Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal samt utdelat papper med periodiskt system och tabell med några atomslags elektronegativitet. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Lycka till!

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem Eleven re­do­gör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat
Tol­ka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment Eleven ger enkla om­dömen samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enkla re­so­ne­mang Eleven ger enkla om­dömen samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de re­so­ne­mang.

Eleven ger ny­an­se­ra­de om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de re­so­ne­mang.

Vid be­hov fö­re­slår ele­ven ock­så för­än­dring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. Eleven an­vänd­er med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang. Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning

På hela provet gör jag också en samlad bedömning av hur du använder det vetenskapliga språket (se betygsmatrisen ovan).

(Språk och kommunikation 1/1/1)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad heter nedanstående salter?
  1. AgI

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

  2. CaSO4

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 2. Formeln för ammoniumcitrat är (NH4)3C6H5O7. Vilken är formeln för magnesiumcitrat?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (0/1/0)

 3. Den här frågan handlar om kolmonoxid, CO
  1. Rita elektronformeln för kolmonoxid.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (0/1/0)

  2. Vilken typ av bindning hänger kolatomen och syreatomen i kolmonoxid samman med?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/0)

 4. SO2-molekylen är en dipol, men det är inte SO3-molekylen. Vilken slutsats kan man dra av detta beträffande
  1. svavlets och syrets elektronegativitet?
  2. formen på SO2-molekylen?
  3. formen på SO3-molekylen?

   Analysera och besvara frågor (1/1/1)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om jonföreningar och jonbindningar är korrekta?
  1. Jonbindningar är starka bindningar.
  2. Atomerna i nitratjonen, \({\sf NO_3^-}\), sitter samman med jonbindningar.
  3. Jonföreningar kan bildas när en metall och en icke-metall reagerar med varandra.
  4. Bindningen mellan väte och klor i väteklorid, HCl, är en typisk jonbindning.
  5. Jonföreningar kan leda ström i smält form.
  6. Jonföreningar har ofta låga smältpunkter.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 2. Vilka tre av följande ämnen är dipoler?
  1. NH3
  2. CO2
  3. HCl
  4. C2H6
  5. C6H6
  6. CH3OH

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 3. Vilken typ av bindning dominerar mellan atomerna i NH3(s)?
  1. Jonbindningar
  2. Metallbindningar
  3. Fullständigt kovalenta bindningar
  4. Polärt kovalenta bindningar
  5. Dipol–dipol-bindningar
  6. van der Waals-bindningar

   Analysera och besvara frågor (1/0/0)

 4. Vilken typ av bindning dominerar mellan molekylerna i CHCl3(s)?
  1. Jonbindningar
  2. Metallbindningar
  3. Fullständigt kovalenta bindningar
  4. Polärt kovalenta bindningar
  5. Dipol–dipol-bindningar
  6. van der Waals-bindningar

   Analysera och besvara frågor (0/1/0)

 5. Vilken typ av bindningar uppstår när flytande oktan blir fast?
  1. Jonbindningar
  2. Metallbindningar
  3. Fullständigt kovalenta bindningar
  4. Polärt kovalenta bindningar
  5. Dipol–dipol-bindningar
  6. van der Waals-bindningar

   Analysera och besvara frågor (1/0/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur det kommer sig att metaller kan leda ström.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (0/1/1)

 2. En sommar har du fått sommarjobb att städa på skolans kemilab. Du upptäcker tre flaskor med färglösa lösningar där etiketterna har ramlat av. På etiketterna står det ”NaCl(aq)”, ”Ca(NO3)2(aq)” och ”C6H12O6(aq)”. Hur ska du ta reda på vilken etikett som hör till vilken flaska?

  Du ska nu planera ett eller flera experiment som kan visa vilken etikett som hör till vilken flaska. Till ditt förfogande har du droppflaskor med HCl(aq), HNO3(aq), H2SO4(aq), AgNO3(aq), Ba(NO3)2(aq), KI(aq) och CuSO4(aq). Du kan välja att använda endast en av dem upp till alla sju. Du har också tillgång till de apparater som kan tänkas finnas på skolans kemilab.

  Planeringen ska beskriva hur du går tillväga för att lösa uppgiften (som en labbinstruktion). Du ska också ange vilka reaktioner som kan observeras, och vilka slutsatser man kan dra av dem.

  Planera, experimentera och observera (1/0/1)

  Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/1)

Facit

Betygsgränser

Max: 26,0 (11/10/5)
Medel: 21,1 (10,3/7,8/3,1) – B
E:  8,5    
D:  13,5 varav 5,0 A- eller C-poäng
C:  17,0 varav 7,5 A- eller C-poäng
B:  19,5 varav 2,5 A-poäng
A:  23,0 varav 4,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

  1. Silverjodid
  2. Kalciumculfat
 1. Mg3(C6H5O7)2
  Kommentar: Även Mg3C12H10O14 godtas
  1. :C⋮⋮O:
  2. Trippelbindning
   Bedömning
   E – Eleven anger att det är en kovalent bindning.
   C – Eleven anger att det är en trippelbindning eller polärt kovalent bindning.
  1. Syre är mer elektronegativt än svavel.
  2. Den är vinklad.
  3. Den är plan.

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. a, c, e
 2. a, c, f.
 3. d
 4. e
 5. f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Svar:
  1. Elektronerna i en bit metall är delokaliserade
  2. I en bit metall sitter atomerna som positiva joner i ett enda stort elektron-moln
  3. Tack vare de delokaliserade elektronerna (elektronmolnet) kan metallen ta upp en elektron.
  4. Överskottet på elektroner gör att en annan elektron åker ut i andra änden av metallen, och därigenom skapas en elektrisk ström.

   C – Eleven besvarar frågan utifrån punkt iii-iv ovan.
   A – Eleven besvarar frågan utifrån samtliga punkter ovan.
 2. Svar

  Man undersöker flaskornas innehåll med doppelektrod och lampa. Om lampan lyser tyder det på att det är en jonförening. C6H12O6 är en molekylförening (glukos), så om lampan inte lyser är det den föreningen.

  Häll över lite av de två övriga lösningarna i två provrör. Tillsätt lite AgNO3(aq) till båda. I det rör där det bildas en fällning är det NaCl(aq). Den reaktion som sker är:

  NaCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)

  Bedömning av planering:
  E – Eleven planerar så att en av flaskornas innehåll kan identifieras.
  A – Eleven planerar så att båda två flaskornas innehåll kan identifieras.

  Bedömning av att tolka resultat:
  E – Eleven beskriver resultatet av ett av experimenten och vad man kan dra för slutsats av det.
  C – Eleven beskriver resultatet av båda experimenten och vad man kan dra för slutsatser av dem.
  A – Eleven beskriver resultatet av båda experimenten och vad man kan dra för slutsatser av dem och förklarar med hjälp av reaktionsformel vad som händer.

  Kommentarer: Det måste framgå tydligt att det bildas en fällning i reaktionsformeln. Åskådarjonerna behöver inte vara med. Eleven behöver inte föreslå några förändringar för att A-nivå ska uppnås.