Tid: 90 minuter.

Tillåtna hjälpmedel: Periodiskt system att fylla i.

Betygsmatris

 

E

C

A

Begrepp, mo­dell­er, te­o­ri­er och ar­bets­me­to­der

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

ut­för­ligt

ut­för­ligt och ny­an­se­rat

Svara på frå­gor om och be­skr­iva ke­mis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, ex­em­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, ex­em­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, ex­em­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Analysera och be­sva­ra frågor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de resultat

Komplexa … be­kan­ta si­tu­a­tion­er … till­freds­stäl­lan­de …

Komplexa … be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er … gott …

Planera, experimentera och observera

Eleven gör detta i samråd med handledare

Eleven gör detta efter samråd med handledare

Eleven gör detta efter samråd med handledare

Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sats­er av ex­pe­ri­ment

Eleven ger enk­la om­döm­en samt mo­ti­ve­rar sina slut­sats­er med enk­la re­so­ne­mang

… enkla … väl­grun­da­de …

… ny­an­se­ra­de … väl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de …

Vid be­hov fö­re­slår ele­ven ock­så för­änd­ring­ar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

… med viss sä­ker­het … till stor del … 

… med sä­ker­het … till stor del … 

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Vad heter nedanstående salter?
  1. AgI

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. NH4Cl

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 2. Skriv den kemiska formeln för nedanstående jonföreningar.
  1. Kalciumjodid

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. Aluminiumkarbonat

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

 3. I vilken av reaktionsblandningarna nedan kommer det att uppstå en fällning? Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen. Du behöver inte ha med åskådarjonerna, men du ska sätta ut aggregationstillstånden.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/–)

  • BaBr2(aq) blandas med NH4NO3(aq)
  • Na2CO3(aq) blandas med KNO3(aq)
  • LiCl(aq) blandas med Zn(NO3)2(aq)
  • AgNO3(aq) blandas med Na2CO3(aq) asdf

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. Vilken av nedanstående bilder visar hur en metall byggs upp av metallbindningar?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  1. jonkristall
  2. metallkristall
  3. Grafit
  4. Diamant
  5. hexagonal ice
 2. Vilket av följande ämnen kan förväntas ha mest utpräglad kovalent bindning mellan atomerna?

  Analysera och besvara frågor (1/–/–)

  1. Fosfortriklorid, PCl3(s)
  2. Is, H2O(s)
  3. Diamant, C(s)
  4. Vatten, H2O(l)
  5. Vätesulfid, H2S(l)
 3. Vilka tre av följande molekyler innehåller åtminstone en po­lär kovalent bindning?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. O2
  2. NH3
  3. S8
  4. CH3F
  5. CO2
  6. NaCl
 4. Vilka tre av följande ämnen är polära?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. Metan, CH4
  2. Koldisulfid, CS2
  3. Glykol, CH2OHCH2OH
  4. Metylamin, CH3NH2
  5. Glukos, C6H12O6
  6. Butan, CH3CH2CH2CH3

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur det kommer sig att metaller kan leda ström.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/1)
  Språk och kommunikation (1/1/1)

 2. Tiocyanatjonen är en sammansatt jon med formeln SCN.
  1. Rita en elektronformel för tiocyanatjonen.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/–/1)

  2. Vilken form har tiocyanatjonen? Motivera.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

 3. En sommar har du fått sommarjobb att städa på skolans kemilabb. Du upptäcker tre flaskor med färglösa lösningar där etiketterna har ramlat av. På etiketterna står det ”NaF(aq)”, ”Ba(NO3)2(aq)” och ”C6H12O6(aq)”. Hur ska du ta reda på vilken etikett som hör till vilken flaska?

  Du ska nu planera ett eller flera experiment som kan visa vilken etikett som hör till vilken flaska. Till ditt förfogande har du droppflaskor med HCl(aq), HNO3(aq), H2SO4(aq), AgNO3(aq), Ba(NO3)2(aq), KI(aq) och CuSO4(aq). Du kan välja att använda hur många av dem du vill, från endast en till alla sju. Du har också tillgång till de apparater som kan tänkas finnas på skolans kemilabb.

  Planeringen ska beskriva hur du går till väga för att lösa uppgiften (som en labbinstruktion). Du ska också ange vilka reaktioner som kan observeras, och vilka slutsatser man kan dra av dem.

  Planera, experimentera och observera (1/–/1)
  Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/1)