Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Periodiskt system, förteckning över aminosyror och nukleotider (med strukturformler).

 • Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­miska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Tolka re­sul­tat, ut­vär­de­ra me­to­der och dra slut­sat­ser av ex­pe­ri­ment

Eleven ger enkla om­dömen samt mo­ti­ve­rar sina slut­sat­ser med enkla re­so­ne­mang

enklaväl­grun­da­de

ny­an­se­ra­deväl­grun­da­de och ny­an­se­ra­de

Vid be­hov fö­re­slår ele­ven ock­så för­änd­ringar.

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Vad kallas den process i cellen, där fettsyror bryts ner till acetyl-CoA?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 2. Vad för ämne bildas vid glukoneogenes?

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

 3. Aminosyran glutaminsyra kan omvandlas i cellen på det sätt som visas i bilden nedan.
  Deaminering av glutaminsyra.
  1. Vad har NAD+ för funktion i reaktionen?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/–/–)

  2. Vad kallas den här typen av process?

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1/–)

 4. Om myrsyra och 1-propanol får reagera med varandra bildas en ester. Ange strukturformel och rationellt namn på denna ester! Alla bindningar och atomer ska sättas ut, även väteatomer.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/1/–)

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. Dexametason (nedan) är ett ämne som bland annat används till att behandla allvarlig covid-19.
  Dexametason.
  Vilken typ av lipid är dexametason?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  1. Ett vax
  2. En fettsyra
  3. En fosfolipid
  4. Ett fett
  5. En karotenoid (ett slags vitamin)
  6. En sfingolipid
  7. En glykolipid
  8. En steroid
  9. Det går inte att säga, eftersom den innehåller så pass många polära grupper.
  10. Inget av ovanstående alternativ.
 2. Vilka två av följande kolhydrater är reducerande?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)

  1. Glukos.
  2. Ribos.
  3. Fruktos.
  4. D-ribulos.
 3. Vilka tre av nedanstående påståenden om aminosyror är korrekta? Ta hjälp av tabellen med aminosyror sist i provet.

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. En zwitterjon (amfojon) kan endast vara antingen plusladdad eller minusladdad, och aldrig båda två samtidigt.
  2. Aminosyran prolin kan inte bilda någon positivt laddad jon.
  3. Aminosyror med låg Ip har sura sidokedjor.
  4. Cystein ingår ofta i disulfidbryggor.
  5. Fenylalanin är mer lättlösligt i vatten än vad serin är.
  6. Alla aminosyror utom glycin har åtminstone ett asymmetriskt centrum.

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

 1. Många bakterier måste kunna bygga upp en stabil cellvägg för att kunna överleva. Cellväggen byggs upp med hjälp av ett enzym som heter DD-peptidas. Penicillin verkar genom att binda kovalent till DD-peptidasets aktiva yta.
  1. Förklara varför bakterien dör om penicillin är närvarande.

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (–/1/–)
   Språk och kommunikation (S1/S1/–)

  2. En bakterie som har utvecklat resistens mot penicillin klarar av att överleva trots att penicillin är närvarande. Utgå ifrån DD-peptidasets funktion och hur enzymer fungerar, och ge ett förslag på hur en bakterie kan utveckla penicillinresistens. Utred ditt förslag så utförligt och nyanserat som möjligt.

   Analysera och besvara frågor (1/1/1)
   Språk och kommunikation (S1/S1/S1)

 2. I citronsyracykelns första reaktioner oxideras citrat stegvis till succinat. Därefter oxideras succinat i en serie reaktioner till oxalacetat. Titta på strukturformlerna för succinat och oxalacetat nedan. Förklara med hjälp av reaktionsformler vilka reaktioner som sker för att succinaten ska omvandlas till oxalacetat.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (–/1/1)

  Succinat och oxalacetat.
 3. Modell av en DNA-molekyl.Benso(a)pyren är ett av många ämnen i cigarettrök som är cancerframkallande. Benso(a)pyren-molekylen är nästan helt platt. Du kan se strukturformeln för benso(a)pyren i bilden nedan. Du kan även se en modell av en DNA-molekyl till höger.
  Benso(a)pyren.

  Benso(a)pyren orsakar cancer genom att den binder till DNA-molekylen och ger upphov till mutationer. Ge ett förslag på

  • hur benso(a)pyren kan binda till DNA-molekylen.
  • varför detta kan orsaka mutationer.