Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2006-03-01 i Metall- och elektrokemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 18,0
G: 5,5
VG: 11,0
MVG: 14,5

Del I. Ringa in de rätta svaren!

 1. a, d. Båda två korrekt angivna ger 1p. Alla andra svarsalternativ ger 0p.
 2. a, e. Båda två korrekt angivna ger 1p. Alla andra svarsalternativ ger 0p.
 3. b, c. Båda två korrekt angivna ger 1p. Alla andra svarsalternativ ger 0p.

Del II. Frågor som bara kräver svar.

 1. De passiviseras, dvs. det bildas en skyddande oxidhinna.
 2. CaO(s) + H2O → Ca(OH)2(s)
 3. 8H+ + 3H2S + Cr2O\({\sf _7^{2-}}\) → 3S + 2Cr3+ + 7H2O
 4. Anod: 2F(aq) → F2(g) + 2e

  Katod: 2H2O + 2e → 2OH(aq) + H2(g)

  Ej tagit med aggregationstillstånden ... inget avdrag

  Förväxlat anod- och katodreaktionerna ... -1p

Del III. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

Ingen/felaktig enhet i svaret ... -1p

Räknat med avrundade siffror ... -0,5p

  1. \[E = e^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - e^0_{\text{In}^{3+}/\text{In}} \Leftrightarrow \hspace{100cm}\]

   \[e^0_{\text{In}^{3+}/\text{In}} = e^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} - E \hspace{100cm}\]

   \[e^0_{\text{In}^{3+}/\text{In}} = (0,80-1,14)\text{V} = -0,34\text{V} \hspace{100cm}\]

   Rätt cellschema – 1p; rätt uttryck för E (och \(e^0_{\text{In}^{3+}/\text{In}}\)) – 0,5p; Rätt värde på \(e^0_{\text{In}^{3+}/\text{In}}\) – 0,5p.

  2. Ja, indium är en väteutdrivande metall, ty \(e^0_{\text{In}^{3+}/\text{In}} < e^0_{\text{H}^+/\text{H}}\) (vilket innebär att In är ett starkare reduktionsmedel än H).

   (För den som (felaktigt) fått ett positivt värde på \(e^0_{\text{In}^{3+}/\text{In}}\) ska svaret vara att indium inte är en väteutdrivande metall, eftersom \(e^0_{\text{In}^{3+}/\text{In}} > e^0_{\text{H}^+/\text{H}}\).)

 1. 10,2 °dH motsvarar 102 mg CaO/dm3. I kranvattnet finns 0,050dm3 · 0,102g/dm3= 0,0051g


  Detta motsvarar

  \[\frac {0,0051\text{g}}{(40,08+15,9994)\text{g/mol}} = 9,0942485112 \cdot 10^{-5}\text{mol} = n_{\text{EDTA}} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}V_{\text{EDTA}} &= \frac {n_{\text{EDTA}}}{c_{\text{EDTA}}} = \frac {9,0942485112 \cdot 10^{-5}\text{mol}}{0,0100\text{mol/dm}^3} = \hspace{100cm} \\ &= 9,0942485112 \cdot 10^{-3}\text{dm}^3 \approx 9,09\text{ml} \end{align}\]

  Rätt substansmängd Ca2+-joner – 2p, rätt substansmänd EDTA – 1p, rätt volym EDTA – 1p

  1. NH\({\sf _4^+}\)(aq) + 2O2(g) ⇌ NO\({\sf _3^-}\)(aq) + H2O + 2H+(aq)
  2. Minskad syrgaskoncentration (syrefattigt vatten) leder till en nettoreaktion åt vänster (dvs. oxidationen av ammoniumjoner minskar) (1p). Ökad koncentration av vatten och vätejoner (vått och surt i marken) leder också till en nettoreaktion som går åt vänster (1p). När nettoreaktionen går åt vänster förbrukas nitratjoner, dvs. nitrifikationen minskar (1p).
| ▶

 

   

Också intressant: