Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 60 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Analysera och be­sva­ra frå­gor

Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

For­mu­le­ra re­le­van­ta hy­po­tes­er och egna frå­gor

Ele­ven gör det­ta med viss sä­ker­het

Ele­ven gör detta med viss sä­ker­het

Ele­ven gör detta med kom­plexa frå­gor med sä­ker­het

Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­tod­er och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment

Eleven ger enk­la om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enkla re­so­ne­mang

Eleven ger enkla om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de re­so­ne­mang.

Eleven ger ny­an­se­ra­de om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de re­so­ne­mang.

Vid be­hov fö­re­slår elev­en också för­änd­ring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Eleven an­vänd­er med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

Språk och kommunikation
E C A

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vilken av gaserna CO2, H2, He, O2 och N2 är det som beskrivs nedan? Något av grundämnena kan bli över, och något av dem kanske behöver användas två eller fler gånger.
  1. Den största delen av jordens atmosfär består av denna gas.
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  2. Denna gas har en smältpunkt som bara ligger några grader över absoluta nollpunkten.
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  3. Molekylerna i denna gas innehåller polärt kovalenta bindningar
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  4. Molekylerna i denna gas innehåller en trippelbindning.
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 2. Vilka jonslag ingår i fast magnesiumkarbonat, MgCO3? Skriv både deras namn och kemiska formler.
  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 3. Vilken typ av bindningar bryts när
  1. en bit järn smälter?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  2. du löser upp lite salt i vatten?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  3. jod sublimerar?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  4. is smälter?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  5. reaktionen N2(s) → N2(l) sker
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
  6. propan förbränns i luftens syre?
   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp E C A
 4. Metanmolekylens strukturformel är, som du känner till
  metan
  Om man låter metan reagera med klorgas får man en gasblandning där 1, 2, 3 eller alla fyra väteatomer i metanet bytts ut mot kloratomer. Vilka av dessa fyra bildade molekyler är dipoler? Skriv deras strukturformler.
  Analysera och besvara frågor E C A

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilket av följande ämnen är mest lättlösligt i hexan? (1p)
  1. NH3
  2. Etanol
  3. C5H12
  4. Vatten
  5. En molekyl med följande strukturformel: 
   Dimetyleter
  Analysera och besvara frågor E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. I ett experiment på skolan häller du först lite vatten i ett provrör och sedan lika mycket heptan.
  1. Heptanet lägger sig till synes i ett lager ovanpå vattnet, och löser sig inte i vattnet. Varför inte?
   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar E C A
  2. Till provröret sätter du nu några kristaller av fast jod, I2(s) och skakar om. Berätta vad som händer, och varför!
   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar E C A
 2. Den här frågan handlar om att jämföra bomull och polyeten. Bomull består nästan helt av cellulosa. Cellulosa är långa, långa molekyler, varav en liten del av en cellulosamolekyl visas i figuren nedan.

  cellulosa

  I denna typ av strukturformel sitter det en kolatom i varje vinkel, och överallt där det får plats sitter det väteatomer.

  Polyeten.

  Tänk dig att du jämför en handduk vävd av bomull och en vävd av tunna trådar av polyeten. Vilken av dem skulle du helst vilja använda?

  Redogör utförligt och nyanserat för de begrepp och modeller som du använder för att motivera vilken av handdukarna du helst skulle vilja använda.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A

Facit

Betygsgränser

Max: 28,0 (17/7/4)
Medel: 0,0 (0/0/0)
E: 13,0    
D: 16,5 varav 3,5 A- eller C-poäng
C: 20,0 varav 5,5 A- eller C-poäng
B: 22,0 varav 2,0 A-poäng
A: 25,0 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. N2
  2. He
  3. CO2
  4. N2
 1. Mg2+ (magnesiumjoner) och CO\(_3^{2-}\) (karbonatjoner)
  1. Metallbindningar
  2. Jonbindningar
  3. van der Waalsbindningar
  4. Vätebindningar
  5. van der Waalsbindningar
  6. Kovalenta bindningar
 2. CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. c

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. Ledtrådar
  2. Ledtrådar
 1. Ledtrådar