Läxförhör B

Del I. Fyll i de ord som fattas i texten!

Vi ska nu sammanfatta de huvudsakliga katabola processerna i kroppen. Inne i ................................................................. bryts fetter ner till fettsyror, kolhydrater till ................................................................. , och proteiner till ................................................................. . Dessa förs in i cellerna. Inne i cellens ................................................................. oxideras glukosen till ................................................................. i en process som kallas glykolysen. Samtidigt som gluko­sen oxideras, reduceras ................................................................. till ................................................................. , och det bildas också en liten mängd ................................................................. .

Pyruvatjoner reagerar med koenzym A och bildar ................................................................. samtidigt som en molekyl ................................................................. avgår. Den bildade molekylen transporteras in i ................................................................. . Pyruvatjonerna kan också (hos djur) omvandlas till ................................................................. om ................................................................. .

Fettsyror transporteras över mitokondriens membran, och oxideras stegvis till ................................................................. i en process som kallas ................................................................. .

I citronsyracykeln reagerar ................................................................. med oxalacetat (oxalättiksyra) och bildar ................................................................. . Denna oxideras stegvis, varvid två molekyler ................................................................. avgår. I processen bildas både ................................................................. samt ................................................................. och ................................................................. . Av dessa transporterar t.ex. ................................................................. väte + elektroner till mitokondriens ................................................................. membran, där en process som kallas ................................................................. äger rum. Vid denna process transporteras en mängd ................................................................. ut i ................................................................. ................................................................. . I processens sista steg reagerar 2e med 2H+ och ................................................................. och bildar ................................................................. .

Mellan mitokondriens bägge membran är .................................................................-koncentrationen ................................................................. än innanför. Därför "vill" ................................................................. åter in i mitokondrien. De kan endast komma tillbaka in genom ett proteinkomplex som heter ................................................................. . Detta proteinkom­plex utnyttjar den potentiella energin hos vätejonerna för att tillverka ................................................................. ur ................................................................. och ................................................................. . Den mängd sådana molekyler som bildas är betydligt ................................................................. i glykolysen än i cellandningen.