Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2018-10-04 Mol och stökiometri - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 22,0 (10/8/4)
Medel: 17,2 (9,0/5,8/2,4) – B
E: 7,5  
D: 11,5 varav 4,0 A- eller C-poäng
C: 15,0 varav 6,0 A- eller C-poäng
B: 17,0 varav 2,0 A-poäng
A: 19,5 varav 3,0 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

  1. 3,194335 · 10–3 mol ≈ 3,19mmol
  2. 1,9236286 · 1021 st. ≈ 1,92 · 1021 st.
 1. Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

  Bedömning

  E – Eleven visar översiktligt att hen kan skriva reaktionsformler genom att korrekt ange vilka reaktanterna och produkterna är.

  C – Eleven balanserar reaktionsformeln helt korrekt.
 2. 119,976u ≈ 120,0u

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar


  1. Lösning:
   \(n_{\text{Ca(OH)}_2} = c_{\text{Ca(OH)}_2} \cdot V= 0,150\text{mol/dm}^3 \cdot 0,250\text{dm}^3 =0,0375\text{mol}\)
   \(m_{\text{Ca(OH)}_2} = M_{\text{Ca(OH)}_2} \cdot n_{\text{Ca(OH)}_2} =\\= (40,08 + (16,00 + 1,008) \cdot 2) \text{g/mol} \cdot 0,0375\text{mol} =\\= 2,7786\text{g} \approx 2,78\text{g}\)

   Bedömning
   E – Eleven gör en ansats till att besvara frågan, till exempel genom att beräkna \(n_{\text{Ca(OH)}_2}\) korrekt.
   C – Eleven beräknar \(m_{\text{Ca(OH)}_2}\) korrekt.
  2. Hälften så mycket, d.v.s. 1,3893g ≈ 1,39g

  1. 3,0 mol
  2. Lösning
     C2H5OH CO2
   \(m\) ① 1,0 g ④ 1,9 g
   \(n\) ② 0,02170704 mol ③ 0,04341408 mol

   ① \(m_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 1,0\text{g}\)
   ② \(n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}= \frac {m_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}}{M_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}}} = \frac {1,0\text{g}}{(12,01 \cdot 2 +1,008\cdot 6 + 16,00)\text{g/mol}} = 0,02170704\text{mol}\)
   ③ \(n_{\text{CO}_2} = 2n_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 2 \cdot 0,02170704\text{mol} = 0,04341408\text{mol}\)
   ④ \(m_{\text{CO}_2} = M_{\text{CO}_2} \cdot n_{\text{CO}_2} = (12,01 + 16,00 \cdot 2)\text{g/mol} = 1,91065382\text{g} \approx 1,9\text{g}\)

   Bedömning:
   E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna någon substansmängd korrekt.
   C – Eleven gör en i stort sett korrekt beräkning, men missar till exempel på molmassan för koldioxid.
   A – Eleven gör en fullständigt korrekt beräkning av massan bildad koldioxid.
 1. Lösning:
  \(c_1V_1 = c_2V_2 \Leftrightarrow V_1 = \frac {c_2V_2}{c_1}\)
  \(c_1 = 18,4\text{M}\)
  \(c_2 = 3,0\text{M}\)
  \(V_2 = 5,0\text{dm}^3\)
  \(V_1 = \frac {3,0\text{M} \cdot 5,0\text{dm}^3}{18,4\text{M}} = 0,81521739\text{dm}^3 \approx 0,82\text{dm}^3\)

  Bedömning
  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna någon substansmängd.
  C – Eleven beräknar korrekt den volym koncentrerad svavelsyra som behövs.
 2. Lösning:
    Cr2O3 Cr
  \(m\) ① 20,0 g ④ 13,6842105 g
  \(n\) ② 0,13157895 mol ③ 0,26315789 mol

  ① \(m_{\text{Cr}_2\text{O}_3} = 20,0\text{g}\)
  ② \(n_{\text{Cr}_2\text{O}_3} = \frac {m_{\text{Cr}_2\text{O}_3}}{M_{\text{Cr}_2\text{O}_3}} = \frac {20,0\text{g}}{(52,00 \cdot 2 + 16,00 \cdot 3)\text{g/mol}} = 0,13157895\text{mol}\)
  ③ \(n_{\text{Cr}} = 2n_{\text{Cr}_2\text{O}_3} = 2 \cdot 0,13157895\text{mol} = 0,26315789\text{mol}\)
  ④ \(m_{\text{Cr}} = M_{\text{Cr}} \cdot n_{\text{Cr}} = 52,00\text{g/mol} \cdot 0,26315789\text{mol} = 13,6842105\text{g}\)

  \(\text{utbytet} = \frac {m_{\text{faktisk}}}{m_{\text{förväntad}}} = \frac {10,5\text{g}}{13,6842105\text{g}} = 0,76730769 \approx 76,7\%\)

  Bedömning
  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna någon substansmängd.
  C – Eleven beräknar ett utbyte men missar att ta hänsyn till substansmängdsförhållandena i reaktionen.
  A – Eleven beräknar bildad massa litopon och utbytet och visar vilken reaktant som är begränsande.
 3. Lösning:
  \(n_{\text{BaSO}_4} = \frac {m_{\text{BaSO}_4}}{M_{\text{BaSO}_4}} = \frac {1,10\text{g}}{(137,3 + 32,07 + 16,00 \cdot 4)\text{g/mol}} = 0,00471355\text{mol}\)
  \(n_{\text{BaCl}_2} = n_{\text{BaSO}_4} = 0,00471355\text{mol}\)
  \(m_{\text{BaCl}_2} = M_{\text{BaCl}_2} \cdot n_{\text{BaCl}_2} = (137,3 + 35,45 \cdot 2)\text{g/mol} \cdot 0,00471355\text{mol} =\\= 0,98136007\text{g}\)

  \(\text{Halten BaCl}_2 = \frac {m_{\text{BaCl}_2}}{m_\text{tot}} = \frac {0,98136007\text{g}}{1,00\text{g}} \approx 98,1\%\)

  Bedömning
  C – Eleven analyserar frågan tillfredsställande genom att korrekt beräkna \(m_{\text{BaCl}_2}\) eller \(n_{\text{BaCl}_2}\).
  A – Eleven analyserar frågan med gott resultat genom att korrekt beräkna halten BaCl2 i provet.
| ▶

 

   

Också intressant: