Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi, linjal, miniräknare och formelsamling. Samtliga svar skall skrivas på detta pappret. Gasmolvolymen antas vara 24,5 dm3/mol om inget annat anges. Tid: 90 minuter

Del I. Endast lösning (svar) krävs. Glöm inte enhet!

 1. En av följande partiklar har inte samma antal elektroner som de övriga. Ange vilken! (1p)
  1. Ar
  2. S2–
  3. Cl
  4. Na+
  5. Ca2+
 2. Vilken av följande formler svarar inte mot elementens plats i det periodiska systemet? (1p)
  1. Rb2S
  2. CaP
  3. AlBr3
  4. BaO
  5. SrF2
 3. Man lindar en plåtremsa av ett material runt en bult av ett annat material, och sätter ner dessa i en syrgasmättad lösning. Efter ett tag visar plåten en jämn avfrätning, medan bulten inte har angripits. Vilket av nedanstående påståenden är felaktigt? (1p)
  1. Bulten är av ädlare material än plåten.
  2. Vattenlösningens förmåga att leda ström (dess konduktivitet) är utan betydelse för korrosionsförloppet (själva reaktionsförloppet).
  3. Plåten har oxiderats.
  4. På bulten har syrgas reducerats.
  5. Om plåten består av zink kan bulten bestå av järn.
 4. I rymdfarkoster använder man en speciell ackumulator. Den ena elektroden består av silver och silver(II)oxid, AgO. Den andra elektroden består av zink och zink(II)oxid, ZnO. Skriv formeln som beskriver det kemiska förloppet vid urladdning av ackumulatorn! (1p)
 5. Natriumarsenat har formeln Na3AsO4. Skriv formeln för kalciumarsenat! (1p)
 6. Skriv formeln för 5-klor-4-metyl-1-penten. Samtliga atomer skall vara med. (1p)
 7. Vilken jon finns det rikligt av i en lösning med pH 13,0? Ange både namn och kemisk formel! (1p)
 8. Vad blir pH i en 3,00 · 10–3 mol/dm3 salpetersyralösning? (1p)
 9. Bitar av nedan angivna fem metaller placeras i varsin bägare. Utspädd kopparnitratlösning tillsätts. Efter en tid kan man konstatera att lösningarna avfärgats i fyra av bägarna. Vilken av metallerna finns i den bägare där lösningen behåller sin blåa färg? (1p)
  1. Zink
  2. Magnesium
  3. Tenn
  4. Bly
  5. Silver
 10. Vilken av följande föreningar bildas då vatten (vid närvaro av lämplig katalysator) adderas till cyklohexen? (1p)
  1. 1,2-cyklohexandiol
  2. 1,3-cyklohexandiol
  3. Cyklohex-2-en-1-ol
  4. 1,4-cyklohexandiol
  5. cyklohexanol

Hoppa direkt till …

Del II. Fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade reaktionsformler krävs. Glöm inte enhet!

 1. Skriv reaktionsformlerna för anod-, katod- och totalreaktion som sker när flytande kalciumklorid (ej vattenlösning) elektrolyseras mellan två kolelektroder. (3p)
 2. På ditt laboratiorium löser du 1,00 g natriumklorid plus 1,00 g magnesiumklorid i 100 ml vatten. Vilken blir kloridjonkoncentrationen uttryckt i M? (3p)
 3. Järn(III)klorid kan framställas ur järn och klorgas enligt formeln

  2Fe(s) + 3Cl2 → 2FeCl3(s)

  Beräkna den minsta volym klorgas som behövs för att överföra 2,010 g järn till järn(III)klorid. Klorgasens molvolym är 25,0 dm3/mol vid rådande betingelser. (3p)

 4. Du skall på en laboration beräkna koncentrationen av en svavelsyralösning genom titrering (droppvis tillsättning) till BTB-färgomslag med 0,150 M natriumhydroxid. När du tillsatt 251 ml natriumhydroxid till 200 ml svavelsyra slår ditt BTB om från gult till grönt. Vilken var svavelsyrans koncentration? (3p)
 1. Vid förbränning av svavelhaltiga kolväten bildas svaveldioxid. Förklara med egna ord och med hjälp av kemiska formler varför förbränning av svavelhaltigt stenkol i Tyskland gör att vi får surt regn i Sverige! (3p)

Facit

Del I. Endast lösning (svar) krävs. Glöm inte enhet!

 1. d
 2. b
 3. b
 4. Zn + AgO → ZnO + Ag
 5. Ca3(AsO4)2
 6. 5-klor-4-metyl-1-penten
 7. hydroxidjonen, OH.
 8. 2,52
 9. e
 10. e

Del II. Fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade reaktionsformler krävs. Glöm inte enhet!

 1. Anodreaktion: 2Cl → Cl2(g) + 2e

  Katodreaktion: Ca2+ + 2e → Ca(l)

  Totalreaktion: 2Cl + Ca2+ → Cl2(g) + Ca(l)

  Förväxlat anod med katod -0,5

  Skrivit Ca(s) i st. f. Ca(l) ... inget avdrag

 2. asdf

  \[\begin{aligned} n_{\text{Cl}^-} &= n_{\text{NaCl}} + n_{\text{MgCl}_2} = \frac {m_{\text{NaCl}}} {M_{\text{NaCl}}} + 2 \frac {m_{\text{MgCl}_2}} {M_{\text{MgCl}_2}} = \hspace{100cm} \\ &= \frac {1,00{\text{g}}} {(22,99+35,45){\text{g/mol}}} + 2 \cdot \frac {1,00{\text{g}}} {(24,31+35,45 \cdot 2){\text{g/mol}}} = \\ &= 0,038117764 \text{mol} \end{aligned}\]

  \[[\text{Cl}^-] = \frac {n_{\text{Cl}^-}} {V} = \frac {0,038117764 \text{mol}} {0,100 \text{dm}^3} = 0,38117764 \text{mol/dm}^3 \approx 381 \text{mM} \hspace{100cm}\]

  Korrekt antal Cl från NaCl – 1p

  Korrekt antal Cl från MgCl2 – 1p

  Korrekt beräkning av koncentrationen – 1p

 3. \[n_{\text{Fe}} = \frac {m_{\text{Fe}}} {M_{\text{Fe}}} = \frac {2,010 \text{g}} {55,85 \text{g/mol}} = 0,0359892569 \text {mol} \hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{Cl}_2} = \frac {3} {2} n_{\text{Fe}}=5,39838854 \text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}V_{\text{Cl}_2} &= n_{\text{Cl}_2} \cdot V_\text{m} = 5,39838854 \text{mol} \cdot 25,0 \text{dm}^3\text{/mol} = \hspace{100cm} \\ &=1,349597 \text{dm}^3 \approx 1,35\text{dm}^3 \end{align}\]

 4. Syran neutraliseras enligt formeln:

  2NaOH + H2SO4 → H2O + SO\({\sf _4^{2-}}\) + 2Na+

  \[\begin{align}n_{\text{NaOH}} &= c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = 0,150\text{mol/dm}^3 \cdot 0,251 \text{dm}^3 = \hspace{100cm} \\ &= 0,03765\text{mol} \end{align}\]

  \[n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac {1} {2}n_{\text{NaOH}} = 0,018825\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[c_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac {n_{\text{H}_2\text{SO}_4}} {V_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = \frac {0,018825\text{mol}} {0,200\text{dm}^3} = 0,094125\text{mol/dm}^3 \approx 94,1\text{mM} \hspace{100cm}\]

 5. Svaveldioxid har formeln SO2. (1p) Den kan lösas i vatten enligt formeln
  SO2(g) + H2O(l) → H2SO3(aq)

  eller i vatten med syrgas enligt formeln

  2SO2(g) + O2(g) + 2H2O(l) → 2H2SO4(aq) (endera av formlerna ger 1p)

  Svavelsyrlighet, H2SO3, (eller svavelsyra, H2SO4)är en syra. När svavelhaltiga bränslen förbränns i Tyskland, bildas alltså gasformig svaveldioxid, som färdas upp i luften, och löser sig i vattnet i molnen. Då bildas svavelsyrlighet (eller svavelsyra), som sedan regnar ner över Sverige i form av surt regn. (1p)