Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Fällnings­reaktionerPlocka fram

 • Avjonat vatten
 • Bägare, 250 ml
 • Silvernitrat-lsg
 • Natriumklorid-lsg
 • Bariumklorid-lsg
 • Natriumsulfat-lsg

Silverjoner är reagens på kloridjoner

Demonstration

Häll lite NaCl-lsg i avjonat vatten i bägaren

Droppa i lite silvernitrat

Vad händer?

 • Det bildas en fällning av silverklorid.

Lösningen runt omkring innehåller Na+-joner och NO\( _3^-\)-joner (nitratjoner).

Kemisk formel:

Ag+(aq) + NO\( _3^-\)(aq) + Na+(aq) + Cl(aq) → AgCl(s) + NO\( _3^-\)(aq) + Na+(aq)

 • "(aq)" betyder "löst i vatten" (lat. aqua)
 • "(s)" betyder "fast" (lat. solidus)

Na+- och NO\( _3^-\)-jonerna deltar ej i reaktionen: "åskådarjoner" (motjoner). Om man vill kan man skriva reaktionsformeln:

Ag+(aq) + Cl(aq) → AgCl(s)

Om man vill ha med åskådarjonerna kan man också skriva:

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)

När en lösning av silvernitrat blandas med en lösning av natriumklorid bildas fast silverklorid, AgCl(s).När en lösning av silvernitrat blandas med en lösning av natriumklorid bildas fast silverklorid, AgCl(s).

Bariumjoner är reagens på sulfatjoner

En bariumklorid-lösning blandas med en natriumsulfatlösning.

På samma sätt som silverjoner är reagens på kloridjoner: Det bildas en fällning av bariumsulfat, BaSO4(s).

Man kan skriva:

Ba2+(aq) + 2Cl + 2Na+(aq) + SO\( _4^{2-}\)(aq) → BaSO4(s) + 2Na+(aq) + 2Cl(aq)

Eller:

BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2NaCl(aq)

Eller, om vi slopar motjonerna (åskådarjonerna):

Ba2+(aq) + SO\( _4^{2-}\)(aq) → BaSO4(s)

Några tumregler för salters löslighet

Lättlösliga salter

 1. I princip alla natrium-, kalium- och ammoniumsalter
 2. Nitrater (NO\( _3^-\))
 3. Klorider utom silverklorid, AgCl(s) och blyklorid, PbCl2(s)
 4. Sulfater (SO\( _4^{2-}\)) utom bariumsulfat, BaSO4(s), och blysulfat, PbSO4(s)

Svårlösliga

 1. Karbonater (CO\( _3^{2-}\))
 2. Fosfater (PO\( _4^{3-}\))
 3. Hydroxider (OH) utom natriumhydroxid, kaliumhydroxid och ammoniumhydroxid (se ovan)

Exempel 1: Fällning eller inte fällning?

En lösning av bariumnitrat, Ba(NO3)2(aq), blandas med en lösning av ammoniumklorid, NH4Cl(aq). Bildas det någon fällning?

Lösning

Vi tittar på jonerna som ingår i blandningen:

Ba2+(aq) + 2NO\( _3^-\)(aq) + NH\( _4^+\)(aq) + Cl(aq) → ?

Kan det bildas…

Ba(NO3)2(s)? Nej, eftersom alla nitrater är lättlösliga.
NH4Cl(s)? Nej, eftersom både de flesta ammoniumsalter och de flesta klorider är lättlösliga.
BaCl2(s)? Nej, eftersom alla klorider (utom silverklorid) är lättlösliga.
NH4NO3(s)? Nej, eftersom både de flesta ammoniumsalter och alla nitrater är lättlösliga.

Slutsats: Det bildas ingen fällning!

Exempel 2: Vad bildas för fällning?

När en lösning av blynitrat, Pb(NO3)2(aq), blandas med en lösning av kaliumjodid, KI(aq) bildas det en fällning. Vilken då?

Lösning

Vi tittar på jonerna som ingår i blandningen:

Pb2+(aq) + 2NO\( _3^-\)(aq) + K+(aq) + I(aq) → ?

Kan det bildas…

Pb(NO3)2(s)? Nej, eftersom alla nitrater är lättlösliga.
KI(s)? Nej, eftersom de flesta kaliumsalter är lättlösliga. Dessutom startade vi försöket med KI(aq), d.v.s. kaliumjodid löst i vatten – och då kan det ju knappast vara ett svårlösligt salt!
KNO3(s)? Nej, eftersom alla nitrater är lättlösliga.
PbI2(s)? Ja! Detta är det enda alternativet som är kvar.

Slutsats: Genom uteslutningsmetoden vet vi nu att den fällning som bildas består av blyjodid, PbI2(s).

Reaktionsformel (med åskådarjoner):

Pb2+(aq) + 2NO\( _3^-\)(aq) + 2K+(aq) + 2I(aq) → PbI2(s) + 2K+(aq) + 2NO\( _3^-\)(aq)

och utan:

Pb2+(aq) + 2I(aq) → PbI2(s)

Fällning av bly(II)jodid, PbI2(s).Fällning av bly(II)jodid, PbI2(s).

Kalkvatten är reagens på koldioxid

Kalkvatten grumlas av koldioxid. Kalkvatten = en mättad lösning av kalciumhydroxid, Ca(OH)2(aq).

När koldioxid tillsätts bildas svårlösligt kalciumkarbonat:

 • Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O

Kalkvatten grumlas när det blandas med koldioxid.Kalkvatten grumlas när det blandas med koldioxid.

Överskott av koldioxid

Grumlingen försvinner.

Det bildas istället lättlösligt kalciumvätekarbonat:

 • CaCO3(s) + H2O + CO2(g) → Ca(HCO3)2(aq)