Metaller är reduktionsmedel

Metaller är reduktionsmedelVideogenomgång ("flippat klassrum")

Magnesium brinner i luft. Vad händer?

Magnesium brinner i luft Magnesium brinner i luft. Med ordformler:

 • Magnesium + syrgas → magensiumoxid

och med kemiska formler:

 • \({\sf \text{Mg} + \text{O}_2 \not \rightarrow \text{MgO}}\)

Hur många O har vi på höger resp. vänster sida?

 • 2Mg + O2 → 2MgO

Varje Mg avger 2e. Varje syre tar upp 2e. Detta kan vi skriva som delreaktioner:

 1. Mg(s) → Mg2+ + 2e
 2. 2e + O → O2–

Och, om vi vill, kan vi skriva ut det med koefficienterna från den balanserade formeln:

 1. 2Mg(s) → 2Mg2+ + 4e
 2. 4e + O2 → 2O2–

Reduktionsmedel och oxidationsmedel

 

Magnesiumet oxideras av syrgasen

 • Syrgasen oxiderar metallen

Syrgasen reduceras av magnesiumet

 • Magnesiumet reducerar syrgasen

Metaller är reduktionsmedel

En av metallernas egenskaper är att de bildar positiva joner. Det betyder att de avger elektroner.

 • Alltså: Metaller oxideras

Zinkbleck i kopparsulfat Zinkbleck i kopparsulfat. När metallerna oxideras, gör de att ett ämne reduceras

 • Alltså: Metaller är reduktionsmedel

En liten reaktion:

Zn(s) + Cu2+ → Zn2+ + Cu(s)

Vi delar upp den:

 • ox.: Zn → Zn2+ + 2e
 • red.: Cu2+ + 2e → Cu(s)
 • redox: Zn(s) + Cu2+ → Zn2+ + Cu(s)

Fråga

Vilket ämne har oxiderats resp. reducerats?

Svar

 • Zn oxideras
 • Cu2+ reduceras 

Redoxpar:

 1. Zn2+/Zn
 2. Cu2+/Cu

I en redoxreaktion deltar alltid två redoxpar

Starka och svaga reduktionsmedel

Alla metaller kan vara reduktionsmedel (oxideras), men vissa mer än andra!

Ju hellre ett ämne släpper ifrån sig elektroner, desto hellre vill det oxideras, och desto starkare reduktionsmedel

Fråga

Vilket av ämnena i paren på den andra flikarna vill helst släppa ifrån sig e (vilket är starkast reduktionsmedel)?

Klicka inte förrän du tror att du vet svaret! 😊

K eller Cu?

K (kalium) är ett starkare reduktionsmedel än Cu (koppar).

Mg eller Ag?

Mg (magnesium) är ett starkare reduktionsmedel än Ag (silver).

Zn eller Cu?

Zn (zink) är ett starkare reduktionsmedel än Cu (koppar).

Slutsatser

 1. Ju oädlare en metall är, desto starkare reduktionsmedel (oxideras mycket lätt)
 2. Ju ädlare en metall är, desto svagare reduktionsmedel (oxideras ej lätt)

Starka reduktionsmedel oxideras gärna

Den elektrokemiska spänningsserien. Den elektrokemiska spänningsserien.

Alkalimetallerna är mycket starka reduktionsmedel

 • Återfinns till vänster i den elektrokemiska spänningsserien
 • Kallas ibland för elektropositiva, eftersom de så gärna vill släppa ifrån sig e.

Svaga reduktionsmedel oxideras inte så gärna

Ädelmetaller är mycket svaga reduktionsmedel

 • Står långt till höger i den elektrokemiska spänningsserien
 • Släpper mycket ogärna ifrån sig e.
 • Förblir i ren – ädel – form.

Väte

Metall!?

 • Ja, under extrema förhållanden (mycket högt tryck och låg temperatur)

Många metaller reagerar med syror (H+-joner), och det bildas vätgas. Exempelvis zink:

Zink oxideras av vätejoner

 • Eftersom vätejonerna reduceras av zinkatomerna (men inte tvärtom), är zink ett starkare reduktionsmedel än väte.

Metaller före (till vänster om) väte i den elektrokemiska spänningsserien kallas väteutdrivande.

Exempel

Vi har två bägare, kallade A och B.

 • I bägare A: aluminiummetall i kopparsulfatlösning
 • I bägare B: kopparmetall i aluminiumsulfatlösning

Fråga

 1. I vilken bägare sker det någon kemisk reaktion: Bägare A eller bägare B?
 2. Vilken är reduktions-, oxidations- och redoxformeln?

Svar

 1. Aluminium är oädlare än koppar (står till vänster om koppar i elektrokemiska spännnigsserien)
  • Aluminium är starkare reduktionsmedel än Cu
  • Alltså oxideras Al, medan Cu2+ reduceras.
  • Reaktion sker alltså i bägare A.
 2. ox. 2Al(s) → 2Al3+ + 2·3e

  red. 3Cu2+ + 3·2e → 3Cu(s)

  redox. 2Al(s) + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu(s)

När pH-värdet bland träden sjunker till 4,5

så frigörs aluminium som allvarligt skadar dem.

Aluminium hopar sig kilovis i jordens närande mull

istället för att på vettigt vis forma sig till en kastrull.

Alf Henriksson: Rim & reson