Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 85 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Formelblad (sist i provhäftet), miniräknare, penna, suddgummi, linjal.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar 

 1. En lösning av salpetersyra har pH = 2,903.
  1. Beräkna [H3O+].

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

  2. Beräkna salpetersyrans totalkoncentration, \(c_{\text{HNO}_3}\).

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 2. Monovätefosfatjonen, HPO\(_4^{2-}\), kan fungera både som syra och som bas. Skriv en reaktionsformel med monovätefosfatjon och vatten, som visar hur monovätefosfatjonen reagerar som bas.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (0/1/0)

 3. På ditt laboratorium upptäcker du en dag två flaskor där etiketterna har trillat av. På den ena av etiketterna står det ”H2SO4, 0,250M” och på den andra står det ”Ättiksyra, 0,250M”. Beskriv utförligt två saker som du kan göra för att bestämma vilken flaska som innehåller vilken syra.

  Formulera relevanta hypoteser och egna frågor (1/1/0)

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. Vilka tre av följande påståenden om olika syror är sanna?
  1. Svavelsyra kan användas som torkmedel, eftersom det är så hygroskopiskt.
  2. Salpetersyra är ett exempel på en svag syra.
  3. När saltsyra reagerar med oädla metaller bildas bland annat vätgas.
  4. När man späder koncentrerad svavelsyra är det viktigt att man häller vattnet på den koncentrerade svavelsyra, och inte tvärtom.
  5. När koppar reagerar med koncentrerad salpetersyra bildas rödbruna nitrösa gaser.
  6. En blandning av kolsyra och salpetersyra kallas kungsvatten eftersom den kan lösa upp guld.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om baser och basiska lösningar är sanna?
  1. Basiska lösningar färgas röda med fenolftalein.
  2. Ammoniak är ett exempel på en stark bas.
  3. Ammoniak är mycket svårlöslig i vatten.
  4. När alkalimetaller reagerar med vatten bildas det bland annat en basisk lösning.
  5. Basiska lösningar kan inte leda ström.
  6. Basiska lösningar kännetecknas av att de har hög koncentration hydroxidjoner.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 3. Vilka tre av följande påståenden om endo- och exoterma reaktioner är sanna?
  1. Palmitinsyra som stelnar är ett exempel på en endoterm reaktion.
  2. I en endoterm reaktion stiger temperaturen.
  3. När bindningar bildas avges det alltid värme.
  4. I en endoterm reaktion har produkterna högre energiinnehåll än reaktanterna.
  5. Reaktionen 2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O + 1299kJ är ett exempel på en endoterm reaktion.
  6. I en endoterm reaktion är \(\Delta H > 0\).

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

Den språkliga bedömningen grundar sig här huvudsakligen på hur du ställer upp dina lösningar. Snygga lösningar som är lätta att följa, med storhet, mätetal och enhet är vad du ska sträva efter!

Byretten före och efter titrering.

 1. I ett försök titrerade man 25,0 ml saltsyra med okänd koncentration med natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,200 M. Som indikator använde man BTB. Man fyllde natriumhydroxidlösningen i en byrett enligt bilden till höger, och avbröt titreringen när färgen slog om till grönt. Vätskenivån före och efter titreringen framgår av bilden till höger.
  Beräkna med hjälp av bilden vilken saltsyrans koncentration var.
 2. I ett försök löste man upp 100 g ammoniumnitrat, NH4NO3(s) i 1,00 kg vatten. Då sjönk temperaturen i lösningen från 25,0 °C till 17,7 °C. Lösningens värmekapacitet \(C = 4,1\frac {\text{J}}{\text{g}\cdot \text{K}}\text{.}\) Beräkna \(\Delta H\) för reaktionen \({\sf \text{NH}_4\text{NO}_3\text{(s)} \xrightarrow{\text{ H}_2\text{O }} \text{NH}_4\text{NO}_3\text{(aq)}}\).

Facit

Betygsgränser

Max: 19,0 (8/8/3)
Medel: 14,3 (7,0/5,4/1,9)
E: 8,5  
D: 11,5 varav 4,0 A- eller C-poäng
C: 14,0 varav 6,0 A- eller C-poäng
B: 15,5 varav 1,5 A-poäng
A: 18,0 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

  1. [H3O+] = 10–pH M = 10-2,903 M = 0,00125026 M ≈ 1,25 · 10-3 M
  2. \[c_{\text{HNO}_3} = [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,25 \cdot 10^{-3}\text{M} \hspace{100cm}\]
 1. HPO\(_4^{2-}\) + H2O → H2PO\(_4^{-}\) + OH
 2. För det första, lukta på dem. Ättiksyra har en väldigt typisk lukt. För det andra, mät pH i dem. Svavelsyran är en starkare syra än ättiksyran, och får därför lägre pH.

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. a, c, e
 2. a, d, f
 3. c, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar, med fullständiga beräkningar

 1. HCl + NaOH → NaCl + H2O

  \[n_{\text{NaOH}} = c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} = 0,0200\text{mol/dm}^3 \cdot 0,0192\text{dm}^3 = 0,00384\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{HCl}} = n_{\text{NaOH}} = 0,00384\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[c_{\text{HCl}} = \frac {n_{\text{HCl}}}{V_{\text{HCl}}} = \frac {0,00384\text{mol}}{0,0250\text{dm}^3} = 0,1536\text{mol/dm}^3 \approx 0,154\text{M} \hspace{100cm}\]


  Bedömning

  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, t.ex. att skriva en reaktionsformel och beräkna en substansmängd

  C – Eleven löser uppgiften, men med något eller några beräkningsfel.

  A – Eleven beräknar  helt korrekt.

 2. \[\Delta H = \frac {q}{n} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}\text{ }q &= Cm\Delta T = 4,1\frac {\text{J}}{\text{g}\cdot \text{K}} \cdot 1100\text{g} \cdot 7,3\text{K} = 32923\text{J} \hspace{100cm} \hspace{100cm} \\ n &= \frac {m}{M} = \frac {100\text{g}}{(14,0 + 1,008 \cdot 4 + 14,0 + 16,0 \cdot 3)\text{g/mol}} = 1,2495\text{mol} \hspace{100cm}\end{align}\]

  \[\Delta H = \frac {32923\text{J}}{1,2495\text{mol}} = 26348,9354\text{J/mol} \approx 26\text{kJ/mol} \hspace{100cm}\]


  Bedömning

  C – Eleven gör en god ansats till att lösa uppgiften, t.ex. genom att beräkna q eller göra beräkningarna med något eller några fel.

  A – Eleven beräknar ΔH fullständigt korrekt.