Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 2

Administration

Läxförhör 2007-05-24 i Biokemi (katabolism) - Läxförhör A

Artikelindex

Läxförhör A

Del I. Fyll i de ord som fattas i texten!

Vi ska nu sammanfatta de huvudsakliga katabola processerna i kroppen. I mag-/tarmkanalen bryts ................................................................. ner till monosackarider, fetter till ................................................................. och proteiner till ................................................................. . Dessa förs in i cellerna. I cellens cytoplasma oxideras glukosen till ................................................................. i en process som kallas ................................................................. . Samtidigt som glukosen oxideras, reduceras ................................................................. till ................................................................. , och det bil­das också en liten mängd ................................................................. .

Pyruvatjoner reagerar med ................................................................. , och bildar acetyl-CoA samti­digt som en molekyl ................................................................. avgår. Acetyl-CoA transporteras in i ................................................................. . Pyruvatjonerna kan också (hos människor) omvandlas till ................................................................. om ................................................................. .

Fettsyror transporteras över mitokondriens membran, och oxideras stegvis till ................................................................. i en process som kallas ................................................................. .

I citronsyracykeln reagerar ................................................................. med oxalacetat (oxalättiksyra) och bildar ................................................................. . Denna oxideras stegvis, varvid två molekyler ................................................................. avgår. I processen bildas både ................................................................. samt ................................................................. och ................................................................. . Av dessa transporterar t.ex. ................................................................. väte + elektroner till mitokondriens ................................................................. membran, där en process som kallas ................................................................. äger rum. Vid denna process transporteras en mängd ................................................................. ut i ................................................................. ................................................................. . I sista steget av processen reagerar 2e med ................................................................. och ................................................................. och bildar vatten.

Inne i mitokondrien är .................................................................-koncentrationen ................................................................. än precis utanför. Därför "vill" ................................................................. åter in i mitokondrien. De kan endast komma tillbaka in genom ett proteinkomplex som heter ................................................................. . Detta proteinkom­plex utnyttjar den potentiella energin hos vätejonerna för att tillverka ................................................................. ur ................................................................. och ................................................................. . Den mängd sådana molekyler som bildas är betydligt ................................................................. i cellandningen än i glykolysen.

  

 

   

Också intressant: