Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Detta papper kan du behålla om du vill.

 • I alla strukturformler ska samtliga bindningar och atomer sättas ut, även väteatomer.
 • Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficient.
 • Molvolymen, Vm, är 24,5dm3/mol om inget annat anges.

Glöm inte enhet! Tid: 20 minuter

Del I. Endast svar krävs

 1. Vilka tre av följande ämnen kan väntas vara lättlösliga i vatten?
  1. kaliumsulfat
  2. bensen
  3. natriumbromid
  4. glycerol
  5. 1,1,1-triklormetan
  6. naftalen
 2. Vätgas och syrgas reagerar med varandra enligt formeln

  2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) + 572kJ

  Vad är \(\Delta H\) för bildning av en mol vatten ur grundämnena?

 3. Vad gäller för \(\Delta S\) i reaktionen i fråga 2?
  1. \(\Delta S < 0\)
  2. \(\Delta S = 0\)
  3. \(\Delta S > 0\)
 4. Gibbs fria energi ges av formeln \(\Delta G = \Delta H - T\Delta S\). Är reaktionen i fråga 2 spontan? (Använd formeln för Gibbs fria energi för att besvara frågan!)
  1. Ja, vid alla temperaturer.
  2. Ja, om temperaturen inte är alltför hög
  3. Ja, om temperaturen är tillräckligt hög
  4. Nej
 5. För en viss galvanisk cell är cellreaktionen

  Zn(s) + 2Ag+(aq) → Zn2+(aq) + 2Ag(s)

  Skriv cellschemat, samt reaktionerna vid plus- och minuspolen!

Del II. Fullständig lösning krävs.

 
 1. Kristalliserat järnsulfat har formeln FeSO4·7H2O. Hur stor massa vattenfritt järnsulfat ska man teoretiskt få kvar om man ångar bort allt kristallvatten i 1,257g kristalliserat järnsulfat?
 2. I ett försök löste man en viss mängd natriumhydroxid i vatten. Lösningens totala vikt blev 1,00kg. Då steg temperaturen från 20,2°C till 25,2°C. ΔH för reaktionen NaOH(s) → NaOH(aq) är -42kJ/mol. Hur stor massa natriumhydroxid var det man löste? Lösningens specifika värmekapacitet är \(4,1 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot \text{K}}\).
 3. Heptan kan man ganska lätt lösa i 1-pentanol, men inte i metanol. Förklara varför, genom att belysa vilka intermolekylära bindningar det finns i de olika ämnena, och hur de tre ämnenas struktur påverkar lösligheten! (6p)

Formelsamling, kemi

Substansmängd

\[M = \frac {m}{n}\]

n är substansmängden i mol

m är massan i g

M är molmassan i g/mol

Koncentration

\[c = \frac {n}{V}\]

\(c\) är koncentrationen i mol/dm3 = M

\(n\) är substansmängden i mol

\(V\) är volymen i dm3

Termokemi

Värmekapacitet, \(C\)

\[c = \frac {q}{m \Delta T}\]

\(q\) är värmemängden i J som upptas/avges

\(m\) är lösningens totala massa i g

\(\Delta T\) är temperaturförändringen i K

Entalpiförändring, \(\Delta H\)

\[\Delta H = \frac {q}{n}\]

\(q\) är värmemängden i J som upptas/avges

\(n\) är substansmängden ämne som reagerar