas (1E/1C/-)

  2. Om du tittar på den modell som du tycker bäst visar hur vi betraktar atommodellen idag, så kan man ändå konstatera att den har vissa svagheter. Vilka då? Motivera ditt svar så utförligt och nyanserat som möjligt.

   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar (-/1C/1A)