Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2007-03-14 i Metall- och elektrokemi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 27
Medel: 17,67
G: 8,5
VG: 17,5
MVG: 22,5

Del I. Frågor som bara kräver svar.

 1. \(\overset {\text{+II}}{\text{Mg}}\overset {\text{-I}}{\text{Cl}_2}\)
 2. \(\overset {\text{+III}}{\text{Al}}\overset {\text{-I}}{\text{H}_3}\)

  Skrivit typ "\(\overset {\text{-III}}{\text{Al}}\overset {\text{+I}}{\text{H}_3}\)" ... -0,5p

 3. CaSO4·2H2O (Bara CaSO4 är också godkänt.)
 4. 3Sn(s) + 4NO\({\sf _3^-}\) + 4H+ → 3SnO2(s) + 4NO + 2H2O
  1. vätgas
  2. vätgas
  3. NO2 + NO (+N2O)
 5. Al-Cu-element
  1. Medsols
  2. Al(s) är minuspol, Cu(s) är pluspol
  3. – Al(s) | Al3+(aq) || Cu2+(aq) | Cu(s) +

   Ej tagit med plus- och minuspol ... inget avdrag

  4. oxidation: Al(s) → Al3+(aq) + 3e

   reduktion: Cu2+(aq) + 2e → Cu(s)

   totalreaktion: 2Al(s) + 3Cu2+(aq) → 2Al3+(aq) + 3Cu(s)

Del II. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

Ingen/felaktig enhet i svaret ... -1p

Räknat med avrundade siffror ... -0,5p

 1. Vätekarbonatjonerna reagerar med vätejoner i lösningen, och bildar kolsyra:

  HCO\({\sf _3^-}\)(aq) + H+(aq) ⇌ H2CO3(aq).

  Kolsyran sönderfaller till vatten och koldioxid, som bubblar:

  H2CO3(aq) ⇌ H2O + CO2(g)

  (Det skrivna är här inte så viktigt – men det hjälper att se om eleven verkligen förstått vad som händer.)

  Felaktigt balanserade reaktionsformler ... -0,5/formel

  Skrivit att vätekarbonatjonerna bildar koldioxid direkt ... -0,5

 2. Det tillsatta järnet reducerar järn(III)jonerna enligt följande formel:

  Fe(s) + 2Fe3+(aq) → 3Fe2+(aq)

  Eftersom det försvinner järn(III)joner i den första formeln, förskjuts jämvikten åt vänster, och den röda färgen försvinner.

  1. Fe(s) + 2H+(aq) → Fe2+(aq) + H2(g)
  2. 5Fe2+(aq) + MnO\({\sf _4^-}\)(aq) + 8H+(aq) → 5Fe3+(aq) + Mn2+(aq) + 4H2O
  3. Massan järn ges av formeln

   \[m_{\text{Fe}} = n_{\text{Fe}} \cdot M_{\text{Fe}} \hspace{100cm}\]

   Titreringsreaktionen ger att

   \[n_{\text{Fe}} = 5n_{\text{MnO}_4} \hspace{100cm}\]

   Substansmängden KMnO4 ges av formeln:

   \[\begin{align}n_{\text{MnO}_4} &= c_{\text{MnO}_4} \cdot V_{\text{MnO}_4} = \hspace{100cm} \\ &= 0,0200\text{mol/dm}^3 \cdot 0,0270\text{dm}^3 = 5,4 \cdot 10^{-4}\text{mol}\end{align}\]

   Massan järn beräknas:

   \[\begin{align}m_{\text{Fe}} &= n_{\text{Fe}} \cdot M_{\text{Fe}} = 5n_{\text{MnO}_4} \cdot M_{\text{Fe}} = \hspace{100cm} \\ &= 5 \cdot 5,4 \cdot 10^{-4}\text{mol} \cdot 55,85\text{g/mol} = 0,150795\text{g}\end{align}\]

   Masshalten järn i provet beräknas:

   \[\frac {0,150795\text{g}}{0,203\text{g}} = 0,742832512 \approx 74,3\% \hspace{100cm}\]

   Rätt substansmängd KMnO4 – 1p; rätt substansmängd Fe – 1p; rätt massa Fe – 0,5p; rätt masshalt järn – 0,5p.

   Använt förhållandet 1:1 för Fe2+:MnO\({\sf _4^-}\), även om man svarat så i fråga 9b (detta medför nämligen en så pass kraftig förenkling av uppgiften) ... -0,5

 3. Blyjodiden bildades enligt följande formel:

  Pb2+(aq) + 2I(aq) → PbI2(s)

  Blyjodiden löstes sedan enligt följande formel:

  PbI2(s) + EDTA2-(aq) ⇌ PbEDTA(aq) + 2I(aq)

  Volymen EDTA som behövs ges ur följande samband:

  \[{V_{\text{EDTA}} = \frac {n_{\text{EDTA}}}{c_{\text{EDTA}}}} \hspace{100cm}\]

  Vi känner cEDTA, men hur ska vi räkna ut nEDTA? Reaktionsformlerna ger att 1 mol EDTA motsvar 1 mol PbI2(s) som motsvarar 2 mol I(aq). Därför får vi att:

  \[n_{\text{EDTA}} = n_{\text{PbI}_2} = \frac {1}{2}n_{\text{I}^-} \hspace{100cm}\]

  Substansmängden jodidjoner ges av:

  \[n_{\text{I}^-} = c_{\text{I}^-} \cdot V_{\text{I}^-} \hspace{100cm}\]

  Vi kan nu räkna ut volymen EDTA som behövs:

  \[\begin{align}V_{\text{EDTA}} &= \frac {\frac {1}{2} n_{\text{I}^-}}{c_{\text{EDTA}}} = \frac {\frac {1}{2} c_{\text{I}^-} \cdot V_{\text{I}^-}}{c_{\text{EDTA}}} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {\frac {1}{2} \cdot 0,100\text{M} \cdot 5,00 \cdot 10^{-3}\text{dm}^3}{0,250\text{M}} = 1,00 \cdot 10^{-3}\text{dm}^3\end{align}\]

  Rätt förhållande EDTA:PbI2 – 1p; rätt förhållande PbI2:I – 1p; rätt uträkning av nEDTA – 1p; rätt uträkning av VEDTA – 1p.

| ▶

 

   

Också intressant: