Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2019-09-27 i Mol och stökiometri

Artikelindex

Tid: 70 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal och miniräknare (samt bifogat periodiskt system).

 • Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter.
 • Glöm inte enhet.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

  E C A
Begrepp, mo­del­ler, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem ut­för­ligt ut­för­ligt och ny­an­se­rat
Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­mi­ska fö­re­te­el­ser och för­lopp
Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med viss sä­ker­het, exem­pli­fie­rar Med sä­ker­het, exem­pli­fie­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring
Analysera och be­sva­ra frå­gor Enkla frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat Komplexabe­kan­ta si­tu­a­tion­ertill­freds­stäl­lan­de Komplexabe­kan­ta och nya si­tu­a­tion­ergott
Språk och kom­mu­ni­ka­tion Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang. Eleven an­vänd­er med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pass­ar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang. Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Språklig bedömning av provet

På det här provet bedömer jag hur pass väl du ställer upp dina uträkningar, och hur pass lätta de är att följa. Detta ingår i det kemiska språket och kommunikationen. För A krävs att beräkningarna är tydligt redovisade med korrekta enheter i varje steg i beräkningen.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

 

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Vilken är formelmassan för kaliumaluminiumsulfat, KAl(SO4)2·12H2O?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

 2. Du väger upp 2,5 g kalciumfluorid, CaF2, i ett vågskepp (”bakform”).
  1. Hur stor substansmängd kalciumfluorid har du vägt upp?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. Hur stort är det totala antalet joner är det i denna substansmängd kalciumfluorid?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

 3. När järndiklorid, FeCl2, reagerar med klorgas bildas järntriklorid, FeCl3. Skriv en balanserad reaktionsformel för reaktionen.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

 4. I ett försök låter man 1 mol metan, CH4, förbrännas fullständigt. Det sker enligt följande formel:

  CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

  Hur stor substansmängd vatten bildas vid förbränningen?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på ett annat papper.

 1. En kopparsulfatlösning med okänd koncentration späddes. Man spädde den genom att ta 2 ml av lösningen och hälla på vatten upp till 50 ml. Den spädda lösningen fick då koncentrationen 0,20 mol/dm3. Vilken koncentration hade den ursprungliga lösningen?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

 2. Hur stor massa klor (kloridjoner) finns det i 2,35 g natriumklorid, NaCl?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

 3. Nitrometan, CH3NO2, används som bränsle i vissa högeffektiva motorer, till exempel i dragracing-bilar. Förbränningen sker enligt följande formel:

  4CH3NO2 + 5O2 → 4CO2 + 6H2O + 4NO

  Beräkna hur stor massa syrgas behövs för att fullständigt förbränna 155 g nitrometan.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/1)

 4. Om man blandar en lösning av NaI(aq) med en lösning av Pb(NO3)2(aq) bildas en fällning av blyjodid, PbI2(s). Vad väger den fällning som bildas om 20ml 0,100M NaI(aq) blandas med 30ml 0,250M Pb(NO3)2(aq)?

  Analysera och besvara frågor (–/1/2)

 5. För att bestämma salthalten i lite vatten från Östersjön fällde man alla kloridjoner i 0,100 dm3 vatten med hjälp av silvernitrat, AgNO3(aq). Det bildades då en fällning av silverklorid enligt följande reaktionsformel:

  AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)

  Den tvättade och torkade fällningen vägde 50,4 g. Då insåg den som gjorde försöket att något måste ha gått rejält snett med experimentet. Varför insåg hen detta? Motivera ditt svar med beräkningar.

  Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (1/1/1)

◀ |

 

   

Också intressant: