Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare och medföljande periodiskt system.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem ut­för­ligt ut­för­ligt och ny­an­se­rat
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Hur kemins modeller och teorier utvecklas Redogör översiktligt utifrån något exempel utförligtnågra utförligt och nyanseratnågra
Teoriers och modellers giltighet och begränsningar Eleven värderar dessa med enkla omdömen enkla nyanserade
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott
Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment
Eleven ger enk­la om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enk­la re­so­ne­mang
… enkla … välgrundade …

… ny­an­se­ra­de … väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de …

Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. med viss sä­ker­het till stor del med sä­ker­het till stor del

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

(Språk och kommunikation 1/1/1)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad heter följande redskap?
  1. Muff
  2. Sättkolv
  3. degeltang
  4. Degel

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/–)

 2. Vad betyder farosymbolerna nedan?
  1. Explosiv
  2. Frätande
  3. Oxiderande
  4. Miljöfarlig

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/-)

 3. Vad kallas den process som visas i reaktionsformeln nedan?

  I2(g) → I2(s)

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

   

 4. Vad kan du om ämnena i det periodiska systemet? Vilka av grundämnena Al, Ar, Cu, Mg, Ne, P, Pb, S, Si är det som beskrivs nedan? Skriv rätt grundämne vid respektive beskrivning. Några av grundämnena kanske blir över, något kanske beskrivs flera gånger. Skriv bara ett grundämne per rad.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/–)

  1. Detta grundämne är en alkalisk jordartsmetall.
  2. Detta grundämne är en tungmetall som kan ge allvarliga förgiftningar.
  3. Detta grundämne bildar en extremt hård oxid.
  4. Detta grundämne blandas i svetsgas (acetylen) för att tränga undan luftens syre.
 5. Det finns två isotoper av bor, B. Av allt bor är 19,78 % bor-10, som har en atommassa på 10,0129 u. Resten är bor-11, som har en atommassa på 11,0093 u. Beräkna atommassan för bor. Avrunda till ett lämpligt antal decimaler.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. Vilka tre av följande påståenden är korrekta? Isotoper av ett grundämne har…
  1. samma antal protoner
  2. olika antal protoner
  3. samma antal neutroner
  4. olika antal neutroner
  5. samma antal elektroner
  6. olika antal elektroner

   Analysera och besvara frågor (1/1/–)

 2. Betrakta följande jon: \(^{208}_{\text{ }\text{ }82}\)Pb2+. Vilka två av följande påståenden om den jonen är korrekta?
  1. Den är tvåvärt positiv.
  2. Den har masstalet 207,2.
  3. Den har 82 neutroner i kärnan.
  4. Den är större än jonen Tl+.
  5. Den har lika många elektroner som en Hg-atom.
  6. I grundtillståndet har den lika många elektronskal som en xenon-atom.

   Analysera och besvara frågor (1/1/–)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. I ett experiment placeras ett fast, rent ämne kallat T i vakuum. Ämnet upphettas. Då bildas det en gas samtidigt som det blir kvar en fast rest med andra egenskaper än T. Är T ett grundämne eller en kemisk förening? Förklara.

  Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/–)

 2. I TV-programmet ”Brainiac” visade de hur olika alkalimetaller reagerar med vatten. En del av dem reagerar inte så fort, medan andra reagerar mycket våldsamt med vatten.
  1. Vilken av alla metaller i alkalimetallgruppen reagerar minst kraftigt med vatten? Skriv den kemiska reaktionsformeln för den metallens reaktion med vatten!

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/–)

  2. Förklara varför metallen i fråga a) inte reagerar lika kraftigt med vatten som de andra metallerna!

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/1)

 3. Titta på nedanstående två modeller av litiumatomen, 3Li:
  Thomsons och Rutherfords modell av litiumatomen.
  1. Vilken av modellerna visar bäst hur vi betraktar atommodellen idag? (Endast svar behöver anges.)

   Hur kemins modeller och teorier utvecklas (1/–/–)

  2. Om du tittar på den modell som du tycker bäst visar hur vi betraktar atommodellen idag, så kan man ändå konstatera att den har vissa svagheter. Vilka då? Motivera ditt svar så utförligt och nyanserat som möjligt.

   Teoriers och mo­del­lers gil­tig­het och be­gräns­ning­ar (1/1/1)

Facit

Betygsgränser

Max: 26 (12/11/3)
Medel: 21,1 (11,4/8,2/1,5) – B
E: 9,0  
D: 14,5 varav 5,5 C- eller A-poäng
C: 19,0 varav 8,5 C- eller A-poäng
B: 20,5 varav 1,0 A-poäng
A: 23,0 varav 2,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Muff
  2. Sättkolv
  3. Degeltång
  4. Degel (med lock)

   Bedömning:
   E – Eleven identifierar 2–3 av redskapen.
   C – Eleven identifierar alla fyra redskapen.
  1. Explosiv
  2. Frätande
  3. Oxiderande
  4. Miljöfarligt

   Bedömning:
   E – Eleven identifierar 2–3 av farosymbolerna.
   C – Eleven identifierar alla fyra farosymbolerna.
 1. Sublimering (deposition)
  1. Mg
  2. Pb
  3. Al
  4. Ar

   Bedömning:
   E – Eleven identifierar korrekt 2–3 av grundämnena.
   C – Eleven identifierar korrekt alla 4 grundämnen.
 2. \(m = 10,81\text{u}\)

  Lösning: \(m = 0,1978 \cdot10,0129\text{u} + (1-0,1978) \cdot 11,0093\text{u} = 10,8122121\text{u} \approx 10,81\text{u}\)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. a, d, e
 2. a, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning
  E – Eleven ger korrekt svar som utgår ifrån en av punkterna nedan.
  • Kemiska föreningar har egenskaper som skiljer sig från de grundämnen de består av.
  • Ämnena som bildas har egenskaper som skiljer sig från det ursprungliga ämnet.
  C – Eleven ger korrekt svar som utgår ifrån båda två av punkterna ovan.
  1. 2Li + 2H2O → H2 + 2Li+ + 2OH

   Bedömning:
   E – Eleven identifierar att det är litium som är den minst reaktiva av metallerna i alkalimetallgruppen.
   C – Eleven skriver en korrekt reaktionsformel för den valda metallen.
 2. Bedömning

  E – Eleven förklarar med en enkel förklaringsmodell, till exempel att litium står högre upp i gruppen än övriga alkalimetaller.

  C – Eleven förklarar varför reaktionen går långsammast med litium utifrån en av nedanstående punkter.

  • Elektronernas avstånd till kärnan, och hur starkt valenselektronerna känner av kärnladdningen.
  • Varför joniseringsenergin är högre för litium än för de övriga alkalimetallerna.

  A – Eleven förklarar varför reaktionen går långsammast med litium utifrån båda två av punkterna ovan.