Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 60 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Utdelat papper med strukturformler.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Be­grepp, mo­dell­er, teo­ri­er och ar­bets­me­tod­er

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­do­gör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven re­dog­ör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frå­gor om och be­skri­va ke­miska fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

Eleven an­vän­der med sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till stor del sin kom­mu­ni­ka­tion till syf­te och sam­man­hang.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Språklig bedömning av provet

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Glucoraphanin är ett ämne som finns i olika kålsorter, bl.a. broccoli. Du kan se strukturformeln för glucoraphanin nedan.
  Glucoraphanin.
  Studera strukturen noggrant och ange vilken sockerart som ingår i strukturen. Ange dess fullständiga namn.

  Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

 2. Vad är det för likheter och skillnader på en nukleotid och en nukleosid?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/0)

Del II. Ringa in de rätta alternativen.

 1. Vilken av följande molekyler kan betraktas som slutprodukt i glykolysen?
  1. Mjölksyra.
  2. Acetyl-CoA.
  3. Pyruvat.
  4. Fruktos-1,6-difosfat.
  5. Etanol.

   Svara på frågor om och beskriva kemiska företeelser och förlopp (1/0/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om enzymer och deras funktion är korrekta?
  1. De flesta enzymer är proteiner, men det finns några som inte är det.
  2. När ett substrat binder till enzymets aktiva yta förändras enzymets tredimensionella struktur.
  3. När ett substrat binder till ett enzym frigörs det alltid energi.
  4. Vid kompetitiv inhibering binder en inhibitor till samma ställe som substratet skulle ha bundit till.
  5. I en enzymkatalyserad reaktion gäller alltid att ΔH < 0.
  6. I en enzymkatalyserad reaktion är aktiveringsenergin i storleksordningen 10-100 gånger lägre än i en icke-enzymkatalyserad reaktion.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Fosfatidylkolin. Titta på modellen av en molekyl här till höger. (Vitt = väte, svart = kol, rött = syre, gult = fosfor, blått = kväve.) Vad är det för en typ av ämne, och vad har det för kemiska egenskaper och biologiska funktioner? Redogör så utförligt och nyanserat som möjligt.
 2. I ett försök sätter man ut en av aminosyrorna asparaginsyra, alanin eller arginin på ett filterpapper enligt nedanstående bild. Filterpappret är indränkt i en buffert vars pH = 6,00. Därefter fäster man en sladdar i vardera änden av filterpappret, och kopplar till en strömkälla.
  Analys av aminosyra (före).
  Efter ett tag avbryter man försöket, och analyserar filterpappret. Då ser man att aminosyran vandrat mot den positiva polen enligt nedanstående bild.
  Analys av aminosyra (efter).
  Vilken av aminosyrorna var det? Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt!

  Tolka resultat, utvärdera metoder och dra slutsatser av experiment (0/1/1)

Facit

Betygsgränser

Max:  14,0 (6/5/3)
Medel: 10,2 (5,0/3,6/1,6)
E: 4,5
D: 7,0 varav 2,5 A- eller C-poäng
C: 9,0 varav 4,0 A- eller C-poäng
B: 10,5 varav 4,0 C-poäng och 1,5 A-poäng
A: 12,5 varav 4,5 C-poäng och 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. β-glukos
 2. Både nukleotiden och nukleosiden har en sockerrest (ribos) och en kvävebas. Nukleotiden har också 1-3 fosfatgrupper, vilket inte nukleosiden har.

Del II. Ringa in de korrekta alternativen

 1. c
 2. b, c, d

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. E – Eleven konstaterar att det är en fosfolipid

  C – Eleven redogör för fosfolipidens hydrofila huvud och hydrofoba svansar.

  A – Eleven kopplar samman fosfolipidens kemiska egenskaper med hur det går till när biologiska membran bildas. 

 2. C – Eleven redogör utförligt för varför asparaginsyran är negativt laddad vid det angivna pH-värdet

  A – Eleven drar slutsatsen att eftersom asparaginsyran är negativt laddad, måste den vandra mot den positiva polen.