Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Kemisk bindningSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen
 • Fällningsreaktioner

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Jonförening
 • Salt
 • Saltkristall
 • Elektronformel (Lewisstruktur)
 • Elektronkonfiguration
 • Ädelgasstruktur
 • Indunstning
 • Fällning
 • Reagens
 • Jonbindning
 • Atomjon
 • Sammansatt jon
 • Metall
 • Metallbindning
 • Delokaliserade elektroner
 • Smältpunkt
 • Elektronparbindning
 • Kovalent bindning
 • Enkel-, dubbel- och trippelbindning
 • Polärt kovalent bindning
 • Dipol
 • Polär
 • Opolär
 • Tetraedrisk
 • Pyramidal
 • Vinklad
 • Linjär
 • Intramolekylär bindning
 • Intermolekylär bindning
 • Dipol–dipol-bindning
 • van der Waals-bindning
 • Metan
 • Etan
 • Propan
 • Butan
 • Pentan
 • Hexan
 • Heptan
 • Oktan
 • Nonan
 • Dekan
 • Vätebindning
 • Ytspänning
 • Alkan
 • Alkohol
 • "Lika löser lika"
 • Jon–dipol-bindning

Du ska också kunna

 • vad som kännetecknar svaga respektive starka bindningar.
 • på vilket sätt bindningstypen påverkar ett ämnes egenskaper.
 • namnge atomjoner och sammansatta joner.
 • ange vilka bindningar som bryts/bildas när ett ämne smälter/stelnar.
 • vad som händer när olika ämnen löses i varandra, och varför olika ämnen är olika lösliga i varandra.